Історія  кафедри

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету розпочала свою діяльність у 1901 році. Цього року у Рільничій академії у Дублянах створено кафедру рільництва і рослинництва, при якій була відкрита секція селекції і генетики рослин. Завідувачем секції селекції і генетики рослин з 1901 по 1918 рр. був відомий європейський учений-генетик Казимір Мічинський (старший), який одночасно був і директором академії.

1911 рік – при кафедрі організовано дослідну станцію, яка займалась вирощуванням насіння різних культур з метою їх розповсюдження і популяризації серед населення.

1920–1934 pp. – кафедру очолював доцент Іван Гурський.

1934–1946 pp. – кафедру очолював доцент Бачеслав Свєнтоховські.

У 1947 році була заснована кафедра селекції та насінництва, на якій читались курси «Селекція і насінництво польових і плодових культур». Першим завідувачем кафедри був доцент O. I. Журбін (1947–1949 pp.).

1949–1979 рр. – кафедру беззмінно очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник вищої школи України І. Д. Нечипорчук.

1979 рік – кафедру очолив учень І. Д. Нечипорчука, нині професор І. І. Тимошенко.

З 2007 року кафедру очолює в.о. професора Петро Данилович Завірюха, який працює на кафедрі з 1972 року.

Кафедра започаткувала читання на факультеті агротехнологій і екології таких курсів: «Вступ в агрономію», «Генетика», «Селекція і насінництво», «Основи селекції і насінництва», «Основи рослинництва», «Методика дослідної справи», «Хмелярство».

Професор І. Д. Нечипорчук разом із колективом кафедри розпочав досить велику за обсягом селекційно-насінницьку роботу з картоплею, активну участь в якій взяли також аспіранти кафедри.

Першим сортом картоплі, який відрізнявся від інших за смаковими якостями, стійкістю проти бактеріальних і грибних хвороб, був відомий по всій Україні середньоранній сорт Львівська біла. Згодом були виведені високопродуктивні сорти з високою польовою стійкістю проти фітофторозу, які були районовані в різних областях України, Російської Федерації, Білорусі, Грузії. До них належать Гібридна 14, Прикарпатська, Нестеровська, Львів’янка, Тетянка та ін. Сорти Гібридна 14, Прикарпатська, Львів’янка і Нестеровська проходили міжнародне сортовипробування в 7 країнах колишньої РЕВ (Рада Економічної Взаємодопомоги), а Гібридна 14 і Нестеровська – визнані міжнародними стандартами фітофторостійкості і донині в цій якості використовуються на Сахалінському опорному пункті Всеросійського НДІ фітопатології. Паралельно із розвитком кафедри селекції та насінництва проходило утворення і трансформація кафедри захисту рослин.

1962 рік – створена кафедра захисту рослин, де вивчалися три дисципліни: ентомологія, зоологія і фітопатологія. Завідувачем була призначена доцент М. Є. Парфілова.

1964 рік – кафедру захисту рослин очолив доцент Василь Степанович Шубенко. Він читав лекції з фітопатології, охорони природи. Наукова робота була присвячена вивченню хвороб зернових культур і картоплі.

1973 рік – кафедру захисту рослин об'єднують з кафедрою ботаніки і фізіології рослин, створюється кафедра ботаніки, фізіології та захисту рослин, завідувачем якої був доцент B. C. Шубенко.

1981 рік – кафедра ботаніки, фізіології та захисту рослин реорганізована в кафедру біології, лісівництва і захисту рослин, завідувачем якої був ректор Львівського СГІ, професор Михайло Тимофійович Гончар.

1990 рік – кафедру очолила доцент Ніна Гнатівна Осмола.

1994 рік – кафедра біології, лісівництва і захисту рослин об'єднана з кафедрою селекції і стала називатися кафедрою біології, селекції та захисту рослин. Завідувач – доцент Н. Г. Осмола.

