Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОПП

ОК 1

Екологічні ризики

залік

ОК 2

Методологія наукових досліджень в екології

екзамен

ОК 3

Системний аналіз якості навколишнього середовища

екзамен, курсова робота

Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОПП

ОК 4

Екологічна економіка та політика

залік

ОК 5

Екологічне дорадництво та маркетинг

екзамен, курсова робота

ОК 6

Сучасні засоби захисту довкілля, утилізація та рекуперація відходів

залік, екзамен, курсова робота

ОК 7

Екологічна біохімія

екзамен

ОК 8

Земельне право

залік

ОК 9

Інженерна екологія

екзамен, курсова робота

ОК 10

Охорона праці в галузі та цивільний захист

залік

ОК 11

Переддипломна практика

звіт

ОК 12

Державний екзамен

звіт

ОК 13

Дипломне проектування

захист дипломної роботи

Вибіркові компоненти загальної підготовки ОПП

ВК 1.

Дисципліна загально університетського вибору

залік

Вибірковий блок 1

ВК 2.

Педагогіка вищої школи

екзамен

Вибірковий блок 2

ВК 3.

Філософія збалансованого природокористування

екзамен

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1

Екологічний менеджмент

екзамен

ВБ 1.2

Екологічне інспектування і аудит

екзамен

ВБ 1.3

Митний екологічний контроль

екзамен

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1

Агроекологічний моніторинг

екзамен

ВБ 2.2

Збалансоване природокористування в с-г виробництві та оцінка впливу на НС у с.-г. виробництві

екзамен

ВБ 2.3

Екологічні проблеми у с.-г. виробництві

екзамен


Powered by Web Agency