Сьогодні заклади вищої освіти аграрного профілю відіграють центральну роль у розвитку сільського господарства країни на всіх рівнях – глобальному, регіональному, національному і місцевому. Сучасні університети є відповідальними не лише за зародження й збереження фундаментальної аграрної науки, а й за виникнення, розповсюдження й використання нових знань.

Факультет агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету є головним профільним центром агрономічної та агроекологічної освіти у Західному регіоні України.

Факультет досягає формування у здобувачів вищої освіти відповідних знань, умінь та навичок для професійної діяльності, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування,  через теоретичне та практичне навчання, а також є базовим у системі регіонального підвищення кваліфікації фахівців агрономічного і екологічного напряму в частині наукового супроводження інноваційних проєктів.

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» набувають фахових компетентностей із вирощування основних сільськогосподарських культур та їх сортів (гібридів), використання генетичних колекцій рослин, провадження селекційного процесу, створення агроландшафтів, кормових угідь, ефективного використання ґрунтів, збереження та підвищення їх родючості, раціонального застосування добрив і пестицидів, технологій виробництва, зберігання і первинної переробки сільськогосподарської продукції.

За спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» проводиться підготовка фахівців, здатних до високопрофесійного вирішення виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів.

У процесі навчання за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» у здобувачів вищої освіти формується професійний підхід до виробничих питань рентабельного й екологічно безпечного вирощування плодових, овочевих культур і винограду з використанням сучасних технологій.

Результати навчання за спеціальністю 101 «Екологія» забезпечують набуття фахових компетентностей із застосування сучасних методів та засобів контролю стану атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та біоти, оцінки механізмів впливу забруднень довкілля на живі організми, з проведення екологічної оцінки певної території, оцінки природних і антропогенних джерел порушення екологічної безпеки, аналізу показників для прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій у межах різних геосистем.

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» набувають фахових компетентностей із розробки технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, системи екологічного моніторингу довкілля, оцінок екологічного ризику та створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через застосування сучасних технологій захисту і відновлення довкілля.

Важливим напрямком забезпечення програмних результатів навчання та формування якісних фахових компетентностей у майбутніх фахівців є тісний взаємозв'язок наукових досліджень, навчального процесу та виробництва.

Наукова діяльність факультету агротехнологій і екології є пріоритетним напрямком його освітньої місії, яка нерозривно пов'язана з навчальним процесом. Науково-інноваційна діяльність науково-педагогічного колективу факультету спрямована на розробку нових ефективних систем підвищення продуктивності агрофітоценозів на основі екологостабілізуючих чинників збереження та покращення стану навколишнього природного середовища.

Powered by Web Agency