Кафедра
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
КонтактиНавчання на кафедрі інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» (освітньо-професійна програма – «Інформаційні системи та технології»).

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Основним напрямком спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» є розробка і практичне використання інформаційних систем та технологій з акцентом на системи підтримки прийняття рішень, Data Mining, Internet of Things та управління ІТ-проєктами.

Актуальність спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» обумовлена попитом роботодавців на фахівців, що володіють навиками програмування та роботи з технікою, яких готує дана спеціальність.

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» дає можливість отримати достатній рівень знань щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти високооплачувану роботу в ІТ-сфері.

Підготовка студентів на кафедрі інформаційних технологій здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітньої програми «Інформаційні системи та технологій» ОС «Бакалавр».

Для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» викладаються такі дисципліни:

- Основи інформаційних систем;

- Основи мережевих технологій;

- Операційні системи та середовища програмування;

- Алгоритмізація та програмування;

- Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів;

- Об`єктно-орієнтоване програмування;

- Моделювання систем;

- Методи дослідження операцій;

- Теорія систем та прийняття рішень;

- Управління ІТ-проєктами;

- Системи штучного інтелекту;

- Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень;

- GPS-моніторинг;

- Вбудовані системи;

- Вебтехнології і вебдизайн;

- Інформаційна безпека;

- Технології криптографічного захисту інформації;

- Інтелектуальний аналіз даних;

- Теорія інформації та кодування;

- Бази даних;

- Теорія ймовірностей і математична статистика;

- Комп'ютерна графіка;

- Основи проєктування інформаційних систем;

- Ліцензування та сертифікація програмних продуктів.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів інших спеціальностей. Для них викладаються такі дисципліни:

- Комп'ютерні технології з основами програмування;

- Інформаційні технології;

- Управління проєктами;

- Управління проєктами «MS project» ;

- Енергозберігаюча комп’ютерна система «Розумний будинок»;

- Інтернет речей;

- Основи інженерного менеджменту;

- Методи синтезу та аналізу САК;

- Електроніка та мікросхемотехніка;

- Основи автоматики;

- Елементи та пристрої автоматики;

- Інформаційні технології в наукових дослідженнях.

Кафедра забезпечує створення компетенцій у майбутніх фахівців, які забезпечують створення та підтримування інформаційних систем та технологій. Для цього надає достатній рівень знань з програмування (Python, Java, JavaScript, С++, С#) та техніки (створення роботизованої техніки, 3D-пристроїв, пристроїв Інтернет речей, пристроїв на основі Arduino, IP-телефонії).

Теоретична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також вимог партнерів та ІТ-компаній. Це стосується особливостей розробки інформаційних систем у різних прикладних галузях, забезпечення підтримки сучасних інформаційних систем, збору, обробки та систематизації великих даних, прийняття ефективних рішень щодо реалізації ІТ-проєктів, прийняття ефективних рішень на основі аналізу роботи пристроїв ІоТ та ін.

Практична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» здійснюється за допомогою програмного забезпечення:

- Embarcadero RAD Studio;

- Eclipse;

- NoteTab;

- Notepad++;

- Arduino IDE;

- Cisco Packet Tracer;

- Rational Rose;

- MS Project;

- MATLAB/Simulink;

- MathCad.

Для забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» використовуються наявні на кафедрі лабораторії та обладнання:

- різноманітні комплектуючі Arduino для конструювання схем та написання програм до побудови складних систем;

- 3D-принтер для вивчення навиків моделювання;

- набори «Розумний будинок» та його комплектуючі для вивчення технології Інтернет речей;

- віртуальні машини для набуття студентами практичних навичок та вмінь щодо роботи з сучасними системами комутації.

Практична підготовка студентів та закордонне навчання

Студенти ЛНУП мають широкі можливості пройти закордонні практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатися за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими ЛНУП має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Швеція та Данія.

Навчальним планом передбачені навчальні практики та виробнича практика. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

На кафедрі інформаційних технологій особлива увага приділяється питанню підвищенню якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.

Викладачі кафедри щороку проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах, організованих

ІТ-компаніями. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних програмах та налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти.

Філії кафедри

Powered by Web Agency