Петро Олегович Оліщук – кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри права.

У 2005 році з відзнакою закінчив Львівський державний аграрний університет, магістр з менеджменту організацій.

У 2017 році закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка, спеціальність «Правознавство».

2006–2009 рр. – аспірант денної форми навчання Львівського національного аграрного університету.

З 2007 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Підприємництво та місцеві ініціативи у розвитку сільських територій».

У 2012 році – лауреат премії талановитим молодим вченим та спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

У 2016 р. – виконавець проєкту «Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін» (грант Президента України (конкурсний проєкт Ф-63), розпорядження Президента України №97/2016-рп «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік»).

Читає навчальні дисципліни «Правознавство», «Аграрне право» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр».

У 2017 році – навчання за програмою сільськогосподарських експертів-дорадників.

У 2018–2019 рр. пройшов міжнародне стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-4392-0654.

Індекс Гірша у Web of Science – 2, індекс Гірша в Google Академія – 2.

 

Основні публікації:

Губені Ю. Е., Оліщук П. О. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій. Ю. Е. Губені, П. О. Оліщук. Економіка АПК, 2009. С. 127-131.

Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій / Ю. Губені, П. Оліщук // Економіка України, 2012.  № 4. С. 72-79.

Оліщук П.О. Інституційне забезпечення активізації кооперативних ініціатив на селі. П.О. Оліщук / Вісник ЖНАЕУ: Серія «Економіка», 2013. № 2 (38), Т. 1. С. 221-226.

Бойко В. В., Оліщук П. О. Пріоритетні напрями стимулювання розвитку місцевих ініціатив у сільських територіях // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», 2013. № 6. С. 86-93.

Губені Ю.Е., Оліщук П.О. Розвиток сільських територій: підприємництво, місцеві ініціативи, самоорганізація : монографія / Ю.Е. Губені, П.О. Оліщук.  Львів. Ліга Прес, 2014. 224 с.

Правознавство : навч. посіб. / за ред. Ю.Е. Губені, Р.П. Возняка, В. І. Андріїва, П.О. Оліщука. Львів : НВФ «Українські технології», 2014. 408 с. (гриф Міністерства агарної політики та продовольства України, лист №37-13/26504 від 24.12.2013 р.)

Коверко Ю.А., Губені Ю.Е., Костецька І.І., Оліщук П.О. Шляхи вдосконалення бізнес-планування та підвищення його ефективності в сільськогосподарських підприємствах. Ю.А. Коверко, Ю.Е. Губені, І.І. Костецька, П.О. Оліщук. Вісник Львівського національного аграрного університету. Випуск 23 (1). 2016. С. 9-14.

Hubeni Y. Tools and Mechanisms for the Rural Areas Development in the State Economic Security Policy System / Y. Hubeni, V. Boiko, P. Olishchuk // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture.  Vol. 16 (XXXI), № 4.

Оліщук П.О., Корчинська О.О. Мережева економіка: теоретичні аспекти / П.О. Оліщук, О.О. Корчинська // Вісник ЛНАУ: серія «Економіка АПК»,  2017. №24(1). С. 9-12. (0,3 друк. арк.)

Губені Ю. Е., Коверко Ю. А., Оліщук П. О. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю. Е. Губені, Ю. А. Коверко, П. О. Оліщук // Економіка України. Науковий журнал. 2017. № 3. С. 59-67.

Оліщук П.О. Взаємозв’язок та вплив елементів інфраструктури аграрного ринку на процес реалізації сільськогосподарської продукції / П.О. Оліщук // Вісник ЛНАУ: Серія «Економіка АПК», 2018. №24(1). С. 9-12. (0,3 друк. арк.)

Губені Ю.Е., Бойко В.В., Оліщук П.О., Крупа В.Р. Соціологічний моніторинг земельних очікувань селян / Ю.Е. Губені, В.В. Бойко, П.О. Оліщук, В.Р. Крупа // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 6 (76). 2018 С. 16-21.

Boiko V., Olishchyk P. Tools for ensuring economic security of rural areas development. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Volume 20. Issue 3, 2019. P. 25-32.

Powered by Web Agency