Кароліна Михайлівна Руліцька – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 2003 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг».

З 2009 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток сільськогосподарських підприємств».

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ОС «Бакалавр» – «Національна економіка», «Оцінка економічних ризиків»; для студентів ОС «Магістр» – «Економічна діагностика», «Глобальна економіка».

У 2016–2020 рр. – відповідальний редактор Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2019 році пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2019 році пройшла навчання в ННІЗПО ЛНАУ і отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника.

У 2019 році отримала сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) на рівні В2.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Виступала членом спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня кандидата економічних наук.

Основні напрями наукових досліджень: форсайт розвитку сільськогосподарських підприємств; формування методології форсайт-досліджень; управління ризиками, які виникають в процесі ведення господарської діяльності.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-9395-1144.

Індекс Гірша в Google Академія – 1.

Основні публікації:

Руліцька К. М. Сільськогосподарські підприємства: аналіз діяльності та тенденції розвитку: монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 212 с. (монографія одноосібна)

Руліцька К. М. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки як складова форсайту. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст./ М-во освіти і науки України. Львів. Інст-т економіки і туризму; [редкол.: І.О. Бочан та ін.]. Львів : ЛІЕТ, 2014. № 9. – 364 с: іл., табл. – С. 42-48. (фахова стаття)

Руліцька К. М. Перспективи використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств. Збірник наукових праць. Економічні науки. Чернівці: Книги-XXI, 2014. – С. 88-94.

Руліцька К. М. Foresight: a new era of opportunity and challenge for the Ukraine manufacturing. Agrarian economy 2015. № 3-4. V. 8. P. 63-67.

Руліцька К. М. Реалії і перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств. Аграрна економіка. 2017. Т.10, №3-4. – С. 99-106.

Руліцька К. М. Форсайт-дослідження в економічній політиці держави. Вісник ЛНАУ. 2018. – С. 16-20.

Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України : колективна монографія / за заг. ред. П. С. Березівського. Львів: Український бестселер, 2011. – 688 с.

Руліцька К. М., Поплавський В. Г. Економічна діагностика – основа форсайту: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2014. –180 с.

Руліцька К. М. Форсайт-дослідження: прогноз чи передбачення? Аграрна економіка. – 2019.Т.12, № 1-2. – С. 3-7.

Руліцька К., Яців С. Функціонування підприємств в умовах загострення невизначеності через пандемію. Аграрна економіка2020. Т. 13 № 3-4. – C. 68-76.

Powered by Web Agency