ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНп/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист

 

5

 

Екзамен

 

2

 

32

2

Методологія і організація наукових досліджень

 

3

 

Залік

 

3

 

24

3

Фінансовий менеджмент

5

Екзамен

2

210

4

Податковий менеджмент

5

Екзамен

1

211

5

Ринок фінансових послуг

5

Екзамен

1

211

6

Страховий менеджмент

5

Екзамен

2

211

7

Управління фінансовою санацією

5

 

Екзамен

3

 

211

8

Банківський менеджмент

5

Екзамен

1

211

9

Бюджетний менеджмент

5

Екзамен

1

211

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

10

Блок 1

3

Залік

1

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

 

46

 

Інтелектуальна власність

 

 

 

22

 

Методика викладання фінансових дисциплін

 

 

 

 

24

 

Менеджмент персоналу

 

 

 

23

11

Блок 2

4

Екзамен

3

 

 

Фінансове посередництво

 

 

 

 

210

 

Фінансовий контролінг

 

 

 

210

 

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

 

 

 

 

210

 

Управління фінансовими ризиками

 

 

 

 

210

12

Блок 3

4

Екзамен

3

 

 

Оподаткування суб'єктів підприємництва

 

 

 

 

210

 

Оподаткування аграрного сектору економіки

 

 

 

 

 

210

 

Бюджетування у банку

 

 

 

210

 

Контролінг у банку

 

 

 

23

13

Блок 4

4

Екзамен

2

 

 

Міжнародні фінанси

 

 

 

210

 

Фінанси суб'єктів господарювання

 

 

 

 

210

 

Мікрофінансове бюджетування

 

 

 

 

210

 

Мікрофінансовий ризик-менеджмент

 

 

 

 

210

Курсові роботи

1

К/Р з податкового менеджменту

 

1

 

к/р

1

 

210

2

К/Р з ринку фінансових послуг

 

1

 

к/р

1

 

210

3

К/Р з фінансового менеджменту

 

1

 

к/р

2

 

210

4

К/Р з страхового менеджменту

 

1

 

к/р

2

 

210

5

К/Р з управління фінансовою санацією

 

1

 

к/р

3

 

210

3. Практична підготовка

 

Виробнича практика

6

 

 

 

 

Переддипломна практика

3

 

 

 

 

Державна атестація

18

 

 

 

 

Усього

903. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 90 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency