Історія кафедри

Минуле – це історія, подумай про майбутнє - обери спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» або 075 «Маркетинг».

Знай:

«Коріння науки – гірке! Плоди – солодкі!»

У липні 1994 року відповідно до ухвали Вченої ради від 26.05.1994 року розпочала свою діяльність кафедра зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності (з 2016 року – кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу) Львівського національного аграрного університету. Організація кафедри була зумовлена змінами, які відбувалися в економіці України, формуванням ринкових відносин, розширенням зовнішньоекономічних зв’язків підприємств АПК і необхідністю підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Основною метою діяльності кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу є підготовка висококваліфікованих фахівців для професійної економічної діяльності на національному та міжнародному рівнях відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти з використанням новітніх освітніх технологій та можливостей.

Основні зусилля з динамічного розвитку кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу спрямовані на наших абітурієнтів, студентів, науково-педагогічних працівників, співробітників, стейкхолдерів (суб’єкти та об’єкти освітньої діяльності, які безпосередньо та/або опосередковано впливають та/або зазнають впливу її процесів та результатів), партнерів кафедри для здійснення ефективної наукової, освітньої та інноваційної роботи.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 10 кандидатів економічних наук (докторів філософії), з яких 6 доцентів. Ведеться робота над кандидатською дисертацією для здобуття ОС «Доктор філософії» та двома докторськими дисертаціями для здобуття ОС «Доктор наук».

Склад кафедри:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Інформація

про викладача та освітні компоненти

Перелік посилань на профілі викладача

Брух Оксана Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент

Львівський державний аграрний університет (2001р.)

Кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку і фінансів

Міжнародне стажування:

Старопольська вища школа м. Кельце (Польща), 2018–2019 рр.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1117-0454


Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=Ba4oXBsAAAAJ&hl=uk
 


Маркетинг

Дипломатичний протокол

Діловий протокол та етикет

Міжнародні економічні відносини

Хірівський Роман Петрович

кандидат економічних наук, доцентЛьвівський державний аграрний університет (2006р.)

Кваліфікація – магістр з менеджменту організацій

Міжнародне стажування:

Старопольська вища школа м. Кельце (Польща), 2019р.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7299-429X

Researcher ID

ABD-1906-2020

Scopus Autor ID: 57189035460

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl= uk&user=K2ulVAcAAAAJ&hl=uk

Системи регулювання МЕВ

Міжнародні організації

Європеїстика та європейський бізнес

Федів Ірина Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, учений секретар ЛНАУ

Львівський національний аграрний університет, 2014р.

Кваліфікація – магістр з обліку і аудиту

Міжнародне стажування:

Старопольська вища школа м. Кельце (Польща), 2019р.

Лауреат обласної премії 2018р.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0024-5801

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl= uk&user=DQmdm7cAAAAJ&hl=ukМіжнародні стратегії економічного розвитку

Дипломатична та консульська служба

Міжнародні системи та глобальний розвиток

Булик Оксана Богданівна

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи

Львівський державний аграрний університет (2002р.)

Кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку і фінансів

Сертифікат В2 з польської мови

Міжнародне стажування:

Старопольська Школа Вища

м. Кельце (Польща), 2017–2018 рр.

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-8733-5062

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl= uk&user= aJUuTjqAAAAJ&hl=ukМіжнародна торгівля

Міжнародний маркетинг

Міжнародна економічна діяльність України

Європейська інтеграція

Когут Мар’яна Володимирівна

кандидат економічних наук, в.о доцентаЛьвівський національний університет Івана Франка (2012р.)

Кваліфікація – економіст-міжнародник, перекладач

Друга вища освіта – Інститут післядипломної та доуніверситетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка

Кваліфікація – філолог

Викладач англійської мови та літератури

Міжнародне стажування: Старопольська Школа Вища

м. Кельце (Польща), 2018–2019 рр.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8275-134XМіжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Міжнародний ринок праці і зайнятості

Паблік рилейшнз

Гаврилюк Іванна Іванівна

кандидат економічних наук, в.о доцентаЛьвівський державний аграрний університет, 2006р.

Кваліфікація – магістр з менеджменту організацій

ORCID ID: https://orcid.org/Міжнародний маркетинг

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Біржова діяльність

Міжнародні економічні відносини

Федів Ростислав Дмитрович

ст. викладач

Львівський національний університет Івана Франка (2011р.)

Кваліфікація – політолог-міжнародник, перекладач

Сертифікат С1 з англійської мови

Міжнародне стажування: Старопольська вища школа м. Кельце (Польща), 2019р.


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5276-1379

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=UbEaj5AAAAAJ

 Країнознавство

Теорія міжнародних відносин

Дипломатична та консульська служба

Міжнародна торгівля та європейська інтеграція

Періг Галина Василівна

старший лаборант

Львівський державний аграрний університет (2004р.)

Кваліфікація – магістр з обліку і аудиту

ORCID ID: https://orcid.org/

Науково-дослідна робота

Основним напрямом науково-дослідної роботи на кафедрі є «Організація маркетингового забезпечення збутової діяльності підприємств АПК на внутрішньому та зовнішніх ринках». На кафедрі функціонує два студентських наукових гуртки –  «Маркетингове обслуговування АПК України» і «Актуальні проблеми міжнародної економіки», в яких щорічно беруть участь 70-80 студентів. Основними напрямками наукових досліджень студентів є: вдосконалення системи управління зовнішньоекономічним співробітництвом; пошук шляхів розширення напрямків та поглиблення асортименту продукції аграрного експорту України; сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин АПК. До участі у роботі наукових гуртків кафедри разом з іншими долучаються потенційні майбутні абітурієнти з коледжів ЛНАУ. Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проєкти.

