ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист


3


Диф.залік


2


32

2

Маркетингові дослідження


5


Екзамен

1


28

3

Міжнародне приватне право

5


Екзамен

3


211

4

Менеджмент ЗЕД

5

Екзамен

2

28

5

Інформаційні системи і технології в управл. ЗЕД

5


Екзамен

2


25

6

Міжнародний маркетинг

5

Екзамен

1

28

7

Інвестиційний та інноваційний менеджмент

5Екзамен

323

8

Міжн. кредитно-розрахункові і валютні операції

5Екзамен

1210

9

Міжнародне митне регулювання

5


Екзамен

2


28

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

10

Блок 1

3

Залік

1Ділова іноземна мова
46


Методологія і організація наук. досліджень

24


Педагогіка
17


Психологія управління
17

11

Блок 2

4

Екзамен

3Упр. транснаціональними компаніями


28


Упр. результативність у міжнародному бізнесі

28


Міжнародний туризм
28


Міжнародний аудит
26

12

Блок 3

4

Екзамен

1Маркетинг в АПК
28


Інфраструктура ринку
28


Маркетинг відносин
28


Цінова політика міжнародного ринку

28

13

Блок 4

4

Екзамен

3Міжнародний туризм
28


Стратегічний менеджмент ЗЕД

23


Економічна ефективність ЗЕД

28


Цінова політика міжнародного ринку

28

Курсові роботи

1

К/Р з міжнародного маркетингу


1


к/р

1


28

2

К/Р з маркетингу в АПК

1

к/р

1

28

3

К/Р з менеджменту ЗЕД

1

к/р

2

28

4

К/Р з міжнародного митного регулювання


1


к/р

2


28

5

К/Р з міжнародного туризму


1


к/р

3


28

3. Практична підготовка


Виробнича практика

6

Переддипломна практика

3

Державна атестація

18

Усього

90

3. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 90 кредитів.


4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency