Орися Романівна Василина – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і розвиток регіонального ринку зерна».

У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Економічна теорія (історія економіки та економічної думки)», «Економічна теорія (політекономія)», «Інтернет-економіка».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування агропродовольчого ринку, фізична економія в контексті глобальних стратегій України, перспективи ринку органічної продукції в умовах євроінтеграції.

Автор близько 80 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0003-2124-3792.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Василина О.Р., Магійович Р.І., Колач С.М. Теоретичні засади формування аграрного ринку. Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу: колективна монографія / Заг. ред. П. С. Березівського. Львів: Львівський держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 23-36.

Філософсько-світоглядні та економічні основи української школи фізичної економії: навч. посіб. [Наконечний Р., Корчинський І., Васільєва О., Василина О.]. Львів: ЛНАУ. 2013. – 215 с.

Василина О.Р., Магійович Р.І. Забезпечення продовольчої безпеки держави на базі доробку фізіократичної економіко-філософської думки. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2014. Випуск 21/1. – С. 216-221.

Василина О.Р., Нестерович А.В. Прогностичні виміри фізичної економії і глобальні стратегії України. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2016. – С. 57-61.

Василина О.Р., Колач С.М. Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України XXI століття. Аграрна економіка. –2018. – Т.11, №1-2. – С. 94-99.

Василина О.Р., Зеліско Н.Б., Булик О.Б. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія/ За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2015. Т.1. – 416 с.

Vasylyna O., Zelisko N., Kolach S. Development and security agrosector of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimention: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019 Vol. 2. 368 p.

Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 3, 2020. p. 663-669. (Web of Science)

Василина О.Р., Зеліско Н.Б., Булик О.Б. Формування ринку земельних ресурсів у контексті економічної безпеки. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2020. Т. 25, вип. 4(83). – С. 27-31.

Василина О.Р., Зеліско Н.Б. Оцінка гарантування економічної безпеки аграрних підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – Т. 31(70). №2. Част. 1. 2020. – С. 196-201.

Powered by Web Agency