Ганна Володимирівна Сиротюк – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 1992 році з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Стан та перспективи формування ринку цукру (на матеріалах Львівської області)».

З 1999 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України.

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу (САРА).

Кваліфікований експерт-дорадник з питань аграрної економіки та агробізнесу.

У 2016 році пройшла стажування у ТДВ «Інститут обліку і фінансів», м. Київ.

У 2017 році пройшла піврічне стажування в Варшавському університеті наук про життя (м. Варшава, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Економіка світового сільського господарства»; для студентів ОС «Магістр» – «Соціальна відповідальність», «Публічні закупівлі»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка підприємства», «Економіка і організація машинобудівного виробництва».

Основні напрями наукових досліджень: соціоекономіка; формування соціальної відповідальності бізнесу; облік і аудит в аграрних формуваннях; біоекономіка в аграрному секторі; сталий розвиток аграрних підприємств та сільських територій; біоенергетика.

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-8740-7959.

Web of Science Researcher ID AAG-6346-2021.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 5.

Основні публікації:

 1. Сиротюк Г.В. Соціальний складник сталого розвитку сільського господарства. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал, випуск 2 (19). Запоріжжя. Класичний приватний університет. 2020. – С.65-71. URL: http://pev.kpu.zp.ua (Index copernicus).
 2. Сиротюк Г.В. Підвищення ефективності галузі молочного скотарства. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. 2019. № 27. – С. 116-13.
 3. Сиротюк Г., Янковська К., Калеберда Т. Розвиток аграрного сектору на засадах біоекономіки. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. 2019. № 26. – С. 15-19.
 4. Сиротюк Г. Роль біоекономіки у сталому розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського: серія: Економіка і управління. Т. 30 (69). № 6, 2019. частина 1. – С. 35-40.
 5. Сиротюк Г. Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського НАУ. 2018. Т. 11. № 3-4. – С. 87-95.
 6. Сиротюк Г., Янковська К. Соціальна звітність компаній як інструмент соціально відповідального бізнесу. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. 2018. № 25 (1). – С. 159-162.
 7. Сиротюк Г. Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського НАУ. 2018. Т. 11. № 3-4. – С. 87-95.
 8. Yankovska K., Syrotyuk H., Syrotyuk S., Konieczny R. Unit Cost of Energy, Obtained by the Methane Fermentation Technology of Agricultural Biomass Conversion. In: Mudryk K., Werle S. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. 2018. Chapter № 23. Р. 241-251. (Web of Science)
 9. Сиротюк Г. Ринок аудиторських послуг України: стан та перспективи в умовах євроінтеграції. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. 2016. Вип. 3. – С.97-104.
 10. Syrotyuk H.V. Development of social responsibility of business in agrarian formations. SWorld Journal Issue №11, Vol.17. Economy (Scientific world, Ivanovo, 2016). P. 16-20.
 11. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Сутність і методика оцінки людського капіталу. Аграрна економіка. 2015. Т. 8. № 3-4. – С. 9-17.
 12. Янишин Я. С., Жидовська Н. М., Сиротюк Г. В., Гром’як Т. Д. Облік в банках. Практикум : навчальний посібник. Львів, «Магнолія 2006», 2015. – 312 с.
 13. Сиротюк Г.В., Петришин Л.П. Звітність підприємств: навч. посіб. Львів, «Магнолія 2006», 2015. – 436 с.
 14. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку і звітності. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. Дніпропетровськ: Герда, 2015. – С. 94-103.
 15. Сиротюк Г. В., Костирко І. Г., Жидовська Н. М., Савченко Є. В. Аудит. Практикум: навчальний посібник. Львів : СПОЛОМ, 2011. – 298 с.
 16. Сиротюк Г.В., Жидовська Н. М., Яцків М. І. Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК і напрями її підвищення: монографія. Львів, 2010. – 174 с.
 17. Костирко І.Г., Янковська К.С., Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В., Савченко Є.В. Ефективність використання біомаси для енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств. Монографія. Львів : «Магнолія» 2006». 2019. – 198 с.
Powered by Web Agency