НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Загальний обсяг годин

екзамени

заліки

курсові роботи

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов'язкові дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень

24

120

Охорона праці в галузі та цивільний захист4

120

Усього
8

240

1.2. Вибіркові дисципліни

Аграрне право


1


4

120

Підприємницьке право


Фінансове право


Митне та податкове законодавство


Усього
4

120

Усього за циклом загальної підготовки
12

360

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов'язкові дисципліни

Корпоративне управління

14

120

Менеджмент організацій

14

120

Публічне адміністрування

14

120

Управління змінами

24

120

Управління якістю

24

120

Антикризовий та ризик менеджмент

1,28

240

Усього
28

840

2.2. Вибіркові дисципліни

Блок 1. Менеджмент організацій

Стратегічний менеджмент

14

120

Бізнес-планування


1


4

120

Інвестиційний менеджмент


2


4

120

Управління проектами

24

120

Усього
16

480

Блок 2. Менеджмент митної справи

Технічне забезпечення митного контролю

14

120

Міжнародне митне право


1


4

120

Митна експертиза


2


4

120

Митні послуги

24

120

Усього
16

480

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

Дисципліни загально-університетського вибору


2


4

120

Усього
4

120

Усього за циклом професійної підготовки
48

1440

Курсові роботи обов’язкові

К/Р з менеджменту організацій1

1

30

К/Р з публічного адміністрування3

1

30

К/Р з управління змінами3

1

30

К/Р з ризик менеджменту3

1

30

Усього
4

120

3. Практики обов'язкові

Виробнича практика
6

180

Переддипломна практика
3

90

Усього
9

270

4. Атестація

Кваліфікаційний екзамен
4

120

Дипломна робота
13

390

Усього
17

510

Загальна кількість
90

2700


Powered by Web Agency