Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ) – це навчально-науковий підрозділ економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

Історія кафедри

У 1967 р. було створено кафедру економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, яка в 1971 р. була реорганізована в кафедру економічної кібернетики, а в 2001 р. перейменована на кафедру інформаційних технологій.

Наказом ректора Львівського національного аграрного університету від 31.08.2018 року після прийняття відповідної ухвали Вченою радою університету кафедра реорганізована та перейменована у кафедру автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Завідувачем кафедри було тимчасово призначено д.т.н., професора В.М. Чаплигу.

З 2019 року викладачі кафедри забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» (освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).

За час існування кафедри на посаді завідувача були:

1971–1984 рр. – к.е.н., доцент З.С. Кадюк;

1984–1989 рр. – к.е.н., доцент В.М. Рябокобиленко;

1989–1995 рр. – к.е.н., доцент З.С. Кадюк;

1995–2005 рр. – д.ф.-м.н., професор М.С. Сявавко;

2005–2015 рр. – к.ф.-м.н., доцент Т.В. Пасічник;

2015–2018 рр. – к.е.н., доцент А.М. Желєзняк;

вересень-жовтень 2018 р. – д.т.н., професор В.М.Чаплига;

з листопада 2018 р. кафедру очолив д.т.н., професор С.П. Яцишин.

Місія кафедри

Місія кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій полягає в підготовці конкурентоспроможних фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, які здатні ефективно працювати в умовах стрімкої цифровізації економіки країни, управляти науково-технічними програмами та процесами цифрової трансформації на підприємствах різних форм власності з використанням інтелектуальних сенсорів та інформаційно-комунікаційних і робототехнічних систем автоматизації, вирішувати завдання з розвитку української «цифрової» держави, де переважна більшість процесів та баз даних має бути оцифрованою.

Основні напрями діяльності кафедри:

 • забезпечення високої якості надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та максимального забезпечення можливості отримання студентами першого місця роботи завдяки врахуванню вимог та очікувань потенційних роботодавців, а також постійного підвищення наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня професорсько-викладацького корпусу факультету;
 • посилення теоретичної та професійної підготовки випускників та формування в них заданих освітньою програмою компетентностей в умовах високої конкуренції на ринку освітніх послуг шляхом запровадження освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам стейкхолдерів;
 • формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності;
 • забезпечення виходу на провідні позиції у національній освітньо-професійній сфері й, зокрема, в ІТ-сфері, направленій на забезпечення високого рівня комп’ютерно-інтегрованих технологій у сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, завдяки високій якості підготовки фахівців;
 • організація підготовки та навчання студентів на засадах різних форм навчання, включаючи дуальну форму;
 • організація науково-дослідної діяльності студентів та забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю.

 Візія кафедри:

 • розвиток інформаційно-освітньої та ІТ-базованої платформи для забезпечення інтересів держави й бізнесу, громадян і стейкхолдерів;
 • формування освітньо-науково-дослідницького центру, лабораторій, бізнес-інкубаторів, ІТ-кластерів сільськогосподарського спрямування тощо.

 Основні завдання стратегічного розвитку:

 • Забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-методичної роботи;
 • Впровадження у навчально-виховний процес освітніх інновацій, сучасних педагогічних та інформаційно-комунікативних послуг;
 • Забезпечення освітньої діяльності з акредитації спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • Забезпечення показників кадрового потенціалу на рівні акредитаційних вимог;
 • Підвищення професійної кваліфікації викладачів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та отримання сертифікатів знання іноземної мови на рівні В2;
 • Виконання науково-дослідних робіт на госпдоговірну тематику, що фінансуються за рахунок коштів замовника;
 • Розробка нових та вдосконалення чинних навчальних планів і програм;
 • Створення і розбудова для цілей навчання і досліджень сучасного навчального та дослідницького середовищ;
 • Участь у розробці, вдосконаленні, інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;
 • Допомога кафедрам факультету та університету в цілому у системному використанні інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі;
 • Партнерство кафедри з навчально-науковими закладами України та закордону, установами та підприємствами у напрямку забезпечення підготовки фахівців спеціальності;
 • Участь працівників кафедри АКІТ у міжнародних програмах академічної мобільності;
 • Формування освітньо-наукових програм підготовки магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • Проведення олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт;
 • Забезпечення доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет.

Освітня діяльність кафедри

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій налічує 11 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 3 професори (д.т.н.), 8 доцентів.

Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Партнери кафедри

Хоча кафедра створена лише в 2018 році, але за короткий час існування співробітниками було досягнуто значних успіхів у співпраці з такими підприємствами: ДП НДІ «Система», ТзОВ «Автоград», ТзОВ «Маркетологиня», ДП «Реком-С», ТОВ «Парус-Регіони», ТзОВ «Кварт Софт».

Зазначені підприємства консультують кафедру стосовно напрямку розвитку навчального процесу та освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Партнери кафедри забезпечують узгодження навчальних дисциплін, щоб отримані компетенції та знання майбутніх спеціалістів були актуальними в реальному секторі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а фахівці були конкурентоздатними.

Powered by Web Agency