1997 рік – кафедру реорганізовано в кафедру селекції та захисту рослин, яку очолив професор Іван Іванович Тимошенко.

2004 рік – назву кафедри змінено на генетики, селекції та захисту рослин, на даний час її очолює професор П. Д. Завірюха.

У 1974 році з метою посилення генетико-селекційної роботи у виведенні фітофторостійких сортів картоплі в Західному регіоні України при кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія картоплі. Основним завданням лабораторії є створення високоврожайних сортів, придатних для енергоощадної технології вирощування, стійких до вірусних, грибних, бактеріальних хвороб і нематод.

У 1993 році при кафедрі створено навчально-наукову біотехнологічну лабораторію, яка використовується в навчальному процесі при читанні курсу «Сільськогосподарська біотехнологія» і в науково-дослідній роботі.

Науково-дослідною  роботою займається науковий інститут селекції і технології картоплі, завданням якого є поглиблення теоретичних і практичних досліджень з генетики, селекції і технології картоплі. Інститут також уклав договір з Міністерством аграрної політики України на створення генетичними і біотехнологічними методами якісно нових сортів картоплі.

Кафедра отримала авторські свідоцтва на сорти картоплі: Львівська біла, Гібридна 14, Львів’янка, Тетянка, Нестеровська, Західна, Воля, Ліщина, Дублянська ювілейна; на сорти часнику Спас і Лідер, патент на винахід «Спосіб знезараження зубків часнику перед садінням». У 2016 році кафедрою передано до Державного сортовипробування новостворений сорт картоплі Зваба. 

Станом на 01.01.2019 р. на кафедрі працюють два кандидати біологічних наук, чотири кандидати сільськогосподарських наук, з яких один є виконувачем обов’язків  професора, а три – мають  звання доцента. Викладачі кафедри працюють над докторськими та кандидатськими дисертаційними роботами. У 2016 році за сприяння ректора В.В. Снітинського при кафедрі ліцензовано підготовку фахівців  освітнього ступеня «Бакалавр»  за спеціальністю «Захист і карантин рослин»

Склад кафедри:

Навчальний процес

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин є випускною кафедрою з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Захист і карантин рослин». Кафедра активно співпрацює з Інститутом післядипломного навчання та відокремленими структурними підрозділами Львівського національного аграрного університету (коледжами, технікумами).

Викладачі кафедри читають понад 30 навчальних дисциплін для студентів факультету агротехнологій і екології, навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти.

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

● Для студентів ОС «Бакалавр»,  спеціальностей «Агрономія», «Садівництво та виноградарство»

1. Фізіологія рослин

2.Селекція

3. Ентомологія

4. Генетика та біотехнологія

5. Фітопатологія

6. Агрофармакологія

7. Карантин рослин

8. Біологічний захист

9. Селекція та сортознавство польових культур

10. ОНД з використанням комп’ютерних методів

11. Насінництво і насіннєзнавство

● Для студентів ОС «Бакалавр», спеціальності «Захист і карантин рослин»

1. Фізіологія рослин

2. Родентологія

3. Гельмінтологія

4. Селекція

5. Генетика та біотехнологія

6. Загальна ентомологія

7 .Загальна фітопатологія

8. Селекція та насінництво с.-г. культур

9. Сільськогосподарська ентомологія

10. Сільськогосподарська фітопатологія

11. Карантин рослин

12.Агрофармакологія

13.Біологічний захист рослин

14. Антагоністи шкідливих речовин

15. Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів

16. Прогноз розвитку шкідливих організмів

17. Методи обліку шкідливих організмів

18. Імунітет рослин

19. Захист декоративних і квіткових рослин

● Для студентів ОС «Магістр», спеціальностей «Агрономія» та «Садівництво і виноградарство»

1. Методика і організація наукових досліджень в агрономії

2. Спеціальна генетика та біотехнологія

3. Карантин рослин

4. Інтегрований захист в плодівництві

5. Інтегрований захист в садівництві

6. Інтегрований захист і фітомоніторинг

Рівень викладання, стан навчально-методичної роботи підтримується відкритим навчальним процесом, взаємовідвідуванням лекцій, лабораторних і практичних занять, захистом курсових робіт (проектів) перед комісією, вивченням і запровадженням передового досвіду організації навчання.

