Семен Ярослав Васильович, доцент кафедри сільськогосподарської техніки, кандидат технічних наук

Народився 4 січня 1964 р. в с. Розгірче Стрийського району Львівської області.

Після закінчення у 1979 р. восьмирічної школи вступив до Стрийського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства. Завершивши в 1983 р. навчання в даному закладі, отримав диплом техніка-механіка й був скерований на роботу в місцевий колгосп «Зоря комунізму».

Працював у господарстві кілька місяців – до призову на військову службу. Відслуживши два роки в лавах РА, вступив на факультет механізації с.-г. Львівського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1991 р. з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка.

В цьому ж році почав працювати на кафедрі сільськогосподарських машин спочатку навчальним майстром, а згодом асистентом. З вересня 2003 р. – старший викладач, а з 2008 р. – в.о. доцента кафедри сільськогосподарських машин.

У 2004 р. завершив навчання в аспірантурі без відриву від виробництва.

2007 р. –  захистив наукову роботу на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 2012 р. отримав вчене звання доцента.

Напрям наукових досліджень  «Розробка засобів механізованого збирання і транспортування плодів та створення машин для орієнтованого садіння зубків часнику».

Підвищення кваліфікації

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Посвідчення №26-к/02 від 16.06.2017 р.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: п.п. 30.2, 30.3, 30.8, 30.10, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.17.

30.2):

 1. Семен Я.В., Кузенко Л.М., Семен О.Я. Дослідження кінематики ланцюгово-плунжерного садильного апарату зубків часнику. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. університет, 2019. № 23. С. 35-42.
 2. Семен О.Я., Кузенко Д.В., Семен Я.В. Аналітична модель зубка часнику. Зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. вип. 31. с. 40-46.
 3. Гошко З.О., Семен Я.В., Магац М.І., Гошко О.В. Фізико-механічні властивості сої та їх вплив на процес збирання. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. Луцьк: Ред.–вид. відділ ЛНТУ, 2018. Вип. 39. С. 25-34.
 4. Кузенко Д.В., Семен О.Я., Гошко З.О., Семен Я.В. Дослідження розмірно-масових показників зубків часнику. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. Луцьк: Ред.–вид. відділ ЛНТУ, 2018. Вип. 39. С. 86-93.
 5. Семен О., Кузенко Д., Семен Я. Теоретичні дослідження параметрів системи «барабан – зубок часнику – вилка» саджалки часнику. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. університет, 2018. № 22. С. 77-85.
 6. Oleg Semen, Dmytro Kuzenko, Yaroslav Semen. A machine for oriented planting of garlic teeth. ТЕКА. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol.17. No.2. p. 55-60.

30.3): 1. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т 1 /А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк, С.М. Кравченко, І.О. Мошенко, Л.С. Червінський, А.І. Панченко, Я.В. Семен, В.В. Іщенко; за ред. А.В. Рудя. К.: Агроосвіта, 2012. 584 с.: іл. (гриф Мін АПК (лист від 13.12.2011 р. №18-128-13/2053).

2. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т 2 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк, С.М. Кравченко, І.О. Мошенко, Л.С. Червінський, А.І. Панченко, Я.В. Семен, В.В. Іщенко; за ред. А.В. Рудя. К.: Агроосвіта, 2012. 432 с.: іл. (гриф Мін АПК (лист від 13.12.2011 р. №18-128-13/2053).

3. Основи механізації сільськогосподарського виробництва: Навч. посібник. ⁄ І.І. Ріпка, Я.В. Семен, О.М. Крупич, І.М. Бендера, А.В. Рудь Львів: ЛНАУ, 2013. 224 с.

30.8): Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозбереженні» (ДР №0111U001251, 2012-2016 р.; ДР №0116U003179, 2017-2021) факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.

30.10): Заступник завідувача кафедри сільськогосподарської техніки з навчально-методичної роботи (розпорядження №1 від 31.08.2018р.).

30.12):

 1. Вібраційна борона: пат. 109129 Уркаїна: МПК А01B 19/00. №201602013; заявл. 01.03.2016. опубл. 10.08.2016. Бюл. №15. 3с.
 2. Садильний апарат машини для садіння часнику: пат. 117499 Україна: МПК А01C 7/16. №201700873; заявл. 31.01.2017. опубл. 26.06.2017. Бюл. №12. 5с.
 3. Саджалка часнику: пат. 17567 Україна: МПК А01С 5/08. №201701310; заявл. 13.02.2017. опубл. 26.06.2017. Бюл. №12. 5с.
 4. Пристрій для подавання зубків саджалки часнику: пат. 1129802 Україна: МПК А01С 5/00. №201805712; заявл. 22.05.2018. опубл. 12.11.2018. Бюл. №21. 4с.
 5. Машина для видалення з поля стрижнів капусти: пат. 137178 Україна: МПК А01В 43/00. №201902928; заявл. 25.03.2019. опубл. 10.10.2019. Бюл. №19. 4с.
 6. Спосіб механізованого поштучного садіння зубків часнику: пат. 138615 Україна: МПК А01С 7/18. №201904349; заявл. 22.04.2019. опубл. 10.12.2019. Бюл. №23. 4с.
 7. Петля-захват струшувача плодів: пат. 139081 Україна: МПК А01D 46/26. №201904341; заявл. 22.04.2019. опубл. 26.12.2019. Бюл. №24. 5с.

30.13):

 1. Семен Я.В., Барабаш І.І., Пришляк О.Ф. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» (розділ 5, частина 3) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Львів.: ЛНАУ, 2017. 48 с.
 2. Семен Я.В., Левко С.І., Барабаш І.І., Пришляк О.Ф. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах студентами спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Львів.: ЛНАУ, 2017. 40 с.
 3. Семен Я.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Система: машина-поле» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Львів: ЛНАУ, 2018. 52 с.;
 4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» (розділ 10) для студентів спеціальності 208. «Агроінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Львів.: ЛНАУ, 2019. 44 с.;
 5. Семен Я.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини» (розділ 11) для студентів спеціальності 208. «Агроінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Львів: ЛНАУ, 2019. 56 с.

30.14): Робота в складі журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Обладнання лісового комплексу» (Харківський національний технічний університет ім. П. Василенка, м. Харків, квітень 2011 р.).

30.15): 1. Семен Я.В., Семен О.Я. Робочий орган для поштучного орієнтованого садіння зубків часнику. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва. Вип. XIХ Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2019. с. 57.

2. Семен Я.В. Модернізована тросова плодознімальна машина. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва. Вип. XVIII, Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2018. с. 36-37;

3. Семен Я.В., Барабаш І.І. Модернізована ротаційна косарка. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва. Вип. 17 Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2017. с. 57-58;

4. Крупич О.М., Гошко З.О., Кузенко Д.В., Семен Я.В., Здобицький А.Я., Пришляк О.Ф., Бардахівський Ю.В. Ґрунтовий канал. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва. Вип. 17, Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2017. с. 63-64;

5. Семен Я.В., Крупич О.М., Левчук О.В. Машина для видалення з поля післяжнивних решток. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва. Вип. 16. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. с.38.

30.17): Загальний стаж роботи за спеціальністю 29 років.

Powered by Web Agency