Колектив кафедри виконує дослідження за комплексною науковою темою «Розробити високоефективні, екологічно чисті кормові добавки з підвищеним вмістом протеїну й енергії та фізіолого-біохімічно обґрунтувати їх використання у раціонах годівлі тварин і птиці».

Колектив кафедри розробив і апробував в умовах виробництва для різних вікових та продуктивних груп великої рогатої худоби рецептуру комбікормів із використанням у їх складі добавок високотермічно оброблених макух і шротів, отриманих із вітчизняних сортів насіння сої, соняшника та ріпаку й захищених рослинних і тваринних жирів, згодовування яких підвищує молочну продуктивність корів, збільшує вміст білку й жиру в молоці, підвищує м’ясну продуктивність відгодівельної худоби, покращує якість яловичини.

Розвиток науково-інноваційної діяльності

Кафедра тваринництва і кормовиробництва провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем аграрної науки і науки про навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток агробіоресурсів, запровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, застосування енергоощадних і новітніх природоохоронних агротехнологій, технологій виробництва, переробки і зберігання тваринницької продукції.

Наукова діяльність кафедри тваринництва і кормовиробництва є її пріоритетним напрямком, що нерозривно пов’язаний з навчальним процесом і підготовкою науково-педагогічних кадрів. Стратегічною метою розвитку кафедри тваринництва і кормовиробництва передбачено розробку науково-технічних програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем сільськогосподарського виробництва та збереження навколишнього середовища, зокрема на впровадження економічно вигідних та екологічно доцільних технологій виробництва, переробки і зберігання продукції тваринництва й рослинництва. Реалізація наукової діяльності кафедри здійснюється через формування єдиної комплексної наукової тематики, укладання госпдоговорів, організацію і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу, проведення семінарів, круглих столів.

Важливим є забезпечити виконання плану захисту магістерських кваліфікаційних робіт, підбору і залучення до навчання талановитої молоді.


Методична і видавнича діяльність

Основну роботу колективу кафедри спрямовано на написання й подання до друку статей і тез, особливо до журналів міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus), також пріоритетним є видання статей в іноземних видавництвах. Кафедра тваринництва і кормовиробництва зберігає динаміку видавничої діяльності щодо розробки матеріалів методичного плану та видання монографій чи посібників упродовж навчального року.

Науково-організаційні заходи

На даний час колектив кафедри забезпечений педагогічним персоналом. Поряд із цим регулярно підвищуються знання викладачів з фундаментальних та інноваційних досліджень. Для цього колектив кафедри бере участь у міжнародних виставках, виступає на науково-практичних й регіональних конференціях, семінарах, заходах, що проводяться в університеті й інших установах, організовуються зустрічі із виробниками, викладачами-практиками, представниками провідних аграрних компаній і ресурсних компаній, успішними фермерами.

Науково-дослідна робота та перспективи її розвитку на кафедрі

Зв’язки та співпраця з виробництвом викладачів кафедри здійснюються шляхом надання консультацій фахівцям і керівникам підприємств аграрного профілю, участю у семінарах, нарадах.

Кафедра має такі наукові підрозділи: Державне підприємство «Дослідне господарство «Радехівське» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України», Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, приватна агрофірма «Білий Стік», Навчально-науковий центр ЛНУП. На базі наукових підрозділів проводяться навчальні заняття зі студентами з вивчення сучасних технологій виробництва продукції тваринництва та освоєння сучасних методик контролю за її якістю, навчальна практика студентів і науково-дослідні роботи з удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва.

Міжнародні зв’язки і співпраця, виконання спільних дидактичних й наукових проєктів

Викладачі кафедри проводять спільні наукові дослідження щодо визначення вмісту Селену у ґрунті, рослинах і продукції тваринництва на території Східного регіону Польщі та Західного регіону України. З метою підвищення ефективності наукових досліджень планується проводити науково-дослідну роботу із кафедрами Західнопоморського технологічного університету у Щецині (Польща), з яким укладено безстроковий договір про співробітництво. Педагогічні та науково-педагогічні працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва підвищують кваліфікацію в Україні та за кордоном і проходять науково-педагогічне стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце), Головній школі політехнічній (м. Новий Сонч), Природничому університеті (м. Люблін).

Виробнича, господарська і фінансова діяльність кафедри

Колектив кафедри виконує господарсько-договірні тематики, надає консультаційну допомогу виробництву, шукає замовників для виконання нових експериментальних робіт на госпдоговірній основі.

Н.З. Огородник – виконавець проєкту за господарською договірною тематикою «Дослідження поживної цінності для ВРХ зеленої маси озимого жита» з ПАФ «Білий Стік».

С.Я. Павкович – виконавець проєкту за господарською договірною тематикою «Екологічне випробування гібридів соняшнику фірми „Нусід“».

Т.І. Багай – виконавець проєкту «Утримання, збереження та розвиток наукового об’єкта, що становить національне надбання „Колекційний генофонд екологічних форм часнику“».

Огляд дослідних полів

8 червня 2021 р. працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва у рамках виконання договору між університетом та фірмою «Нусід» за темою «Екологічне випробування гібридів соняшнику фірми „Нусід“» оглянули дослідні поля й проаналізували стан посівів соняшнику.

Стан заготівлі ННДЦ грубих кормів

Кафедра тваринництва і кормовиробництва організувала виїзд для з’ясування обсягів заготівлі у ННДЦ грубих кормів з метою їх подальшого використання для годівлі тварин та у якості підстилкового матеріалу. За результатами перевірки заготівля грубих кормів проводиться відповідно до запланованого графіка, сіно належної якості, умови його зберігання задовільні. У 2020 році ННДЦ передбачено забезпечити потреби тварин у грубих кормах за рахунок власних природних сіножатей.


Підвищення педагогічної майстерності і кваліфікації викладачів, дотримання морально-етичних принципів й трудової дисципліни

Викладачі кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти при Національному університеті біоресурсів і природокористування України за навчальною програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», а також стажування в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

Проводиться контроль за удосконаленням викладачами кафедри знань з іноземних мов, підвищенням індексу цитувань шляхом внесення друкованих праць до списку Google Academia. З метою отримання доступу до новітніх розробок викладачі кафедри користуються інформаційними ресурсами Web of Science.

На кафедрі ведеться постійна робота із забезпечення дотримання трудової дисципліни, належного виконання посадових обов’язків і графіків чергувань усіма науково-педагогічними працівниками та допоміжним персоналом. Здійснюється підготовка до відкритого навчального процесу. Звертається увага викладачів кафедри на важливість дотримання моральних та етичних принципів у ставленні до трудового колективу університету в цілому й до студентів зокрема, виконання норм академічної доброчесності й підвищення якості оцінювання знань.

Powered by Web Agency