Богдан Іванович Шуневич – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов.

У 1974 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Романо-германські мови і література».

Вчителював у Романівській середній школі Перемишлянського району Львівської області, а у квітні-червні 1975 р. навчався на курсах молодих керівних кадрів в Інституті підвищення кваліфікації кадрів (м. Київ).

З 1975 до 1977 працював у міському професійно-технічному училищі № 29 (м. Львів).

З 1977 до 2008 рр. пройшов шлях від лаборанта до завідувача фонетичної лабораторії, викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов, а пізніше – доцента, заступника завідувача кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

У 1991 р. захистив дисертацію «Структурні та функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Вчене звання доцента отримав у 1995 р.

З 2008 р. до 2018 р. пройшов шлях від професора кафедри до завідувача кафедри технічного перекладу, декана гуманітарного факультету, директора Інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а в 2019 р. був професором кафедри іноземних мов НУЛП.

У 2008 р. захистив дисертацію «Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Вчене звання професора отримав у 2011 р.

Нагороди: Почесна грамота МНС України, 2008 р.; Почесна відзнака МНС України, 2012 р.; Медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.», 2012 р.

З січня 2020 р. працює у Львівському національному аграрному університеті. Читає дисципліну «Іноземна мова» (англійська) для студентів рівня вищої освіти «Бакалавр».

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на тему «Проблеми військово-технічного перекладу та шляхи їх подолання», а в 2020 році – у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ на тему «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації: підготував 1 кандидата педагогічних наук; 2 аспіранти і 1 докторант пройшли попередні захисти.

Член редакційної комісії наукового журналу «Львівський філологічний часопис» (Index Copernicus International, Crossref) в ЛДУ БЖД (2017 р. – досі), а також наукового журналу «Інформаційні технології і засоби навчання» (Web of Science), ІІТЗН НАПН України (січень 2019 р. – до тепер).

Член наукового товариства імені Тараса Шевченка (з 1995 р.).

Основні напрями наукових досліджень: теорія і практика перекладу; лексикографія; методика викладання англійської мови; дистанційне і комбіноване навчання.

Автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць (див.

https://scholar.google.com/citations?user=WCnmtp0AAAAJ&hl=uk&oi=ao)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3461-250X.

Індекс Гірша (в Google Академія) – 12.

Основні публікації:

1.  Шуневич Б. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки: монографія. Київ: КНУ, 2005. 365 с.

2.  Шуневич Б. Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх психологів. Життєдіяльність та життєтворчість особистості в особливих умовах: колективна монографія / упорядники: О. А. Кривопишина, Н. О. Терентьєва; за наук. ред. М. М. Козяра. Львів, 2017. C. 397–417.

3.  Шуневич Б. Функціонування термінології з робототехніки у трьох жанрах науково-технічної літератури. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія / гол. ред. К. І. Мізін. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. С. 284–291.

4.  Теоретичні основи дистанційного навчання: навч. посібник, 2-е вид., доповнене. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2009. 200 с.

5.  Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів / за ред. Б. Шуневича, М. Коваля; укл. Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д. Львів: ЛДУ БЖД, 2015. 354 с.

6.  Шуневич Б., Олексів Г. Короткий англійсько-український словник термінів автомобільного транспорту. Львів: СПОЛОМ, 2019. 168 с.

7.  Шуневич Б., Олексів Г., Шийка Ю. Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту. Львів-Дубляни: СПОЛОМ, 2021. 188 с.

8.  Шуневич Б., Драпалюк Г., Пиндик Н. Інноваційні комп’ютерні технології у викладанні іноземних мов в українських закладах вищої освіти. Український журнал інформаційних технологій. Львів: Вид-во НУЛП. 2020. Т. 1. № 2. С. 73–78.

9.  Шуневич Б. Роль вищих освітніх закладів в організації дистанційного навчання в американських середніх школах. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Київ, 2010. Вип. 6 (20). URL: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

  1. Шуневич Б. Тенденції розвитку дистанційного навчання у зарубіжній вищій школі. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Київ, 2008. Вип. 3 (7). URL: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
  2. Shunevych B. Ukraine Open University: Its Prospects in Distance Education Development. International Review of Research in Open and Distance Learning. 2002. Vol. 2. № 2. URL: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/54/112.
Powered by Web Agency