Наталія Євгеніївна Стойко – кандидат економічних наук, доцент, декан землевпорядного факультету.

У 2000 році закінчила землевпорядний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

У 2000–2003 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі землевпорядного проєктування, після закінчення якої працювала асистентом цієї кафедри.

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічні аспекти організації використання земель сільськогосподарського призначення в ерозійно небезпечних агроландшафтах Лісостепу Львівської області».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри землевпорядного проєктування.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Організація території»; для здобувачів ступеня доктора філософії – «Геоінформаційне забезпечення землеустрою».

З 11 липня 2016 року до 11 липня 2017 року проходила дистанційно підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі землеустрою та геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія). Сертифікат – «Certificate about advance training (internship) of a teaching on Department of Land Management and Geodesy of Latvia University of Agriculture from 11 July 2016 to 11 January 2017».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготувала 3 кандидатів економічних наук зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

У 2015–2021 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Виступала членом разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.

Відповідальний секретар журналу «Аграрна економіка», член редколегії періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету» (серія «Економіка АПК»), член редакційного комітету наукового журналу «Baltic Surveying».

З 2019 року – член Спілки землевпорядників.

Основні напрями наукових досліджень: планування і організація раціонального використання та охорони земель; забезпечення збалансованого розвитку землекористування; захист земель від деградації.

Автор понад 130 наукових і та 60 навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-8851-9821.

Researcher ID: D-7002-2019.

Scopus Author ID: 57196450338.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 1, індекс Гірша в Google Академія – 4.

Основні публікації:

Стойко Н. Є. Організація використання земель в ерозійно небезпечних ландшафтах : монографія. Львів : НВФ «Укр. технології», 2005. 144 с.

Сохнич А. Я., Богіра М. С., Яремко Ю. І., Стойко Н. Є. Державний контроль за використанням земель : підручник. Львів : Галич-прес, 2018. 240 с.

Богіра М. С., Стойко Н. Є., Ткачук Л. В. Автоматизація землевпорядного проєктування : навч. посіб. Львів : Український бестселер, 2012. 296 с.

Stoiko N., Parsova V. Environmental Dimensions of Rural Development in Land Use Planning Circumstances in Ukraine. Engineering for Rural Development: Proceedings of the 16th International Scientific Conference (Jelgava, May 24-26, 2017). Jelgava, 2017. Vol. 16. Р. 964-969. (Scopus, Web оf Science)

Parsova V., Stoiko N., Kryshenyk N. Landscape-ecological requirements for planning of rural territories of Ukraine. Engineering for Rural Development: Proceedings of 17th International Scientific Conference (Jelgava, May 23-25, 2018). 2018. Vol. 17. P. 445-450. (Scopus)

Stoiko N., Stadnytska O. Prospects of employment of degraded arable lands in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18, Issue 4. P. 341-346. (Web of Science)

Parsova V., Stoiko N., Kuryltsiv R., Kryshenyk N. Differentiation of land cover degradation in Ukraine and Latvia. Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference (Jelgava, May 22-24, 2019). 2019. Vol. 18. Р. 798-803. (Scopus)

Parsova V., Stoiko N., Kryshenyk N., Natig M. Application of remote sensing method for determination of arable land degradation. Engineering for Rural Development: Proceedings of 19th International Scientific Conference (Jelgava, May 20-22, 2020). 2020. Vol. 19. Р. 1712-1717. (Scopus)

Стойко Н. Землеустрій як інструмент формування та організації території екологічної мережі. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2016. № 23 (2). С. 29-34.

Стойко Н., Ткачук Л., Паршова В. Розроблення картосхеми функціонального зонування регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» методами геоінформаційного картографування. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2017. Вип. І (33). С. 152–157.

Стойко Н. Екосистемний підхід до вирішення проблеми ерозії ґрунтів в Україні. Аграрна економіка, 2020. Т. 13. № 1-2. С. 29-38.

Powered by Web Agency