Юридично факультет створено у складі Львівського сільськогосподарського інституту в 1946 році. У той час він мав назву «Факультет механізації сільського господарства». Проте виклади сільськогосподарської інженерії започатковано ще в ХХ столітті, коли професор Т. Рильський 1878 року видав фундаментальну працю «Підручник рільничої механіки», за якою навчалися студенти Вищої рільничої школи в Дублянах.

У грудні 1903 р. професорська рада ухвалила рішення про утворення кафедри сільської інженерії, яку очолив відомий професор Казимир Айдукевич. Тут він розгорнув діяльність дослідної механічно-рільничої станції випробування сільськогосподарських машин, створив музей сільськогосподарської техніки і знарядь, влаштовував конкурси якості рільничої техніки.

У 2007 р. у результаті реструктуризації факультет механізації сільського господарства перейменовано у факультет механіки та енергетики, а в 2021 році він отримав нову назву – факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій.

Сьогодні факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних наукових досліджень і давніх традицій творчих пошуків в царині фундаментальних та прикладних наук.

До складу факультету входять 9 кафедр:

- електротехнічних систем;

- експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора О.Д. Семковича;

- енергетики;

- машинобудування;

- автомобілів і тракторів;

- інформаційних систем та технологій;

- сільськогосподарської техніки;

- управління проєктами та безпеки виробництва;

- фізики та інженерної механіки.

На факультеті готують фахівців на основі освітньо-професійних програм за спеціальностями:

122 «Комп’ютерні науки»;

126 «Інформаційні системи та технології»;

133 «Галузеве машинобудування»;

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

208 «Агроінженерія»;

274 «Автомобільний транспорт».

За кафедрами закріплено понад 60 лабораторій та навчальних центрів, низку з яких створено за сприяння відомих компаній зі світовим іменем, зокрема: навчально-практичний центр зварювання компанії «Fronius», навчальний центр «Claas Академія», навчально-практичний центр компанії «Horsch», лабораторії технічних вимірювань ПНВП «Мікротех», технології машинобудування фірми «CFT», електронного обладнання автомобілів польської «Академії мехатроніки», паливо-мастильних матеріалів ТзОВ «ФХ Сервіс», електроприводу компанії «ЕТА», автоматизовано-інтегрованих технологій «Horsch», автоматизації виробництва компанії «Siemens», плазмової різки металів EX-TRACK, програмного забезпечення Siemens Digital Industries Software (NX Academic – Core & CAD, CAE & CAM, Solid Edge Master Academic Bundle) тощо.

До послуг студентів – дослідно-експериментальна механічна майстерня, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний полігон. Щоб покращити підготовку випускників до практичної діяльності, організовано навчання на виробництві – у 25 філіях кафедр, створених у науково-дослідних інститутах, сучасних підприємствах і компаніях, регіональних навчально-виробничих центрах.

У навчальному процесі широко використовується провідна світова система віддаленого інтерактивного технічного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування «LCMS ELECTUDE», яка заснована на хмарних технологіях. На платформі Moodle, яка призначена для комп’ютеризованого, зокрема дистанційного, навчання, сформовано навчально-методичні комплекси дисциплін. Для всіх спеціальностей запроваджено програму безперервної наскрізної комп’ютерної підготовки студентів.

Викладачі і студенти активно займаються науковими дослідженнями, виконують низку грантів, зокрема міжнародних. Отримані результати публікуються ними у багатьох виданнях, в тому числі таких, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science. Ними отримано низку патентів на корисні моделі та винаходи, зроблено численні доповіді на науково-практичних конференціях.

На факультеті видається періодичний збірник наукових праць «Вісник ЛНУП. Серія: Агроінженерні дослідження», який включений до категорії «Б» переліку фахових видань України, Міжнародний журнал ТЕКА.

Викладачі, аспіранти та студенти мають можливість представляти свої завершені розробки на одному з найголовніших щорічних заходів у сфері інноватики України – стартапах Sikorsky Challenge, оскільки Львівський НУП входить в інноваційний холдинг і є університетом-партнером мережі стартап-шкіл Sikorsky Challenge.

Свідченням ефективності студентської наукової роботи є факт, що протягом останніх п’яти років переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали понад 70 студентів факультету.

Факультет підтримує тісні зв’язки із закордонними навчальними закладами. Його партнерами є аграрні коледжі Пенсильванського та Айовського державних університетів (США), університет «Люблінська політехніка», Варшавський університет наук про життя, Краківський рільничий університет ім. Г. Коллонтая, університет «Бидгоська політехніка», Інститут агрофізики в Любліні (Польща), Русенський університет ім. А. Кинчева (Болгарія), Словацький аграрний університет в Нітрі, Університет Вітовта Великого (Литва), Гіресунський університет (Туреччина). Налагоджено контакти з окремими закордонними підприємствами, на замовлення яких факультет виконує наукові дослідження.


Навчальний процес на факультеті забезпечують близько 75 штатних викладачів, серед яких 13 професорів та 60 доцентів.

За роки свого існування факультет підготував понад 15 тисяч фахівців інженерного профілю, які працюють у різних галузях народного господарства. Особлива гордість факультету – випускники, які досягли значних успіхів у науковій та педагогічній діяльності, зробили вагомий внесок у фундаментальні та прикладні дослідження з агроінженерії, енергетики, машинобудування, економіки, управління виробництвом та ін., підготовку наукових кадрів. З його стін вийшло понад 20 докторів наук, більше ніж 140 кандидатів наук.


Powered by Web Agency