Наталія Богданівна Гавришків – старший викладач кафедри іноземних мов.

У 2002 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови та літератури».

Упродовж 1996–2004 рр. працювала у Львівській середній школі № 81 ім. П. Сагайдачного на посаді вчителя англійської мови.

З 2004 р. – на науково-педагогічній роботі.

Читає такі навчальні дисципліни для студентів РВО «Бакалавр»: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова поглибленого вивчення (англійська)».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка при кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів.

У 2020 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації у методичному центрі «Лінгвіст» на тему «Оцінювання в умовах дистанційного навчання».

У 2021 році пройшла стажування в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Консультант із лінгвістичних питань у щоквартальному журналі TEKAA Quarterly Journal of Agri-Food Industry (Rzeszow-Lviv).

Основні напрями наукових досліджень: актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі аграрного профілю, новітні психолого-педагогічні та лінгвістичні методи навчання іноземних мов.

Автор близько 90 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-9731-6973.

Індекс Гірша в Google Академія – 1.

Основні публікації:

Гавришків Н. Б. Одночасне вивчення кількох іноземних мов студентами аграрного ВНЗ. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (17 березня 2016 р.). К.: НАУ, 2016.

Гавришків Н. Б. Peculiarities of translation of scientific and technical texts. Актуальні питання сучасної науки: матеріали IІІ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 трав. 2017 р.). Київ: МЦНД, 2017. С. 61–62.

Городецька Н., Гавришків Н., Камінська М. Напрями подолання педагогами перешкод до впровадження новацій під час навчання іноземних мов. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. № 1. С.143–141. (IndexCopernicus)

Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Термін: його значення, смисл і переклад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Випуск 37. Том 3. Одеса, 2018. С. 43–47. (IndexCopernicus)

Semko N. M., Horodetska N. H., Havryshkiv N. B. Technical texts translation: some peculiarities and difficulties. Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26–27 квітня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С. 42–45.

Semko N., Horodetska N., Havryshkiv N. Translation peculiarities of scientific terms. Book of abstracts: 2nd International conference on agriculture, technology, engineering and sciences (ICATES 2019) (18–20 September, 2019). Lviv, 2019. Р. 167–168.

Гавришків Н. Б., Городецька Н. Г. Peculiarities of foreign language learning by students of non-philological specialties at higher educational institutions. Теорія і практика р-ку агропром. к-су та сільських територій: матеріали XX Міжнародного науково-практичного форуму (17–19 вересня 2019 р.). Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. С. 424–427.

Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Семантична структура англійських термінів-назв машин для механізації тваринницьких господарств. Закарпатські філологічні студії. Вип. 13. Том 3. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 72–77. (IndexCopernicus)

Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Навчальний посібник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Львів: Львівський національний аграрний університет, 2020. 172 с.

Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б.  Шляхи розширення лексичного запасу студентів у процесі перекладу англійських та німецьких фахових текстів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 35. Т. 5. 2021. С. 121–126.

Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальний посібник з англійської мови. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. 178 с.

Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Англо-український та українсько-англійський словник базової термінології із сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. 136 с.

Powered by Web Agency