Наукова робота

Викладачі кафедри гуманітарної освіти проводять плідну науково-дослідну роботу в царинах філософії, педагогіки та психології, політології, етики й естетики, історії України й української культури, культури наукової української мови та риторики, вдосконалюють методику викладання українознавчих дисциплін відповідно до вимог сьогодення. У науковій роботі кафедри поза увагою не залишаються й проблеми у сфері агропромислового комплексу. Так, викладачі кафедри займаються дослідженнями в області фізичної економії, глобалізаційних викликів сьогодення та органічного землеробства, результати яких висвітлюються у наукових та навчально-методичних публікаціях. Частина викладачів кафедри є членами Львівського осередку Всеукраїнського товариства ім. С. Подолинського.

Колектив кафедри щороку організовує роботу Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти» в рамках Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», тісно співпрацює з коледжами ЛНАУ, регулярно проводячи наукові круглі столи та відкриті лекції для студентів коледжів.

З 2017 р. частина викладачів кафедри гуманітарної освіти працює над написанням колективної монографії на тему «Фізична економія і проблеми сталого розвитку: духовно-ціннісний вимір». У структурі монографії передбачено висвітлити наступні проблемні теми:

- Філософсько-ціннісний дискурс проблем фізичної економії і сталого розвитку.

- Політико-правові аспекти реалізації ідей фізичної економії та сталого розвитку.

- Фізична економія на перетині шляхів: альтернативні способи господарювання людини на планеті.

- Психолого-педагогічний і соціокультурний аспекти реалізації вчень фізичної економії та сталого розвитку.

- Екокультурні дилеми сталого розвитку на засадах фізичної економії.

- Соціально-економічні аспекти сталого розвитку: фізико-економічні виміри.

Апробація результатів зазначеної роботи відбувається на круглих столах, які регулярно організовуються викладачами кафедри, на конференціях у ЛНАУ й інших університетах Львова та України.

З 2021 р. кафедра гуманітарної освіти проводить наукові дослідження в межах кафедральної комплексної науково-дослідної роботи на тему «Людина, суспільство і природа у контексті глобалізаційних трансформацій: філософський, соціокультурний та етнонаціональний виміри» (номер державної реєстрації 0121U100257).

Викладачі кафедри є виконавцями окремих підрозділів наукових досліджень за напрямами:

- Антропосоціальні студії у контексті глобального технократичного поступу (М.Л. Лазарева);

- Фізична економія та збалансоване природокористування у світлі екологічних загроз сучасності (Р.А. Наконечний, А.Д. Копитко, М.Л. Лазарева, О.С. Дмитроца);

- Етнонаціональні відносини крізь призму сучасних інтеграційних процесів (І.В. Баран);

- Трансформація особистості викладача та студента в системі вищої освіти посттоталітарних країн (А.Д. Копитко);

- Філософські проблеми природознавства та екології (О.С. Дмитроца);

- Сучасні українознавчі дослідження в контексті соціокультурного, антропоцентричного та етнолінгвістичного підходів (А.М. Куза).

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри гуманітарної освіти активно залучають молодь до участі у засіданнях трьох наукових гуртків, які діють на кафедрі:

- «Філософські проблеми природознавства» (керівник гуртка О.С. Дмитроца);

- «Плекання рідної мови» (керівник гуртка А.М. Куза);

- «Краєзнавство» (керівник гуртка А.Д. Копитко).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти усіх факультетів ЛНАУ проводять наукові дослідження, результати яких відображаються під час їхньої участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах тощо.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у щорічних національних та міжнародних науково-дослідних конференціях, зокрема таких як «Духовне виховання молоді та культурне відродження села», «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби», Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва та архітектури та інші.

Щорічно під керівництвом в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти А.М. Кузи відбувається підготовка та участь студентів у таких заходах, як Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Powered by Web Agency