Протягом останніх років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 700 наукових праць, більш ніж 600 навчально-методичних розробок, 30 монографій і близько 25 підручників та посібників за профілем кафедри. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Scince Core Collection.

Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу активно підтримує зв’язки із закордонними закладами вищої освіти, організаціями і підприємствами у провідних державах Європи та світу. Викладачі кафедри проходять стажування в національних і закордонних освітніх, наукових та виробничих установах. Підтримуються зв’язки та здійснюється співробітництво з науковцями з Австрії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Індії, Польщі, Чехії, Японії та ін.

Навчальний процес

У навчальному процесі використовуються сучасні підходи та методи у викладанні дисциплін, такі як технології фасилітації тренінгу, інтерактивні методи, практичні кейси, відеозаняття, ділові ігри, майстер-класи з запрошенням керівників підприємств, моделювання бізнес-процесів, ораторського мистецтва у спілкуванні. Викладання навчальних курсів, таких як:

«Дипломатичний протокол і діловий етикет»,

«Дипломатична та консульська служба»,

«Міжнародний фондовий ринок»,

«Міжнародний маркетинг»,

«Євроінтеграція»,

«Теорія міжнародних відносин»,

«Міжнародний менеджмент»,

«Маркетингові дослідження»,

«Міжнародні системи та глобальний розвиток»,

«Паблік рілейшнз»,

«Міжнародна торгівля»,

«Зовнішня політика України»,

«Світові та регіональні економічні об’єднання»,

«Інтернет-маркетинг»,

«Брендинг»,

«Рекламний креатив»,

«Аграрний маркетинг»,

«Маркетинг територій»,

«Кроскультурні комунікації»,

«Сертифікація та стандартизації товарів та послуг»

здійснюється з використанням інтерактивних методів та обладнання. Базові дисципліни викладаються іноземними мовами викладачами кафедри, які мають відповідний сертифікат щодо володіння іноземною мовою не нижче рівня В2.

Майбутні фахівці з міжнародних економічних відносин та маркетингу отримають ґрунтовні знання з міжнародних фінансів, маркетингу, міжнародних стратегій економічного розвитку.

Співпраця із стейкхолдерами кафедри

Вивчаючи теоретичний матеріал, студенти мають можливість здобути практичні навики, які в майбутньому сформують ділову компетентність, комунікативні якості економіста-міжнародника. Випускники спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» та 075 «Маркетинг» можуть займати керівні посади у міжнародних та інвестиційних відділах банків, відділах маркетингу, в страхових компаніях, спільних та іноземних підприємствах, відділах зовнішньоекономічної діяльності, органах регулювання економіки на рівні держави, іноземних представництвах в Україні, митних органах, консульствах, у сфері міжнародного бізнесу (також ІТ-бізнесу).

Виховна робота

Виховна робота кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу здійснюється кураторами академічних груп при проведенні відкритих виховних семінарів, виховних годин та виховних заходів. Основне завдання кураторів – покращення якості професійної підготовки та формування активної життєвої позиції студента.

Студенти економічних спеціальностей під час виховних занять обговорюють актуальні питання розвитку економіки українського села, яке є корінням української нації. У відповідному руслі виховної роботи було проведено відкриті семінари:

«Особливості самореалізації особистості через науково-дослідницьку діяльність»;

«Роль Організації Об’єднаних Націй на сьогоднішньому етапі розвитку міжнародних відносин. Виклики діяльності та перспективи розвитку ООН»;

«Відвідування та інтерактивні методи навчання у повсякденній навчальній діяльності студента»;

«Державотворчий потенціал українського студентства та шляхи його збереження і розвитку»;

«Економічний зміст і наслідки земельної реформи та інших перетворень господарського укладу українського села та агропромислового комплексу загалом».

В контексті загальних тенденцій до змін у системі національної освіти в рамках виховної роботи акцентується увага на потребі осучаснення навчальних засобів для самостійної підготовки студентів до практичних занять. Вдосконалення навиків з поєднання практики спілкування студентів у соціальних мережах із процесами обміну навчальними матеріалами є серед основних завдань, яке виконують науково-педагогічні працівники кафедри під час виховної роботи зі студентами.

Студенти та викладачі кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу є активними учасниками творчих студій, гуртків, майстер-класів, спортивних секцій університету та новосформованого Хору ЛНАУ.


Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота кафедри ведеться серед закладів середньої освіти, а також закладів фахової підготовки спеціалістів та студентів за освітнім ступенем «Молодший бакалавр».

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють виїзди в рамках профорієнтаційної роботи у різні заклади освіти міста Львова та Львівської області. Разом з тим кафедрою здійснюється профорієнтаційна робота зі студентами таких коледжів як:

  • Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка»,
  • Тлумацький коледж ЛНАУ,
  • Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій,
  • ДНВЗ «Червоноградський гірничо-економічний коледж»,
  • Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну,
  • Новороздільський політехнічний коледж,
  • Екологічний коледж ЛНАУ та ін.

Протягом останніх років працівниками кафедри було організовано «Дні відкритих дверей», для участі в яких було запрошено майбутніх випускників коледжів, а також шкіл Західного регіону.

Донесення актуальної інформації про навчання у Львівському національному аграрному університеті формує у майбутніх абітурієнтів свідомий вибір спеціальності, яка слугуватиме добрим плацдармом – стартом у професійному житті.

Вирушай з нами!

Контакти:

телефон кафедри: (032) 22-42-932

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Facebook: https://www.facebook.com/mev.lnau/

Instagram: mevandmark_department


Powered by Web Agency