Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Навчання на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» (освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»).

Основним напрямком спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є розробка інформаційних і керуючих систем, які сьогодні є невід’ємними складовими функціонування підприємств в цифровій економіці.

Актуальність спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» обумовлена попитом роботодавців на фахівців з автоматизації, які можуть розробляти та впроваджувати комп’ютерно-інтегровані системи управління для різних галузей промисловості та АПК, застосовувати сучасні мережні технології для збору та оброблення технологічної інформації в логістиці та цифровому землеробстві, виконувати дослідницькі проєкти та проєкти логістичних систем для виробничих та транспортних організацій, проєктувати автоматизовані склади, організовувати управління як матеріальними, так і нематеріальними потоками підприємств.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» дає можливість отримати достатній рівень знань щодо роботи із сучасними засобами автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та знайти високооплачувану роботу.

Підготовка студентів на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ОС «Бакалавр».

Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» викладаються такі дисципліни:

- Основи автоматики у сільському господарстві;

- Технічні засоби автоматизації;

- Мікропроцесори і мікроконтролери;

- Числові методи;

- Комп'ютерні технології та програмування;

- Моделювання технологічних об’єктів та автоматизовані системи управління;

- Технологічні вимірювання і прилади;

- Теорія автоматичного керування та її застосування в АПК;

- Аналіз, моделювання та проєктування елементів та систем автоматизації в АПК;

- Електроніка та схемотехніка;

- Графічні мови програмування;

- Електронна комерція;

- Автоматизовані процеси в сільському господарстві;

- Комп’ютерно-інтегровані технології та автоматизоване управління в сільському господарстві;

- Робототехнічні системи;

- Метрологія, стандартизація, сертифікація.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів інших спеціальностей та інших факультетів. Для них викладаються такі дисципліни:

- Економіко-математичне моделювання та економетрія;

- Економетрія;

- Моделювання і прогнозування стану довкілля;

- Електронна комерція;

- Інформаційні системи в галузі;

- Інформаційні технології та геоінформаційні системи;

- Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;

- Інформаційні системи в фінансах, банківській справі та страхуванні;

- Інформаційні системи і технології в туризмі;

- Міжнародна інформація;

- Інформаційні технології;

- Інформатика.

Кафедра забезпечує формування компетенцій у майбутніх фахівців, які забезпечують створення та підтримування систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Для цього надає достатній рівень знань з програмування (С++, С#) та техніки (створення роботизованої техніки, пристроїв Інтернету речей, пристроїв на основі Arduino, IP-телефонії).

Теоретична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також вимог партнерів та ІТ-компаній. Випускник після закінчення навчання може себе реалізувати як інженер-програміст, інженер з комп’ютерних систем, програміст, інженер з автоматизації процесів логістики та точного землеробства, диспетчер, оператор, логіст, менеджер з роботи з клієнтами.

Практична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» здійснюється за допомогою програмного забезпечення:

- Arduino IDE;

- MATLAB;

- MathCad.

Для забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» використовуються наявні на кафедрі лабораторії та обладнання:

- лабораторія графічного програмування, лабораторія засобів вимірювання, лабораторія робототехніки та Інтернету речей;

- різноманітні комплектуючі Arduino для конструювання схем та написання програм до побудови складних систем;

- NI USB-6009 USB Data Acquisition Card Module для розробки дослідних зразків засобів автоматизації.

Практична підготовка студентів та закордонне навчання

Студенти ЛНАУ мають широкі можливості пройти закордонні практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатися за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими ЛНАУ має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Швеція та Данія.

Навчальним планом передбачені навчальні практики та виробнича практика. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

На кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.

Викладачі кафедри щороку проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах, організованих виробничими та науково-дослідними компаніями. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних програмах та налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти.

Філії кафедри:

ДП НДІ «Система», ТзОВ «Автоград», ТзОВ «Маркетологиня», ДП «Реком-С», ТОВ «Парус-Регіони».

Powered by Web Agency