Кафедра генетики селекції та захисту рослин є випусковою кафедрою з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Кафедра співпрацює з Навчально-науковим інститутом заочної та післядипломної освіти та відокремленими структурними підрозділами Львівського національного аграрного університету (фаховими коледжами).

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) і третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

РВО «Бакалавр»

 • спеціальність 201 «Агрономія» (ОПП «Агрономія»)

* Фізіологія рослин

* Генетика та сільськогосподарська біотехнологія

* Фітопатологія

* Ентомологія

* Карантин рослин

* Агрофармакологія

* Селекція, сортознавство на насінництво польових культур

* Основи наукових досліджень із використанням комп’ютерних методів

 • спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» (ОПП «Захист і карантин рослин»)

* Фізіологія рослин

* Генетика та сільськогосподарська біотехнологія

* Загальна фітопатологія

* Загальна ентомологія

* Сільськогосподарська фітопатологія

* Сільськогосподарська ентомологія

* Карантин рослин

* Агрофармакологія

* Методи обліку і прогноз розвитку шкідливих організмів

* Імунітет рослин

* Біологічний захист рослин

* Селекція та насінництво сільськогосподарських культур

* Основи наукових досліджень із використанням комп’ютерних методів

* Антагоністи шкідливих мікроорганізмів

* Агробіотехнології

 • спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство» (ОПП «Садівництво та виноградарство»)

* Фізіологія рослин

* Генетика та сільськогосподарська біотехнологія

* Фітопатологія

* Ентомологія

* Агрофармакологія

* Основи наукових досліджень із використанням комп’ютерних методів

РВО «Магістр»

 • спеціальність 201 «Агрономія» (ОПП «Агрономія»)

* Спеціальна генетика та біотехнологія

* Методологія наукових досліджень в агрономії

* Інтегрований захист і фітомоніторинг

* Екологічні основи захисту рослин

 • спеціальність 203 Садівництво та виноградарство (ОПП Садівництво та виноградарство)

 * Інтегрований захист рослин у плодоовочівництві

РВО «Доктор філософії»

 • спеціальність 201 «Агрономія» (ОНП «Агрономія»)

* Системи управління чисельністю шкідливих видів у агроценозах

*Сучасні методи біотехнології в рослинництві

Рівень викладання навчальних дисциплін підтримується відкритим навчальним процесом, взаємовідвідуванням лекцій, лабораторних і практичних занять, вивченням і запровадженням досвіду організації навчання під час підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

На кафедрі створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що містять силабус, програму навчальної дисципліни, робочу програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, курсових робіт, організації самостійної роботи, питання для самоконтролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питання для проведення поточного підсумкового контролю. Навчально-методичні комплекси всіх дисциплін доступні для студентів у віртуальному навчальному середовищі університету.

Навчально-методична робота на кафедрі ведеться за такими напрямками:

 • підготовка навчальних посібників і методичних рекомендацій з навчальних дисциплін. Предмети, які читають викладачі кафедри, повністю забезпечені навчально-методичною літературою, що постійно оновлюється і доповнюється;

 • розробка і впровадження нових форм і технологій навчання студентів, зокрема дистанційного навчання;
 • організація та керівництво навчальним процесом у філіалах кафедри та аграрних підприємствах;
 • дипломне проєктування на кафедрі виконується за фактичними даними дослідного поля кафедри, Навчально-наукового центру ЛНАУ, господарств та підприємств аграрного спрямування Західного регіону України. Для цього на кафедрі розроблені методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво дипломними роботами студентів. Щорічно екзаменаційна комісія рекомендує дипломні роботи для впровадження у виробництво, а випускників кафедри – до вступу до аспірантури.

Філіали кафедри

 • Навчально-науковий центр Львівського НАУ;
 • ТОВ Науково-виробниче підприємство «Бульба»;
 • Державна установа «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія»;
 • Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України;
 • Інститут картоплярства НААН України.

Кафедра співпрацює у своїй навчально-науковій діяльності з кафедрою фізіології та екології рослин Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Викладачі кафедри Г.О. Косилович та Ю.С. Голячук читають лекції на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів відділів фітосанітарного аналізу фітосанітарних лабораторій України (ентомологів, гербологів, фітогельмінтологів), які щорічно проводяться на базі Львівського національного аграрного університету, а також читають лекції для спеціалістів агрономічної служби сільськогосподарських підприємств («Мрія», «Контінентал Фармерз Груп»).

Особливу увагу на кафедрі звертають на практичну підготовку студентів під час проходження навчальних і виробничих практик. Студенти мають змогу набувати професійного досвіду, опановувати передові новітні технології за кордоном, зокрема в Польщі та Німеччині, навчатися за програмами академічної мобільності в провідних закладах Європи.

Powered by Web Agency