ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНп/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист

5

 Екзамен

2

32

2

Методологія і організація наукових досліджень

3

 Залік

3

24

3

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

5

 Екзамен

2

 26

4

Фінансовий аналіз

5

Екзамен

2

24

5

Організація бухгалтерського обліку

5

 

Екзамен

1

 

26

6

Організація і методика аудиту

5

 

Екзамен

2

 

26

7

Облік і звітність за міжнародними стандартами

5

 

 

Екзамен

3

 

 

26

8

Державний фінансовий контроль

5

 

Екзамен

1

 

26

9

Консолідована фінансова звітність

5

 

Екзамен

3

 

26

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

10

Блок 1

3

Залік

1

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

 

46

 

Інтелектуальна власність

 

 

 

22

 

Методика викладання облікових дисциплін

 

 

 

 

24

 

Фінансовий аналіз

 

 

 

24

11

Блок 2

4

Екзамен

3

 

 

Упр. інформаційні с-ми в обліку, аналізі та аудиті

 

 

 

 

25

 

Прикладна економетрика

 

 

 

25

 

Стратегічний аналіз і управління

 

 

 

 

24

 

Менеджмент і психологія управління персоналом

 

 

 

 

23

12

Блок 3

4

Екзамен

1

 

 

Облік ЗЕД

 

 

 

26

 

Стандартизація обліку і аудиту

 

 

 

 

26

 

Кредитування і контроль

 

 

 

210

 

Організація і методика проведення ревізії і контролю

 

 

 

 

 

26

13

Блок 4

4

Екзамен

1

 

 

Моделі і методи прийн. рішень в обліку та аудиті

 

 

 

 

23

 

Обліково-економічне забезп. екон. безпеки п-ва

 

 

 

 

 

26

 

Моделювання в упр. соц.-екон. системами

 

 

 

 

23

 

Проек. і прогноз. макроекономічних сис-м

 

 

 

 

23

Курсові роботи

1

К/Р з фінансового аналізу

1

к/р

2

24

2

К/Р з організації бухгалтерського обліку

 

1

 

к/р

1

 

26

3

К/Р з бух. облік в управлінні підприємством

 

 

1

 

 

к/р

2

 

 

26

4

К/Р з державного фінансового контролю

 

1

 

к/р

1

 

26

5

К/Р з обліку і звітності за міжн. стандартами

 

1

 

к/р

3

 

26

3. Практична підготовка

 

Виробнича практика

6

 

 

 

 

Переддипломна практика

3

 

 

 

 

Державна атестація

18

 

 

 

 

Усього

903. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 90 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency