Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за темою «Екологічна оцінка стану природних та агроекосистем Західного регіону України»

Дослідження проводяться за такими напрямками:

Розділ 1. Аналіз впливу екологічних факторів на окремі групи біоти агроекосистем, об’єктів ПЗФ і селітебних територій.

Етап 1. Структурно-функціональна організація та індикаторне значення угруповань малощетинкових червів і мікроартропод в агроценозах Передкарпаття і Розточчя.

Етап 2. Диференціація популяцій журавлини болотної під впливом екологічних факторів у Біосферному резерваті «Розточчя».

Розділ 2. Дослідження впливу антропогенних факторів на фізико-хімічні властивості, гідродинамічні процеси та якість води гідроекосистем.

Етап 1. Розробка методики уточненого розрахунку елементів берегоукріплень річок із врахуванням конфігурації використовуваних каменів.

Етап 2. Дослідження хіміко-токсикологічних характеристик води річок Карпатського регіону та процесів самоочищення за умов впливу урбанізації.

Кафедра екології Львівського національного аграрного університету бере активну участь у міжнародних освітніх проєктах Tempus та Erasmus+. У 2013 на кафедрі успішно завершено реалізацію проєкту Європейського Союзу Tempus Enagra «Розробка навчальних програм зі спеціальності «Екологія» в аграрних закладах вищої освіти». Метою програми було запровадження в університетах-партнерах навчального плану і навчальних методів за трицикловою структурою в пріоритетних дисциплінах з навколишнього середовища відповідно до вимог Болонського процесу до червня 2011. Проєкт виконувався у тісній співпраці з науковцями Варшавського університету наук про життя (Польща), Інституту Eduter (Франція), Університету м. Ллейда (Іспанія), Університету природних ресурсів і прикладних наук про життя (Австрія), Університету м. Гент (Бельгія), Саратовського державного аграрного університету (Росія), Бурятської державної сільськогосподарської академії (Росія), Національного університету біоресурсів і природокористування України та ін.

У 2017 на кафедрі успішно завершено реалізацію проєкту Європейського Союзу 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище для українських університетів». Метою програми було підвищення якості та актуальності вищої освіти в Україні і збільшенні конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок. У реалізації проєкту брали участь: Львівський національний аграрний університет; Варшавський університет наук про життя, Польща (SGGW); Національний університет «Одеська морська академія», Україна (ONMA / НУ «ОМА»); Одеський державний екологічний університет, Україна (OSENU / ОДЕКУ); Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна (KhNU / ХНУ); Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна (NULES / НУБіП); Білоцерківський національний аграрний університет, Україна (BTNAU / БНАУ); Уманський національний університет садівництва, Україна (UNUH / УНУС); Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”», Україна (Agroosvita / Агроосвіта); Інститут модернізації змісту освіти, Україна (IITEC / ІМЗО); Інститут екології Карпат НАН України, Україна (IECNASU / ІЕК НАНУ); Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, Україна (SDEPOR / ДЕПР ООДА); Університет Павії, Італія (UNIPV); Університет природних ресурсів та природничих наук, Австрія (BOKU); Університет Кобленц-Ландау, Німеччина (UKOLD); Ягеллонський університет, Польща (UJ); Університет Ллейди, Іспанія (UdL); Університет Генуї, Італія (USGIT); Асоціація європейських університетів наук про життя, Бельгія (ICA); Міністерство освіти і науки України, Україна (MESU / МОНУ); Спілка спеціалістів з міжнародних відносин Асоціації європейських університетів наук про життя, Бельгія (IROICA).

З 2020 року кафедра бере активну участь у програмі Еразмус+ 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD). Метою програми є розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів, створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів. До виконання проєкту залучені науковці і викладачі університетів з України, Молдови, Азербайджану, Литви, Угорщини, Австрії, Італії та Польщі. Зокрема, учасники програми представляють університет прикладних наук (м. Каунас, Литва), Познанський університет наук про життя (Польща), Університетський коледж аграрної та екологічної педагогіки (Австрія), Федеральний інститут аграрної економіки, досліджень сільських територій та гірських досліджень (Австрія), Університет Вальядолід (Іспанія), Університет Дебрецена (Угорщина), Міжнародний центр перспективних середземноморських агрономічних досліджень (м. Барі, Італія), Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Асоціацію «Українська продовольча долина», Центральноукраїнський національний технічний університет, Інститут сільського господарства Степу НААН України, Полтавську державну аграрну академію, фермерське господарство «Добро-Крафт», Львівський національний аграрний університет, Яворівський національний природний парк, Білоцерківський національний аграрний університет, Комратський державний університет, підприємство «Fabrica Oloi Pak» (Молдова), Державний аграрний університет Молдови (Молдова), підприємство «Terafix» (Молдова), Азербайджанський державний аграрний університет (Азербайджан), сільськогосподарську ферму «Suliddinoglu» (Азербайджан), Азербайджанський технічний університет (Азербайджан).

