25 травня 2022 року в онлайн-форматі відбулося обговорення освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти для підготовки здобувачів у галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
У заході взяли участь завідувач кафедри економіки, розробники освітньої програми, здобувачі вищої освіти. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:
- Людмила Гончаренко – заступник директора департаменту, начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації;
- Василь Ткачук – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Поліського національного університету;
- Тамара Люшин – головний бухгалтер ТОВ «Агролан Крупець»;
- Олександр Бохонко – заступник головного бухгалтера з економічних питань ТОВ «Агролан Крупець»;
- Ірина Саноцька – начальник фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради;
- Віталій Мошкун – сільський голова Крупецької об’єднаної територіальної громади.
Процес взаємодії зацікавлених сторін (держави, освіти і стейкхолдерів) реалізується через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії: ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів зі спеціальності; залучення зовнішніх стейкхолдерів до практичних занять; укладання договорів на проведення стажування викладачів з метою підвищення кваліфікації; проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти; забезпечення академічної доброчесності.
Захід розпочав завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Георгій Черевко, який наголосив на потребі співпраці колективу кафедри економіки із зовнішніми стейкхолдерами з метою обговорення змісту та наповнення освітньої програми, перспектив розвитку та покращення якості освітнього процесу.
До дискусії активно долучилася гарант освітньої програми к.е.н., доцент Ганна Сиротюк, яка зауважила, що метою освітньої програми «Економіка» є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з економіки, що володіють усім комплексом спеціалізованих концептуальних знань для успішного виконання завдань фахової діяльності, проведення наукових досліджень та педагогічної діяльності, а також розробки обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблем в галузі економіки.
Відбувся обмін думками стосовно переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, а також вимог ринку праці щодо фахівців з економіки. У ході виступів та обговорення зазначався високий потенціал освітньої програми, різноманіття та цільова спрямованість відповідно до галузі. Стейкхолдери звернули увагу на необхідність акцентування більшої уваги на закріпленні отриманих у процесі навчання знань та умінь під час проходження практик на підприємствах і доцільність участі здобувачів вищої освіти у різних тренінгах.
Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 051 «Економіка».
Усі пропозиції та побажання будуть розглянуті на засіданні кафедри економіки з метою їх узагальнення та внесення змін у проєкт освітньої програми, який розміщено на сайті університету для обговорення.

Powered by Web Agency