На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 60-Л від 22 січня 2019 року в період з 4 лютого по 6 лютого 2019 року на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету проходить акредитація освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» призначено комісію у складі:

- Голова комісії – Михайло Михайлович Шкільняк, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

- Член комісії – Галина Миколаївна Тарасюк, завідувач кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

У ході експертизи комісія детально опрацьовує матеріали акредитаційної справи, перевіряє та аналізує подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

Комісією проводяться комплексні контрольні роботи для перевірки стану залишкових знань студентів із дисциплін загального та фахового циклів. Проводиться аналіз науково-дослідної роботи викладачів, студентів та її організацію.