Кафедра екології Львівського НАУ тісно співпрацює з питань наукових досліджень та їх практичного впровадження з наступними науковими установами: Яворівський національний природний парк, Національний природний парк «Сколівські бескиди», Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, Інститут біології тварин НААН України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Західний науковий центр НАН України і МОН України, Навчально-науковий центр Львівського НАУ.

На їх базі здійснюються практичні заняття зі студентами, студенти проходять навчальні, виробничі та переддипломні практики. Проводяться спільні науково-дослідні роботи, спрямовані на реалізацію спільних наукових програм в галузі вивчення, охорони та відтворення природних ресурсів та впровадження їх результатів у практику заповідної справи, а також створення умов для підготовки висококваліфікованих кадрів для природоохоронних установ.

Кафедра екології підтримує тісні зв’язки з:

- Жешувським університетом (Польща);

- Університетом природничих наук у Вроцлаві (Польща);

- Університетом природничих наук в Любліні (Польща);

- Краківською академією рільничою (Польща);

- Інститутом геофізики Академії наук Польщі;

- Варшавським університетом наук про життя (Польща);

- Університетом міста Ллейда;

- Університетом природних ресурсів і прикладних наук про життя (Австрія);

- Університетським коледжем аграрної та екологічної педагогіки (Австрія);

- Федеральним інститутом аграрної економіки, досліджень сільських територій та гірських досліджень (Австрія);

- Міжнародним центром перспективних середземноморських агрономічних досліджень (м. Барі, Італія);

- Розточанським національним парком (Польща);

-Технологічно-природничим університетом імені Яна та Єнджея Снядецьких у Бидгощі (Польща).

Результатом міжнародних зв’язків та співробітництва із закордонними науковими і навчальними закладами є взаємні публікації в наукових виданнях, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів.

Працівники кафедри активно залучаються до виконання господарсько-договірної тематики. Так, у 2020 році укладений договір на створення науково-технічної продукції на тему «Вивчення агрономічної ефективності та екобезпеки комунальних компостів, їх впливу на родючість ґрунтів, урожай і якість рослинницької продукції» з Львівським комунальним підприємством «Зелене місто».

У 2021 році науково-педагогічними працівниками кафедри успішно виконаний договір на тему «Наукове обґрунтування створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва м. Сокаль», укладений між кафедрою екології Львівського НАУ та Сокальською об’єднаною територіальною громадою.

Студентська наукова робота

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Екологія та захист навколишнього середовища». Метою роботи гуртка є реалізація наукового потенціалу студентів, які навчаються за спеціальностями 101 – «Екологія» та 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Завдання:

- організація науково-дослідницької діяльності студентів;

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких заходах;

- сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;

- інтелектуальний і духовний розвиток студентів;

- створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом.

Основними напрямами наукових досліджень студентів є: екологічна оцінка впливу виробничої діяльності підприємств Львівщини на стан навколишнього середовища та розробка шляхів щодо його покращення; моніторинг біорізноманіття національних природних парків «Гуцульщина», «Сколівські бескиди» та заповідника «Медобори»; гідроекологічні дослідження стану водних об’єктів.

За результатами своєї наукової роботи студенти щорічно беруть участь у міжнародних студентських конференціях і публікують наукові статті. Дані своїх досліджень студенти використовують для написання курсових і дипломних робіт.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри екології беруть активну участь у роботі фінального етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія і екологічна безпека», а також є переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад.

Зокрема, 15-17 березня 2017 року на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія і екологічна безпека», який проходив у формі підсумкової науково-практичної конференції. У першому етапі Всеукраїнського конкурсу взяли участь 135 робіт із закладів вищої освіти України. Після проведеного зовнішнього рецензування для участі у другому етапі конкурсу і захисту своїх робіт на науково-практичній конференції конкурсу запрошено авторів 94 студентських наукових робіт. За результатами конкурсу студентка групи Еко-44 факультету агротехнологій і екології Львівського НАУ Оксана Володимирівна Гусак була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Студентка представила наукове дослідження на тему «Інтродукція та синантропізація ґрунтових колембул». Науковий керівник – д.б.н., в.о. професора І. Я. Капрусь.

