Наталія Григорівна Городецька – кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

У 1996 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю «Німецька мова та література і англійська мова та література».

З 1996 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2001 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2009 році захистила дисертацію «Психологічні особливості прояву інноваційних бар’єрів у педагогічній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Наукова іноземна мова», для студентів ОС «Бакалавр»: «Іноземна мова», «Іноземна мова поглибленого вивчення», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Goethe Institut на тему «Підготовка студентів до міжнародних іспитів».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка при кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів.

2020 року пройшла стажування в Старопольській вищій школі.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації у методичному центрі «Лінгвіст» на тему «Оцінювання в умовах дистанційного навчання».

2021 року пройшла стажування в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Керівник зареєстрованої в УкрІНТЕІ тематики НДР кафедри іноземних мов з 2016 до 2020 н. р. «Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у навчальному закладі аграрного профілю».

Керівник зареєстрованої в УкрІНТЕІ тематики НДР кафедри іноземних мов з 2021 до 2026 н. р. «Лінгвістичні, психолого-педагогічні та методологічні аспекти навчання іноземної мови у ЗВО».

Два роки поспіль (2016–2017) працювала у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні.

Основні напрями наукових досліджень: новітні психолого-педагогічні та лінгвістичні методи навчання іноземних мов.

Автор близько 180 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-9403-0272.

Індекс Гірша в Google Академія – 4.

Основні публікації:

 1. Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б.  Шляхи розширення лексичного запасу студентів у процесі перекладу англійських та німецьких фахових текстів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 35. Том 5. 2021. С. 121–126.
 2. Городецька Н., Гавришків Н., Камінська М. Напрями подолання педагогами перешкод до впровадження новацій під час навчання іноземних мов. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. № 1. С. 143–141. (Index Copernicus)
 3. Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Семантична структура англійських термінів-назв машин для механізації тваринницьких господарств. Закарпатські філологічні студії. Вип. 13. Том 3. Видавничий дім «Гельветика», 2020. C.72–77. (Index Copernicus)
 4. Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Термін: його значення, смисл і переклад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Випуск 37. Том 3. Одеса, 2018. С. 43–47. (Index Copernicus)
 5. Городецька Н. Г. Удосконалення навчання іноземних мов студентів з урахуванням психолого-педагогічних методик. Вісник ЛНАУ. Серія: Економіка АПК. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2012. № 19(2). С. 282–285.
 6. Городецька Н. Г. Методико-психологічні засоби удосконалення навчання іноземних мов. Вісник ЛНАУ. Серія: Агроінженерні дослідження. 2011. № 15. С. 510–515.
 7. Городецька Н. Удосконалення навчання іноземних мов при підготовці інженерів-педагогів у контексті євроінтеграційних процесів. Наукові записки Тернопіль. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка: Серія: Педагогіка. № 4/2011. С. 154–159.
 8. Семко Н. М., Городецька Н. Г., Була Н. Я. English for Business Communication: англійська для ділового спілкування: навч. посібник: у двох частинах. Ч. 1; за ред. канд. філол. наук, доц. Н. М. Семко. К.: УБС НБУ, 2013. 222 с.
 9. Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Навчальний посібник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Львів: Львівський національний аграрний університет, 2020. 172 с.
 10. Городецька Н., Семко Н. Практикум з ділової англійської мови для студентів ОКР «Магістр» економічних спеціальностей. Львів, 2013. 105 с.
 11. Городецька Н. Німецька мова: навчальний посібник для студентів факультету механіки та енергетики. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 128 с.
 12. Семко Н. М., Городецька Н. Г. A guide in the field of research: навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів наукового ступеня «доктор філософії». Львів: Львівський національний аграрний університет, 2016. 88 c.
 13. Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальний посібник з англійської мови. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. 178 с.
Powered by Web Agency