Кушнір Олег Павлович, в.о. доцента кафедри, кандидат фізико-математичних наук

У 1993 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність «Фізика», отримав кваліфікацію фізика.

Кандидат фізико-математичних наук з 2012 року. Дисертацію захищено 2011 року у спеціалізованій вченій раді Інституту фізичної оптики.

Стаж науково-педагогічної роботи у ЛНАУ – 21 рік.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1993–1997 рр. – аспірантура з відривом від виробництва у Львівському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

2000–2012 рр. – асистент кафедри фізики Львівського державного аграрного університету.

2012–2013 рр. – старший викладач кафедри фізики Львівського національного аграрного університету.

Із 2013 р. – в. о. доцента кафедри фізики та інженерної механіки Львівського національного аграрного університету.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямом:

- багатопроменева інтерференція плівкових структур;

- проєктування інтерференційних покриттів різних типів;

- розробка неруйнівних методів визначення оптичних параметрів шаруватих інтерференційних структур.

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 191 «архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Фізика;

- Будівельна фізика.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 61 публікацію, з них 52 наукових та науково-популярного характеру, у тому числі 4 патенти, наукові праці, опубліковані у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, 7 навчально-методичних видань, 1 монографія і 1 навчальний посібник.

Автор та співавтор 10 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Powered by Web Agency