Крупич Олег Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри сільськогосподарської техніки

У 1986 році з відзнакою закінчив навчання на факультеті механізації сільського господарства ЛСГІ за спеціальністю «Механізація сільського господарства» з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка сільськогосподарського виробництва.

З 1988 року навчався в цільовій аспірантурі Науково-дослідного зонального інституту садівництва нечорноземної смуги (м. Москва), яку успішно завершив у 1991 році захистом кандидатської дисертації за спеціальністю 05.20.01. – механізація сільськогосподарського виробництва. Після захисту кандидатської дисертації повернувся на роботу на кафедру сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства ЛСГІ.

З 1992 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри сільськогосподарських машин Львівського державного аграрного університету.

1996–1998 рр. – заступник декана факультету механізації сільського господарства.

Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин присвоєне у 1997 році.

У 2005 році був призначений на посаду завідувача кафедри.

2007–2015 рр. – обіймав посаду начальника навчальної частини Львівського державного аграрного університету (за сумісництвом).

З 2018 року – завідувач кафедри сільськогосподарської техніки.

Наукова робота – «Розробка засобів механізації збирання плодів».

Підвищення кваліфікації

Піврічне стажування з 27.11.2017 р. до 28.05.2018 р. в Сільськогосподарському університеті імені Г.Коллонтая у Кракові (Польща) на факультеті інженерії виробництва та енергетики.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: п.п. 30.1, 30.2, 30.3, 30.5, 30.8, 30.10., 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.17.

30.1): Kuzenko D., Krupych O., Levko S., Mudryk K. Substantiation of the Working Surface Parameters of the Screw Press Drawing Block of Plant Materials. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. 2018.  pp 895-905. (Web o fScience)

30.2): 1. Крупич О.М., Шевчук Р.С., Крупич Р.О., Левко С.І. Методики досліджень коефіцієнтів жорсткості та в’язкого опору деформуванню складових ручного віброударного струшувача плодів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст.  Вип. 44. Луцьк. 2020. С. 92-102.

2. Крупич Р., Кузенко Л., Крупич С., Левко С., Крупич О. Розмірні показники скелетних гілок дерев волоського горіха. Вісник ЛНАУ: агроінженерні дослідження. 2019. №23. С.5-12.

3. Банга В. І., Крупич О.М.  Методика експериментальних досліджень вимірювача маси комбікорму в бункері дозатора. Збірник наукових праць: перспективні технології та прилади. Луцьк, 2019. № 14. С 31-38.

4. Крупич С., Крупич О., Кузенко Л., Левко С. Кінематичний аналіз роботи роторного ударного струшувача волоських горіхів. Вісник ЛНАУ, Агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. університет, 2017. № 21. С. 91-101.

5. Dmytro Kuzenko, Krupych Oleg. General approaches to system optimization for workflows of corn-harvesting machines. TEKA. Comission of Motorization and Power Industry in Agriculture. Vol. 16, No.3 2016. P.9-14.

30.3): 1. Кузенко Д.В., Вантух З.З., Кузенко Л.М., Крупич О.М. Самохідні зернозбиральні комбайни. Навчальний посібник для підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «В1». Львів: «Новий світ-2000», ЛЦ ПТО ДСЗ, 2018. 239 с.

2. Ріпка І. І., Семен Я.В., Крупич О.М., Бендера І.М., Рудь А.В. Основи механізації сільськогосподарського виробництва. Навч. Посібник. Львів: ЛНАУ, 2013. 224 с.

3. Крупич О.М., Шевчук Р.С., Крупич Р.О. Засоби механізації для збирання горіхоплідних культур. Науково-технічні та енергетичні засади агропромислового виробництва. Колективна монографія. Львів: ЛНАУ, 2012. 244 с.

4. Крупич О.М., Кузмінський Р.Д. Шиноремонтні  роботи: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2006. 191 с.

30.5): Відповідальний виконавець проєкту TEMPUS, 2007–2008 рр. (номер угоди: CM_SCM-T053B06-2006)

30.8): Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозбереженні» (ДР №0111U001251, 2012-2016 р.; ДР №0116U003179, 2017-2021) факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.

30.10): Завідувач кафедри сільськогосподарської техніки  (№732–К від 30.11.2018 р.)

30.11): Офіційний опонент дисертаційної роботи на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машинні засоби механізації сільськогосподарського виробництва Володимира Івановича Залужного, 2006 р.

30.12): 1. Саджалка часнику: пат. 117567 Україна: МПК А01С 5/08. №u201701310; заявл. 13.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. №12. 4с.

2. Вібраційна борона: пат. 109129 Україна: МПК А01В 19/00. №u2016022013; заявл. 01.03.2016; опубл. 10.08.2016. Бюл, №15. 4с.

3. Самозатискна петля-захват тросового струшувача: пат. 64537 Україна: МПК А01D 46/26. №и201104710; заявл. 18.04.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. №21. 4с.

4. Формувальна головка преса рослинних матеріалів: пат. 94891 Україна: МПК В30В 11/24. №u201404785; заявл. 05.05.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. №23. 4 с.

5. Спосіб визначення об’єму тіл неправильної форми: пат. № 90702, Україна: МПК G01F 17/00. №201314603; заявл. 13.12.2013; опубл. 10.06.2014, Бюл. №11. 3 с.

30.13): 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Сільськогосподарські машини» (розрахунковий курс) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». (у співавт. С.І. Левка). 2018. 80 с.

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Обґрунтування технологічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи сільськогосподарської машини (знаряддя)» із дисципліни «Сільськогосподарські машини» (розрахунковий курс) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». (у співавт. С.І. Левка). 2018. 56 c.

3. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами ННІ ЗПО спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОС «Магістр» з дисципліни «Теорія розрахунку і проєктування машин» Львів.: ЛНАУ, 2018. 52 с (у співавт. Д.В. Кузенка).

30.14): Керівництво студентом Валентином Олеговичем Гоциком, який зайняв І місце  у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва» (Кіровоградський НТУ 2016 р.).

30.15): 1. Крупич Р.О., Шевчук Р.С., Крупич О.М., Левко С.І. Дослідження зведеного коефіцієнта жорсткості плодових гілок дерев волоського горіха. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів, 2018. № 22. С.14-21.

2. Ґрунтовий канал. Семен Я.В., Гошко З.О., Кузенко Д.В., Здобицький А.Я., Пришляк О.Ф., Бардахівський Ю.В. Вчені ЛНАУ виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва. Вип. 17. Львів: ЛНАУ, 2017. С. 63-64.

3. Вимірювальна система для ґрунтового каналу. Гошко З. О., Левко С. І., Крупич Р. О., Грушкевич Ю.В., Семен О. Я. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Випуск 17. Львівський НАУ, 2017. С.62.

4. Пристрій для визначення зведеного коефіцієнта жорсткості гілок плодових дерев. Крупич Р. О., Шевчук Р. С., Левко С. І. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Випуск 17. Львівський НАУ, 2017. С.61.

5. Пристрій для визначення дальності польоту частинки мінеральних добрив. Семен Я.В., Левко С. І. Каталог інноваційних розробок №15, Львів 2015 р. С.48.

30.17): стаж роботи 32 роки.

Powered by Web Agency