Історія кафедри

Наукова історія агрохімії в Дублянах починається від часу роботи (1879–1891 р.) в Рільничій школі Еміля Годлевського – професора ботаніки й агрохімії. Його справу продовжив Владислав Любоменський – директор вже Вищої рільничої школи. Стефан Єнтис від 1887 до 1892 р. працював професором хімії ґрунтів і добрив, керував хімічною лабораторією та фільварком. І вже Юзеф Мікуловський-Поморський від 1894 р. присвятив себе суто агрохімії та працював професором агрохімії.

Юзеф Мікуловський-Поморський вважається фундатором агрохімічної школи у Дублянах, бо започаткував дослідження у галузі агрохімії на високому науковому рівні.

Власне кафедра агрохімії, як така, заснована 1919 року при рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки. Засновником і першим її офіційним завідувачем був професор Мар’ян Гурський.

У подальші роки кафедру очолювали: професор Ян Жульцінський (1929–1936 рр.), професор Аркадій Мусєрович (1936–1939 рр.), професор М.Б. Гіліс (1946–1977 рр.), доцент Г.О. Андрущенко (1962–1972 рр.), професор Г.І. Крилова (1977–1995 рр.), професор Р.М. Панас (1995–1999 рр.), професор А.Г. Дзюбайло (1999–2002 рр.), професор B.I. Лопушняк (2003–2017 рр.). 2018 року на посаду завідувача кафедри агрохімії та ґрунтознавства обраний за конкурсом доктор біологічних наук, професор П.С. Гнатів.

На початку 1962–1963 н.р. на базі кафедри агрохімії та ґрунтознавства було утворено дві кафедри: кафедру ґрунтознавства і кафедру агрохімії. Завідувачем кафедри ґрунтознавства було призначено доцента  Г.О. Андрущенка. До її складу увійшли доценти М.І. Орлова, І.М. Сухорська, Ю.Т. Коробченко, асистенти І.Ф. Шпіньов, А.І. Білан, В.Ф. Якобенчук. Завідувачем кафедри агрохімії став професор М.Б. Гіліс. До її складу увійшли доценти Г.І. Крилова, Н.П. Радченко, асистенти Т.А. Жолкевський, Ж.О. Пономаренко.

Починаючи від 1963 року, при обох кафедрах функціонує аспірантура. Першими аспірантами, які успішно захистили кандидатські дисертації, були Н.П. Радченко, Ю.Ю. Ганжа, І. М. Гірник, P.M. Панас, В.Ф. Якобенчук, С.М. Мурашко, Л.П. Ліщак, М.В. Більська, В.В. Вороний, В.В. Сорочинський та ін.

1972 року кафедри ґрунтознавства та агрохімії знову об'єднують. Спочатку кафедру очолив професор М.Б. Гіліс, а від 1977 р. – доцент Г.І. Крилова. При кафедрі продовжує функціонувати аспірантура. Під керівництвом професора Г.І. Крилової захистили кандидатські дисертації І.В. Дидів, О.В. Федько, Є.M. Дорощак, М.М. Вислободська (Полюхович), В.Г. Кузько, В.І. Лопушняк, В.В. Петрунів.

1995 року кафедру очолив професор Р.М. Панас, а 1999 року завідувачем став професор А.Г. Дзюбайло. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Н.І. Лагуш, Я.Я. Павлишак, В.М. Винницький.

У зв’язку з реорганізацією факультету агротехнологій і екології 2007 року на базі двох кафедр створено кафедру ґрунтознавства, землеробства та агрохімії. Кафедру очолив кандидат с.-г. наук, в. о. професора В.І. Лопушняк. Під його керівництвом кандидатську дисертацію захистили П.М. Слобода, Г.М. Грицуляк, М.М. Августинович, Н.І. Вега.

