НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
2 3 4 5 6 7
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові дисципліни
Методологія і організація наукових досліджень
2


4

Охорона праці в галузі та цивільний захист
4
Усього8,0
1.2. Вибіркові дисципліни
Аграрне право
1

4
Трудове і господарське право
Підприємницьке право
Митне та податкове законодавство
Усього4,0
Усього за циклом загальної підготовки12,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові дисципліни
Глобальна економіка
1


4
Ринок та конкуренція
1


4
Економічна політика
1


4
Економічний ризик
1


4
Інноваційний розвиток підприємства 2


4
Економіка та організація діяльності об'єднань
2


4
Економічна діагностика
2


4
Усього28,0
2.2. Вибіркові дисципліни
Блок 1. Економіка підприємства
Венчурний бізнес
1


4
Економіка світового сільського господарства
1

4
Інтелектуальний бізнес

2

4
Соціальна відповідальність
2


4
Усього16,0
Блок 2. Економіка інноваційної діяльності
Маркетинг інновацій 1


4
Інноваційний менеджмент
1

4
Трансфер технологій
2

4
Брендинг інновацій 2


4
Усього16,0
Блок 3. Економіка біоресурсів та природокористування
Управління природокористуванням 1


4
Економічна оцінка екологічних збитків
1

4
Економічна оцінка біоресурсів
2

4
Моделювання еколого-економічних ситем 2


4
Усього16,0
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
2

4
Усього4,0
Усього за циклом професійної підготовки48,0
Курсові роботи обов'язкові
К/Р з глобальної економіки


1 1
К/Р з ринку та конкуренції


3 1
К/Р з інноваційного розвитку підприємства


3 1
К/Р з економічної діагностики


3 1
Усього4,0
3. Практики обов'язкові
Виробнича практика6
Переддипломна практика3
Усього9,0
4. Атестація
Кваліфікаційний екзамен
4
Дипломна робота
13
Усього17,0
Загальна кількість90,0


Powered by Web Agency