Банга Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарської техніки

Кандидат технічних наук з 2006 року. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування та оптимізація параметрів мобільного роздавача-дозатора концентрованих кормів для індивідуальної нормованої годівлі корів».

В 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації. З 2018 року обіймає посаду доцента кафедри сільськогосподарської техніки.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 19 років, у тому числі у ЛНАУ – 19 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2001–2005 рр. – асистент кафедри механізації тваринництва Львівського державного аграрного університету;

2006–2008 рр. – старший викладач кафедри механізації тваринництва Львівського державного аграрного університету;

2008–2010 рр. – в.о. доцента кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації;

2011–2017 рр. – доцент кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації;

Із 2018 р. – доцент кафедри сільськогосподарської техніки Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямком наукових досліджень «Розроблення технічних засобів і автоматизованих систем управління технологічними процесами кормоприготування і роздавання кормів».

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Автоматизація виробництва продукції тваринництва;

- Машини, обладнання та їх використання в тваринництві ;

- Моделювання процесів і обладнання тваринництва;

- Проєктування технологічних процесів у тваринництві;

- Теорія розрахунку і проєктування обладнання для тваринництва.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, зокрема автор (співавтор) 3 монографій і 3 навчальних посібників, 10 патентів України на винаходи.

Здійснював керівництво студентами, які зайняли призові місця в IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Отримано 4 призові місця в період 2018–2020 рр.

За результатами науково-методичної та навчальної роботи нагороджений грамотою Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами Закарпатської обласної державної адміністрації, ректорату та профспілкового комітету Львівського національного аграрного університету.

За висококваліфіковану підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» оголошено 2 подяки ректором Луцького національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації

Національний університет «Львівська політехніка». Довідка № 354 від 25.12.2015 р.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: п.п. 30.2, 30.3, 30.8, 30.10, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.17.

30.2):1.Vasyl B. Experimental investigations of operating devices of an individual meter of mixed fodder. TEKA А Quarterly Journal of Agrfood Indstry. 2019,Vol. 19, No. 25-36.

2. Банга В.І. Економічна ефективність роздачі комбікормів автоматизованим індивідуальним роздавачем-дозатором. Науковий журнал Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Харків: ННІ ТС, ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2019. №15. С. 86-96.

3. Банга В. І., Крупич О.М. Методика експериментальних досліджень вимірювача маси комбікорму в бункері дозатора. Збірник наукових праць. Перспективні технології та прилади. Луцьк. 2019. № 14. С 31-38.

4. Дмитрів В.Т., Банга В.І. Вимірювач масового потоку дисперсних матеріалів. Науковий журнал Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Харків: ННІ ТС, ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2018. №11. С. 199-207.

5. Банга В.І., Банга Ю.В. Методика експериментальних досліджень дискового дозатора сипких кормів. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. №20. 2016. С.93-100.

30.3): 1. Метод вимірювання маси потоку сипких матеріалів. Науково-технічні та енергетичні засади агропромислового виробництва [В.І. Банга, В.Т. Дмитрів ] // Колективна монографія / за ред. В.В. Снітинського, В.М. Боярчука і ін. (7 осіб). Львів. 2012. С 95-102.

2. Банга В.І., Дмитрів, В.М. Сиротюк, Р.В. Городняк Автоматизований роздавач-дозатор комбікормів для індивідуальної нормованої годівлі корів . Монографія. Львів: Сполом. 2017. 233 с.

3. Проєктування технологій і технічних засобів для тваринництва / В.Т. Дмитрів, В.І. Банга, С.М. Кондур та ін. // Навчальний посібник за редакцією Скорика О. П., Полупанова В.М. Х.: ХНТУСГ. 2009. 429 с. (Навчальний посібник, гриф Міністерства освіти і науки України, лист №14/18-Г-2706 від 16.12.2008 р.)

4. Мікроконтролери і мікроконтролерні системи. / В.Т. Дмитрів, В.І., В.М. Ванько, В.І. Банга та ін. // Лабораторний практикум. Л: СПОЛОМ 2017. 176 с.