Після реорганізації факультету агротехнологій і екології 2014 року кафедру ґрунтознавства, землеробства та агрохімії було перейменовано на кафедру агрохімії та ґрунтознавства, яку до 2017 року очолював доктор с.-г. наук, професор В.І. Лопушняк, а від 2018 року очолює обраний за конкурсом доктор біол. наук, професор П.С. Гнатів.

Нині на кафедрі працюють 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, з яких 3 мають звання доцента, 3 старших викладачі, 1 старший лаборант, завідувач науково-дослідної агрохімічної лабораторії.

Склад кафедри


Навчальний процес

Колектив кафедри успішно виконує великий обсяг навчальної, навчально-методичної, наукової і виховної роботи, плідно працює у підготовці фахівців для аграрної сфери.

Викладачі кафедри читають 14 навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання факультету агротехнологій і екології та факультету землевпорядкування для ОС «Бакалавр» і «Магістр».

Кафедра активно співпрацює з навчально-науковим Інститутом заочної та післядипломної освіти і відокремленими структурними підрозділами Львівського національного аграрного університету (коледжами, технікумами).

Основні навчальні курси: «Ґрунтознавство з основами геології», «Ґрунтознавство», «Агрохімія», «Програмування врожаю с.-г. культур», «Системи удобрення польових культур», «Аналітичний агрохімсервіс та управління якістю ґрунтів», «Охорона ґрунтів», «Системи точного землеробства», «Екологічні основи застосування добрив».

Рівень викладання, стан навчально-методичної роботи підтримується відкритим навчальним процесом, взаємовідвідуванням лекцій, лабораторних і практичних занять, захистом курсових робіт (проектів) перед комісією.

Із усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри підготовлені навчально-методичні комплекси, які містять типову програму, робочу програму, методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, курсових робіт (проектів), організації самостійної роботи, питання для самоконтролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питання для проведення підсумкового модульного контролю та ректорських контрольних робіт.

Викладачі кафедри за сприяння кафедри інформаційних технологій розробили: 14 контролюючих («Ґрунтознавство з основами геології» та «Ґрунтознавство») та 8 розрахункових («Програмування врожаю с-г. культур») комп'ютерних програм.

Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво дипломними роботами. Щорічно державна екзаменаційна комісія рекомендує для впровадження у виробництво 8-10 дипломних робіт і 2-3 випускників кафедри – до вступу в аспірантуру.

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри бере участь у комплексній науковій темі факультету агротехнологій і екології «Розробити науково обґрунтовані системи управління продуктивним потенціалом виробництва продукції рослинництва, ведення землеробства на основі екологостабілізуючих заходів з охорони ґрунтів в агрокліматичних зонах Західного регіону України» (ДP №0111U001253). Триває  науково-дослідна робота за темою «Розробити агрохімічні й агроекологічні основи систем удобрення культур в зерно-просапній сівозміні західного Лісостепу України» (ДP  №0111U001255). Окрім цього, колектив кафедри  є співвиконавцем завдання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління», а саме за темою «Системи управління родючістю опідзолених ґрунтів в агроценозах Західного Лісостепу України» та «Зміна фізико-хімічних та агрохімічних показників опідзолених ґрунтів за використання раціональних систем удобрення у сівозміні».

На сьогодні науковці кафедри працюють над вирішенням актуальних проблем збереження родючості й охорони ґрунтів, зокрема ерозійно небезпечних територій, ефективного використання порушених земель і ґрунтів техногенного походження, забруднення ґрунтів агрохімікатами, розробкою екобезпечних та економічно доцільних систем удобрення, оцінкою якості продукції рослинництва, застосуванням нових видів мінеральних та органо-мінеральних добрив, питаннями раціонального удобрення енергетичних культур.

На кафедрі досліджують: агроекологічні основи регулювання чисельності бур’янів в агрофітоценозах, вплив позакореневого підживлення та фітогормонів на продуктивність культур за різних рівнів мінерального живлення, продуктивність культур та зміну родючості ґрунту за довготривалого беззмінного вирощування.

