Лариса Ярославівна Шпак – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики.

У 1982 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Математика», кваліфікація – математик, викладач.

Після здобуття вищої освіти обіймала посади: лаборанта (1982 р.), молодшого наукового співробітника (1983–1987 рр.) кафедри вищої математики Львівського сільськогосподарського інституту.

Навчалась в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка.

З 1993 року – на посаді асистента та доцента кафедри вищої математики Львівського національного аграрного університету.

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Варіаційно-моментна апроксимація розв’язків одного класу задач еліптичного типу».

У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Читає навчальні дисципліни «Математика», «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика» для бакалаврів економічного факультету, факультету механіки та енергетики, землевпорядного факультету.

Проходила підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка у квітні-травні 2016 року та у червні 2020 року – в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету (тема – «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі»).

Основні напрями наукових досліджень: варіаційно-моментне наближення розв’язків крайових задач математичної фізики для областей оболонкового типу.

Автор близько 90 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 36 наукових статей та монографій, 54 навчально-методичних розробок та навчальних посібників.

 

Основні публікації:

Шпак Л.Я. Варіаційно-моментна апроксимація для одного класу еліптичних крайових задач. Доповіді АН України. 1994. №7. С. 45-48.

Шпак Л.Я. Природні базові функції за редукції до нижчої розмірності еліптичних крайових задач. Вісник Львівського університету. Сер. мех. мат. 1994. Вип. 40. С. 78-83.

Шпак Л.Я., Шпак З.Я. Нормування тривалості звуків у процесі сповільненого відтворення мовних сигналів. Вісник НУ «Львівська Політехніка». Комп’ютерна інженерія. 2001. №411, С. 101-105.

Шпак Л.Я. Варіаційно-моментний підхід у розрахунку будівельних конструкцій оболонкового типу. Вісник ЛДАУ: Архітектура і с.-г. будівництво. 2002. №3, С. 116-121.

Іваник Є.Г., Сікора О.В., Шпак Л.Я. Чисельно-аналітична модель розрахунку стаціонарного теплового стану півбезмежного ізотропного тіла з тонким інородним включенням. Вісник Львівського державного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2005. № 6, С. 67-77.

Затхей Б.І., Іваник Є.Г., Шпак Л.Я. Моделювання і дослідження процесів переміщення повітряних потоків у стозі циліндричної форми. Вісник ЛНАУ. Агроінженерні дослідження. 2008. №12, Т.1, С. 345-353.

Шпак Л. Варіаційно-моментний ітераційний процес у задачах теплопровідності пластин. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2013. № 14, С. 20-24.

Шпак Л. Моделювання процесу активного вентилювання у башті циліндричної форми. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2014. № 15, С. 29-33.

Дудяк Р.П., Шпак Л. Я. Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2016. № 23(1), С. 196-201.

Шпак Л., Говда О. Питання оптимізації побудови початкових наближень розв’язку задач термопружності в областях оболонкового типу. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: Матеріали ХІХ Міжнародного науково-практичного форуму, 19-21 вересня 2018 р. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2018. С. 178-181.

Вища математика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. [Бубняк Т.І., Говда О.І., Шпак Л.Я.]. Львів. Львівський державний аграрний університет, 2002. 212 с.

Практикум для розв’язування інженерних задач в середовищі TURBO PASCAL. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей. [Іваник Є.Г., Шпак Л.Я.]. Львів. Львівський державний аграрний університет, 2001. 80 с.

Математика. Посібник. [Бубняк Т.І., Говда О.І., Іваник Є.Г., Шпак Л.Я.]. Львів. Видавничий центр ЛНАУ, 2013. 116 с.

Powered by Web Agency