На кафедрі створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що містять типову програму, робочу програму, методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, курсових робіт (проектів), організації самостійної роботи, питання для самоконтролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питання для проведення підсумкового модульного контролю та ректорських контрольних робіт.

Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво дипломними роботами. Щорічно державна екзаменаційна комісія рекомендує для впровадження у виробництво 7-10 дипломних робіт, 2-3 випускників кафедри рекомендують до вступу до аспірантури.

Студенти спеціальності «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство» щорічно беруть участь у фахових олімпіадах, національних конкурсах наукових та дипломних робіт, де завдяки ґрунтовній фаховій теоретичній і практичній підготовці займають призові місця.

Особлива увага на кафедрі приділяється практичній підготовці студентів під час проходження навчальних і виробничих практик. Студенти мають можливість набувати професійного досвіду, опановувати передові новітні технології за кордоном, зокрема в Польщі та Німеччині.

Науково-дослідна робота

Сьогодні науковці кафедри плідно працюють над вирішенням актуальних проблем. Успішно виконують науково-дослідну роботу згідно тематики кафедри:

1. Створення класичними генетичними методами вихідного передселекційного матеріалу для прикладної селекції картоплі.

2. Вивчення можливостей використання в адаптивній селекції картоплі цибридних форм міжвидового походження, створених від злиття ізольованих протопластів культурного сорту і диких видів.

3. Проведення селекційно-генетичної оцінки вихідного матеріалу на високу адаптивну здатність до динамічних змін клімату у процесі прикладної селекційної роботи з картоплею

4. Проведення фітопатологічних  оцінок селекційного матеріалу розсадників і сортовипробувань картоплі на стійкість проти шкідливих організмів.

5. Проведення фітосанітарного моніторингу у посівах зернових культур, ріпаку і сої та встановлення домінуючих видів і особливостей біології шкідливих організмів

6. Вивчення ефективності нових пестицидів, біопрепаратів, стимуляторів росту та розробка ефективних систем захисту зернових, ріпаку і сої від шкідливих організмів

7. Вивчення факторів впливу на формування високоякісного насіннєвого матеріалу найбільш поширених у виробництві державного і приватного секторів сортів картоплі.

8. Вивчення впливу маси (розміру) насіннєвих бульб на якісні показники і врожайні властивості репродукційного насіннєвого матеріалу сортів картоплі різних груп біологічної стиглості.

Перехід селекції картоплі на міжвидову основу дозволив не лише вирішити ряд проблем, які поставили під сумнів можливість вирощування картоплі взагалі (після епіфітотії, фітофторозу, раку картоплі), але й створити гетерозисні сорти не тільки за окремими ознаками, а навіть за їх комплексом. Таким є сорт Дублянська ювілейна, переданий на державне сортовипробування у 2006 році і районований з 2010 року.

Філіали кафедри  на виробництві

 • Навчально-науково-дослідний центр ЛНАУ
 • Навчально-науково-виробничий відділ насінництва ЛНАУ
 • ТзОВ  «Науково-виробниче підприємство «Бульба»
 • Державна установа «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія»
 • Інститут   сільського господарства Карпатського регіону НААН України

Студентська наукова робота

При кафедрі працює студентський науковий гурток  «Селекція і захист рослин»,  в роботі якого щорічно бере участь 40-50 студентів IІ–V курсів та магістри денної і заочної форми навчання.

