Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Термін навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»: на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст» ); на заочній формі навчання – 4 роки 8 місяців (на основі середньої освіти).

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з автоматизації у галузі агропромислового комплексу (АПК) та суміжних галузях, здатних до комплексного розв’язання задач з розроблення нових і вдосконалення, модернізації та експлуатації наявних комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації виробничих процесів у галузях сільського господарства, транспорту, промисловості та інших із застосуванням інтелектуальних інформаційно-комунікаційних систем і технологій, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, обґрунтування вибору програмно-технічних засобів автоматизації, проєктування та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Основним напрямком освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є інтеграція загальнотехнічної та спеціальної інформаційно-технологічної підготовки для професійної діяльності у виробничо-технічних, проєктних та експлуатаційних службах, що забезпечують проєктування, експлуатацію та обслуговування автоматизованого обладнання і програмно-технічних комплексів у сфері автоматизованих комп’ютерних систем в АПК та інших галузях економіки.

Особливості освітньої програми – поєднання вивчення процесів цифрової трансформації сукупності галузей АПК, засвоєння методів і засобів автоматизації та інтелектуальних технологій проєктування, супроводу, управління та захисту комп’ютерно-інтегрованих систем в АПК та інших галузях економіки країни; проходження практик на підприємствах АПК, які активно впроваджують у виробничі процеси та експлуатують сучасні системи автоматизації і комп’ютерно-інтегровані технології, що дозволяє застосовувати їх досвід у викладанні відповідних дисциплін, проходити практичну підготовку, виконувати реальні проєкти.

В процесі навчання вивчаються:

 • Вища математика;
 • Інформаційні технології;
 • Фізика;
 • Числові методи;
 • Іноземна мова;
 • Основи автоматики у сільському господарстві;
 • Економіка та організація аграрного виробництва;
 • Комп'ютерна графіка;
 • Електротехніка;
 • Технічні засоби автоматизації;
 • Мікропроцесори і мікроконтролери;
 • Комп'ютерні технології та програмування;
 • Моделювання технологічних об’єктів та автоматизовані системи управління;
 • Технологічні вимірювання і прилади;
 • Теорія автоматичного керування та її застосування в АПК;
 • Аналіз, моделювання та проєктування елементів та систем автоматизації  в АПК;
 • Електроніка та схемотехніка;
 • Графічні мови програмування;
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація;
 • Системний аналіз;
 • Енергетичний аудит;
 • Мехатроніка;
 • Електронна комерція;
 • Автоматизовані  процеси в сільському господарстві;
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та автоматизоване управління в сільському господарстві.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

 • Вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі автоматизації та приладобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій, методів і програмно-технічних засобів розробки, супроводу та експлуатації інтелектуальних комп’ютерних систем в АПК та інших галузях економіки країни.
 • Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробки алгоритмів та комп’ютерних програм з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси.
 • Вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.
 • Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.
 • Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 • Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.
 • Мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 • Вміти проєктувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології та функції багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації та приладобудування.
 • Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
 • Вміти виконувати роботи з проєктування систем автоматизації, знати зміст і правила оформлення проєктних матеріалів, склад проєктної документації та послідовність виконання проєктних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.
 • Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, математичного моделювання, автоматизованого проєктування, керування базами даних, комп’ютерної графіки.

Фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій зможуть працювати на посадах:

- розробника і фахівця із впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різних галузей промисловості та АПК;

- фахівця з сучасних мережних технологій для збору та оброблення технологічної інформації в логістиці та цифровому землеробстві;

- технічного керівника розробки комп’ютерно-інтегрованих систем.

Галузі, в яких можна працювати після закінчення навчання:

- розробка прикладного програмного забезпечення з використанням методів машинного навчання, штучного інтелекту;

- розробка програмних застосувань для мобільних пристроїв на базі Android і iOS;

- розробка технологій створення і використання «розумних» пристроїв;

- формування нових ідей та їх реалізація в проєктах;

- організація роботи малих колективів.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (за вибором).

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті створено консультаційний центр.

Для вступу на спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікати ЗНО з наступних предметів:

 • Українська мова та література;
 • Математика;
 • Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (за вибором).

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінок паспорта та даних з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання на стаціонарі становить 4 роки, а на заочній формі – 4 роки 7 місяців.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики. На контракт – сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, Історії України або іноземної мови, або математики, або біології, або географії, або фізики, або хімії (за вибором).

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком.

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінок паспорта та даних з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (5 письмових екзаменаційних питань зі спеціальності). Абітурієнти, які успішно пройшли вступні випробування, зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 2 роки. Термін навчання на заочній формі становить 2 роки 2 місяці.

Powered by Web Agency