Код

н/д

Компоненти освітньої програми

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОП

ОКЗ 1.

Історія України

екзамен

ОКЗ 2.

Філософія

екзамен

ОКЗ 3.

Іноземна мова*

залік, екзамен

ОКЗ 4.

Вища математика та інформаційні технології

екзамен

ОКЗ 5.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

екзамен

ОКЗ 6.

Хімія та біогеохімія

екзамен

ОКЗ 7.

Біологія

залік, екзамен

ОКЗ 8.

Загальна екологія

екзамен

ОКЗ 9.

Економіка природокористування

екзамен

ОКЗ 10.

Організація управління в екологічній діяльності

екзамен

ОКЗ 11.

Правознавство

екзамен

ОКЗ 12.

Безпека життєдіяльності та охорона праці

екзамен

Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОП

ОКП 13.

Охорона атмосфери

залік

ОКП 14.

Моделювання і прогнозування стану довкілля

екзамен

ОКП 15.

Природоохоронні технології та утилізація відходів

екзамен

ОКП 16.

Природоохоронне законодавство

залік

ОКП 17.

Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

екзамен, курсова робота

ОКП 18.

Техноекологія

екзамен

ОКП 19.

Моніторинг навколишнього середовища

екзамен, курсова робота

ОКП 20.

Екологія людини

екзамен

ОКП 21.

Ландшафтна екологія

екзамен

ОКП 22.

Екологічна безпека

залік, екзамен

ОКП 23.

Екологічна токсикологія

екзамен, курсова робота

ОКП 24.

Урбоекологія

екзамен

ОКП 25.

Агроекологія

екзамен

ОКП 26.

Оцінка впливу на довкілля

залік, екзамен, курсова робота

ОКП 27.

Ознайомча практика

залік

ОКП 28.

Навчальна практика

залік

ОКП 29.

Виробнича практика

залік

ОКП 30.

Переддипломна практика

залік

ОКП 31.

Дипломне проектування та захист кваліфікаційної роботи

Публічний захист кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти загальної підготовки ОП

ВК 1.

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

ВК 2.

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

ВК 3.

Фізика з основами біофізики

екзамен


Основи метеорології та кліматології

ВК 4.

Соціоекологія

екзамен


Екоосвіта

ВК 5.

Біохімія

екзамен


Екологічна біохімія

ВК 6.

Екологічні основи ведення тваринництва

залік


Тваринництво

ВК 7.

Основна іноземна мова поглибленого вивчення

залік, екзамен


Друга іноземна мова

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОП

Вибірковий блок 1


ВБ 1.1.

Водні екосистеми

екзамен

ВБ 1.2.

Гідрологія

екзамен,

курсова робота

ВБ 1.3.

Охорона водних ресурсів і екосистем

екзамен

ВБ 1.4.

Моніторинг гідросфери

залік

ВБ 1.5.

Гідробіологія і гідроекологія

екзамен

ВБ 1.6.

Технології захисту водних ресурсів

екзамен
Вибірковий блок 2


ВБ 2.1.

Заповідна справа*

екзамен

ВБ 2.2.

Геоаномальні зони і біота

екзамен,

курсова робота

ВБ 2.3.

Екологічний туризм

екзамен

ВБ 2.4.

Рекреаційні ресурси і курортологія

залік

ВБ 2.5.

Біоценологія

екзамен

ВБ 2.6.

Охорона та захист природних ресурсів

екзамен

Powered by Web Agency