На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 60-Л від 22 січня 2019 року з 4 лютого по 6 лютого 2019 року на факультеті будівництва та архітектури Львівського національного аграрного університету працювали експертні комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи:

- освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі Шишкіна Олександра Олексійовича, завідувача кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», доктора технічних наук, професора (голова комісії), а також Семка Олександра Володимировича, завідувача кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктора технічних наук, професора;

-  освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі Ніколаєнка Володимира Анатолійовича, завідувача кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктора архітектури, професора (голова комісії), а також Василенка Олександра Борисовича, завідувача кафедри дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктора архітектури, доцента.

Комісії детально опрацювали матеріали акредитаційних справ, перевірили та проаналізували подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

Проведено контрольні роботи для перевірки стану залишкових знань студентів із дисциплін загальної і професійної та практичної підготовки. Здійснено аналіз науково-дослідної роботи викладачів, студентів та її організації.

Результатом роботи комісій став висновок, згідно з яким умови та рівень підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «Будівництво та цивільна інженерія» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, стан науково-дослідної роботи, навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідають ліцензійним умовам і вимогам до акредитації.