Упродовж останніх 55 років співробітники кафедри  захистили п’ять  докторських (М.Б. Гіліс, Г.І. Крилова, P.M. Панас, П.С. Гнатів, В.І. Лопушняк) i 37 кандидатських дисертації. Останніми роками підготовлено і видано 19 монографій, 14 навчальних посібників, понад 1000 статей наукового та науково-методичного характеру. Науково-педагогічні працівники кафедри отримали 12 патентів на корисну модель.

Студентська наукова робота

Результати студентських наукових досліджень публікуються у збірниках наукових праць університету й інших вищих навчальних закладів. Із доповідями студенти виступають на наукових конференціях університету, а також кожного року 4-5 кращих студентів беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Матеріали своїх досліджень студенти використовують для написання курсових, дипломних робіт магістра.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Агрохімія» та студентський науковий гурток «Агрохімік».

Упродовж останніх років на кафедрі ведуться наукові дослідження на замовлення Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших організацій та приватних сільгоспвиробників різних форм власності щодо агрохімічного обстеження різних типів ґрунтів та розроблення наукових рекомендацій їх ефективного сільськогосподарського використання.

Викладачі, аспіранти і студенти проводять польові дослідження на базі багаторічного стаціонарного досліду кафедри, закладеного 1984 року, у навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ, а також в умовах виробництва, а лабораторні – у науково-дослідній агрохімічній лабораторії, яка функціонує при кафедрі.

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере участь у міжнародних наукових дослідженнях разом із кафедрами агрохімії та ґрунтознавства Щецинської рільничої академії, підтримує наукові зв’язки з аграрними коледжами Саскачеванського університету (м. Саскатун, Канада), Пенсильванським аграрним коледжем, аграрним коледжем штату Айова (США). Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковими установами та вищими освітніми закладами України, а також Польщі, Білорусі, Німеччини, Сирії, Канади та США.

Інноваційна діяльність

Філіали кафедри функціонують у Львівському державному проектно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», у відділі агрохімії, землеробства та відтворення родючості ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва Карпатського  регіону НААН України, у Поліській дослідній станції ННЦ Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського, у навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ; ПСГП «Агрофірма «Горуцька», фермерському господарстві «Лесів» Львівської області, агрофірмі «Ромашка» Волинської області.

Співробітники кафедри є постійними учасниками міжнародних, загальнодержавних і регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, виставок тощо.

При кафедрі утворено центр передового досвіду «Раціональні системи удобрення сільськогосподарських культур».

Кафедра здійснює дорадницьку діяльність і надає консалтингові послуги, а саме:

-  здійснює агрохімічні аналізи ґрунтів та оцінює стан їх ефективної родючості;

-  проводить листкову і тканинну діагностику мінерального живлення сільськогосподарських і садових культур;

-  надає наукові рекомендації з ефективного застосування органічних і мінеральних добрив під польові та кормові культури;

-  проводить розрахунки потреби в добривах на запланований врожай  та розробляє системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах та господарстві;

-  здійснює програмування та прогнозування  врожаїв основних сільськогосподарських культур у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах;

-  розробляє заходи,  спрямовані на охорону родючості ґрунтів  та  рослинного покриву;

-  надає консультації з ремедіації та ефективного використання техногенних ґрунтів;

-  надає рекомендації з використання органічних матеріалів як добрива та підтримання бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті;

-  розробляє рекомендації щодо відродження родючості кислих ґрунтів в умовах дефіциту хімічних меліорантів і добрив;

-  проводить комплексні ґрунтові обстеження та здійснює експертну оцінку придатності ґрунтів для вирощування екобезпечної сільськогосподарської продукції з виготовленням екологічної карти ґрунтового покриву;

-  розробляє рекомендації з екобезпечного використання добрив та охорони ґрунтів.

Контакти:

тел.: (032) 2242943

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Powered by Web Agency