За результатами конкурсу 28-30 березня 2018 року на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка студентки групи Еко-52 Львівського національного аграрного університету Оксана Гусак та Наталія Филик були нагороджені дипломом ІІІ ступеня за наукове дослідження на тему «Антропогенні трансформації угруповань ґрунтових колембол у рівнинних заплавних лісах Верхнього Дністра».

Науковий керівник – д.б.н., професор І. Я. Капрусь.

20-22 березня 2019 року на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка студентка групи Еко-41 факультету агротехнологій і екології Оксана Віталіївна Зусько та студент групи Ен-12сп факультету механіки та енергетики Назарій Віталійович Чижевський були нагороджені дипломом ІІ ступеня. Вони представили наукову роботу на тему «Використання відновлювальних джерел енергії у плануванні екотуристичних об’єктів», виконану під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, в.о. доцента кафедри екології Наталі Василівни Качмар.

З 2016 року у Львівському національному аграрному університеті відбувається вручення стипендії імені Ярослава Зайшлого для кращих студентів нашого університету, які навчаються за аграрними програмами. Таку можливість створила для університету засновниця цієї стипендії – Ірена Белл, донька відомого громадського діяча, педагога та кооператора Ярослава Зайшлого. Пані Ірена впродовж багатьох років є однією з найяскравіших представниць української громади в Канаді як віце-президент Оттавського відділу Конгресу українців в Канаді, член Ради директорів Канадського фонду українських досліджень, старший радник Ради директорів кафедри українознавства в Університеті Оттави та багатьох інших громадських, наукових інституцій і засобів масової інформації.

Вперше отримала стипендію ім. Ярослава Зайшлого у 2016 році студентка факультету агротехнологій і екології Оксана Гусак, що навчається за спеціальністю «Екологія».

У вересні 2017 року стипендією ім. Ярослава Зайшлого була нагороджена студентка другого курсу факультету агротехнологій і екології Софія Руссо. Цю високу нагороду з гордістю вручив ректор Львівського національного аграрного університету Володимир Васильович Снітинський та побажав студентці надалі натхненно працювати у галузі аграрної науки та реалізувати себе за фахом, примножувати славу рідного університету. Володимир Васильович щиро подякував президентові фонду Вікторові Гетьманчукові та засновниці стипендії Ірені Белл за підтримку аграрного вишколу української молоді.

6 червня 2019 року стипендією ім. Я. Зайшлого була нагороджена студентка гуртка «Екологія» Оксана Зусько.

Студенти кафедри екології беруть участь у міжнародних заходах, зокрема аграрно-політичних дебатах в рамках проведення зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття».

Команду лідерів та відмінників навчання Львівського НАУ із перемогами у аграрно-політичних дебатах та наукових дискусійних клубах за різними актуальними сьогоденню тематиками привітав ректор Львівського НАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський. Володимир Васильович подякував студентам за їхні наукові досягнення та активну участь у житті університету, а також побажав подальших успіхів у вдосконаленні своїх знань та наукових досліджень.

Студенти, які займаються в гуртках, також виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах.

9-11 квітня 2019 року переможцем ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Агроекологія» стала студентка факультету Олеся Ціхович.

Студентка Анна Тертична стала переможцем ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія», яка проходила 17-19 квітня 2019 року у НУБіП, м. Київ.


Кафедрою екології у співпраці з відділом міжнародних зв’язків підготовлено проєкт для участі у конкурсі Європейської програми Erasmus+ «Розбудова потенціалу вищої освіти» за напрямом Green deal.
Проєкт підготовлено робочою групою у складі декана факультету агротехнологій та екології Володимира Бальковського, керівника відділу міжнародних зв’язків Ольги Іщенко, завідувача кафедри екології Петра Хірівського, доцентів кафедри екології Богдана Кректуна, Тетяни Дацко. Участь у проєкті беруть університети Іспанії, Німеччини та Польщі. Україна представлена Львівським національним університетом природокористування (координатор), Національним університетом «Львівська політехніка», Миколаївським національним аграрним університетом, Херсонським державним аграрно-економічним університетом та Уманським національним університетом садівництва.Продовжує роботу студентський науковий гурток «Екологія та захист навколишнього середовища»

Студенти-гуртківці проводять наукові дослідження стану ґрунтів та вод, використовуючи обладнання хіміко-токсикологічної лабораторії кафедри екології. Дослідження стосуються органолептичних показників води, деяких агрохімічних показників ґрунту, стану ґрунтової мікробіоти та мікрофлори водного середовища.

Powered by Web Agency