30.8): Дмитрів В.Т. Розроблення адаптивної кібер-фізичної системи процесу виробництва молока (0116U004616) / Дмитрів, В.І., В.М. Ванько, В.І. Банга та ін.// Звіт НДР / ЛНАУ Львів, 2017. 17 с. (інв. № 0718U000729) (заключний).

30.10): Заступник завідувача з профорієнтаційної роботи (розпорядження №1 від 31.08.2018р.).

30.12): 1. Вимірювач крутного моменту: патент 70691 Україна: МКИ G01L5/00, G01L5/24. № 200312121556; заявл. 23.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10. 2 с.

2. Вимірювач маси потоку сипучих матеріалів: патент 48479 Україна: МКИ G01F1/76. № 2001096131; заявл. 05.09.2001; опубл. 15.08.2002, Бюл. №8. 3 с.

3.Дозатор сипучих кормів: патент 40997 Україна: МПК А01К 5/02. № 2000127505; заявл. 26.12.2000; опубл. 15.08.2001, Бюл. №7. 4 с.

4.Дозатор сипучих кормів: патент 52059 Україна: МПК А01К 5/02. № 2002010755; заявл. 30.01.2002; опубл.16.12.2002, Бюл. №12. 3 с.

5.Електромагнітний пульсатор доїльного апарата: патент Україна: МПК А01J5/04 № 86414; опубл. 27.04.2009, Бюл. №8. 3 с.

6. Електромагнітний пульсатор попарної дії: патент Україна: МПК А01J5/14. № 89416; заявл. 12.02.2008; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. 4 с.

30.13): 1. Банга В.І. Робототехніка виробничих процесів агропродовольчого виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» «Агроінженерія». Частина перша. Львів : ЛНАУ, 2016. 33 с.

2. Банга В.І., Лаврик Ю.М. Робототехніка виробничих процесів агропродовольчого виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» «Агроінженерія». Львів : ЛНАУ, 2016. 15 с.
3. Банга В.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проєктування технологічних процесів у тваринництві» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». Львів : ЛНАУ, 2018. 72 с.

4. Банга В.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» (розділ 1) для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія». Львів : ЛНАУ, 2018. 37 с.

5. Банга В.І. Робототехніка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». Львів: ЛНАУ, 2018. 34с.

30.14): 1. Керівництво студентом Т.Б. Фелівим, який зайняв III місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення». (Луцький НТУ, 2017 р.).

2. Керівництво студентом Д.І. Калишем, який зайняв III місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (Луцький НТУ, 2018 р.).

3. Керівництво студентами В.В Галугою та В.І. Бойком, які нагороджені дипломами II ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (Луцький НТУ, 2020 р.).

30.15): Банга В.І., Дмитрів В.Т. Сиротюк В.М., Жінчин Я.С. Вимірювач крутного моменту приводу обертових елементів. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву : каталог наукових розробок / за заг. ред. В. В. Снітинського, Г. В. Черевка. Вип. 8. Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. С. 171-172.

Банга В.І., Дмитрів В.Т. Сиротюк В.М., Жінчин Я.С. Вимірювач маси потоку сипких матеріалів. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву : каталог наукових розробок / за заг. ред. В. В. Снітинського, Г. В. Черевка. Вип. 8. Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. С. 165-166.

Банга В.І., Дмитрів В.Т. Мобільний індивідуальний роздавач-дозатор комбікормів з мікропроцесорним керуванням. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / За заг. ред. В.В. Снітинського, В.І. Лопушняка. Вип. 11. Львів: ЛНАУ. 2011. С. 17.

Банга В.І. Результати експериментальних досліджень витрат потужності на процес дозування сипких кормів. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / За заг. ред. В.В. Снітинського, В.І. Лопушняка. Вип. 11. Львів: ЛНАУ. 2011. С. 19.

Банга В.І. Вимірювач маси сипких матеріалів в бункері дозатора. Вчені Львівського НАУ виробництву: каталог інноваційних розробок ЛНАУ / За заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва Вип. 19. Львів: ЛНАУ. 2019. С. 59.

Powered by Web Agency