Основним напрямом досліджень студентів є вивчення закономірностей успадкування господарсько-цінних ознак в гібридних популяціях картоплі; вивчення та підбір донорів цінних ознак для практичної селекції картоплі; вивчення цибридних ліній картоплі міжвидового походження, отриманих від злиття ізольованих протопластів культурних і диких видів; вивчення перспективних гібридів картоплі за комплексом господарсько-цінних ознак і біологічних особливостей; розробка і впровадження систем інтегрованих заходів захисту польових і плодових культур від шкідників і хвороб та ін. За результатами своєї наукової роботи студенти щорічно беруть участь у міжнародних студентських конференціях і публікують наукові статті.  Дані  своїх досліджень та експериментів студенти використовують для написання курсових і дипломних робіт.

Позитивно, що викладачі, аспіранти і студенти проводять польові дослідження на базі багаторічної польової селекційної сівозміни Навчально-наукового інституту селекції і технології картоплі, введеної ще в 1974 році, у навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ, а також в умовах виробництва, а лабораторні – у науково-дослідній лабораторії, яка функціонує при кафедрі з 1993 року.

Навчально-методична робота на кафедрі ведеться за такими напрямками:

● підготовка навчальних посібників та методичних рекомендацій з дисциплін, які читаються. Протягом періоду функціонування кафедри підготовлено і видано 11 навчальних посібників. Предмети, які читають викладачі кафедри, повністю забезпечені навчально-методичною літературою, що постійно оновлюється і доповнюється;

● розробка і впровадження нових форм і технологій навчання студентів;
● організація та керівництво навчальним процесом у філіалах кафедри та аграрних підприємствах;
● дипломне проектування на кафедрі виконується за фактичними даними дослідного поля ЛНАУ, господарств та підприємств АПК Західного регіону України. Для цього на кафедрі розроблені методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт.

Міжнародне співробітництво

Запорукою підготовки висококваліфікованих кадрів є вивчення й запровадження міжнародного досвіду. ЛНАУ має широке коло міжнародних зв’язків, в яких Польща є одним із основних стратегічних партнерів, адже Польський досвід розвитку екологічно збалансованого й водночас високоефективного сільського господарства має для нас велике значення.

Історично однією із найбільш розвинених галузей народного господарства на Львівщині було сільське господарство. Але стратегії його розвитку, агроекологічна ситуація у регіоні та відповідно якість отриманої продукції значною мірою визначаються рівнем підготовки та екологічної свідомості спеціалістів-аграріїв. І на цьому шляху унікальне значення має досвід інтеграції Польщі до європейського простору.

Саме досвід адаптації Польщі до європейського простору є для нас найбільш практичним до втілення.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковими установами та вищими освітніми закладами Польщі:

 • Краківська рільнича академія;
 • Жешувський університет;
 • Люблінська рільнича академія;
 • Інститут агрофізики АН Польщі;
 • Інститут агрохімії і ґрунтознавства в Пулавах;
 • Варшавський університет  наук про життя;
 • Технологічно-природничий університет ім. Яна і Єнжея Снядецьких.

Основні форми співпраці:

 • проходження студентами ЛНАУ виробничо-навчальних практик в Польщі;
 • короткотермінові обміни студентами для участі у конференціях та культурних заходах;
 • обміни викладачами – конференції, сільськогосподарські ярмарки чи короткотермінові стажування;
 • спільні наукові та методичні публікації;
 • підписання угод про співпрацю;

Кафедра плідно співпрацює з двома закладами у Білорусі:

 • Білоруський НДІ картоплярства;
 • Білоруський державний аграрний університет.

Результатами міжнародної діяльності викладачів кафедри є проходження стажування за кордоном, участь у міжнародних виставках, конференціях і семінарах, публікації наукових статей з актуальної проблематики в зарубіжних виданнях, виконання спільних міжнародних проектів.

Завдяки широким та міцним міжнародним зв’язкам (Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія) студенти мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику, стажування, брати участь у стипендіальних програмах.

Powered by Web Agency