Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Історія кафедри управління проектами та безпеки виробництва

Кафедра управління проєктами та безпеки виробництва була заснована у 1977 році під назвою «Кафедра охорони праці та виробничого навчання».

Першим завідувачем кафедри був професор, кандидат економічних наук Василь Феодосійович Піщенюк (1977–1999 рр.), який розпочав формування матеріально-технічної бази кафедри – створення навчальних аудиторій та лабораторій, спеціалізованого кабінету для проведення лабораторних занять з дисципліни «Охорона праці» з відповідним забезпеченням технічними засобами навчання. Для забезпечення виробничого навчання у складі кафедри функціонував парк навчальних машин та навчальний полігон. На цій базі кафедра здійснювала підготовку водіїв автотранспортних засобів категорії «В» та «С», а також трактористів-машиністів.

У 1992 році відбулася реорганізація кафедри – приєднання кафедри цивільної оборони, від’єднання навчального парку та зміна назви на «Кафедра безпеки життєдіяльності». З цього часу на кафедрі студенти вивчають такі навчальні дисципліни: «Охорона праці» (В.Ф. Піщенюк, М.П. Тройнич, І.П. Пістун); «Цивільна оборона» (І.І. Кравець); «Безпека життєдіяльності» (А.П. Березовецький) та ін.

З жовтня 1999 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Олександр Васильович Сидорчук. У 2000 році розпочинається новий етап її розвитку – кафедру перейменовано на «Управління проєктами та безпеки виробництва в АПК». Кафедра у цей період починає виконувати в університеті нові функції щодо вдосконалення змісту навчання інженерів-механіків с.-г. виробництва – формувати у них знання та вміння стосовно управління виробничо-технічним потенціалом в АПК на основі розроблення та реалізації організаційно-технічних проєктів, проєктів безпеки виробництва як первинних елементів цілеспрямованої діяльності в умовах зовнішнього ринкового середовища. На кафедрі започатковано вивчення дисципліни «Інженерний менеджмент», а також підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі за науковою спеціальністю 05.13.22 – Управління проєктами та розвиток виробництва.

Науковий доробок завідувача кафедри О.В. Сидорчука став підмурком започаткування нового наукового напряму – «Системно-технологічні засади механізованих технологічних процесів, управління та розвитку машинних систем». З цього напряму виконано і захищено докторську (О.В. Сидорчук, 1996 р.) та  кандидатські дисертації (В.О. Тимочко, 1995 р.; С.А. Федосенко, 1996 р.; Є.І. Ціп, 2002 р.; А.М. Тригуба, 2004 р.; Р.Т. Ратушний, 2005 р.; П.М. Луб, 2006 р.; О.І. Башинський, 2006 р.; М.А. Михалюк, 2008 р.; Л.Л. Сидорчук, 2008 р.). У сформованій за цим напрямом науковій школі щорічно захищалися 1-2 кандидатські дисертації.  

Науковий доробок та організаційна діяльність д.т.н., проф. О.В. Сидорчука дали йому змогу стати членом-кореспондентом Української академії аграрних наук (2007 р.), дійсним членом Національної академії аграрних наук України (2018 р.). На основі виконаних у науковій школі О.В. Сидорчука науково-дослідних та дисертаційних робіт розвиваються навчальні дисципліни: інженерний менеджмент, управління проєктами, енергетичний менеджмент, аграрний сервіс та інформаційне забезпечення АПК.

З 2006 року посаду завідувача кафедри обіймає кандидат технічних наук, доцент В.О. Тимочко. На кафедрі працює 7 викладачів: кандидати технічних наук, доценти А.П. Березовецький та І.М. Городецький, кандидати с.-г. наук, доценти Ю.О. Ковальчук та І.Б. Мазур, старший викладач кафедри, фахівець 1 категорії з цивільного захисту ЛНАУ (за сумісництвом), підполковник медичної служби у відставці С.А. Сафонов, старший викладач М.І. Михайлецький, старший лаборант М.С. Павлик.

Місія кафедри

Участь у підготовці висококваліфікованих фахівців та провадження наукової діяльності в галузях управління проєктами та безпеки виробництва шляхом надання освітніх і наукових послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.

Візія кафедри управління проєктами та безпеки виробництва – сучасний, інноваційний освітній і науковий підрозділ університету, визнаний в галузі викладання дисциплін напрямків управління проєктами та безпеки виробництва, який бере участь у формуванні високоосвіченої, національно свідомої особистості, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації та наукового пошуку.

Підвищення якості освітнього процесу

Основними завданнями за цим напрямом є наступні:

- просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних програм дисциплін, які читаються на кафедрі, співробітництво між спорідненими кафедрами провідних закладів освіти України та зарубіжжя;

- збільшення інтелектуального потенціалу та розвиток науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;

- впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій;

-  формування кооперації зі стратегічними партнерами кафедри;

- залучення стейкхолдерів до створення, реалізації та оцінювання програм навчальних дисциплін, моніторингу рівня знань студентів;

- облаштування навчально-дослідних лабораторій за спонсорські кошти роботодавців;

- збільшення кількості вибіркових дисциплін, які пропонує кафедра, для розширення можливостей студентів формувати індивідуальні плани навчання на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях;

- запровадження викладання окремих фахових дисциплін іноземною мовою;

- забезпечення високих показників рейтингового оцінювання діяльності НПП і кафедри.

Науково-інноваційна діяльність

З метою реалізації поставленої мети передбачається виконання таких завдань:

- зосередити науковий потенціал кафедри на розробці та виконанні наукових проєктів за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в галузі управління проєктами та безпеки виробництва;

- підготувати та виконати щорічно не менше одного госпдоговірного проєкту із різними підприємствами, організаціями;

- щорічно брати участь у конкурсах наукових робіт, що фінансуються із Фонду національних досліджень України;

- використовувати в навчальному процесі результати наукової діяльності працівників кафедри;

- сформувати перелік завершених інноваційних проєктів, які готові до впровадження у виробництво;

- обґрунтувати перспективні напрями спільних наукових досліджень кафедри із закордонними партнерами;

- взяти участь у конкурсі спільних міжнародних двосторонніх науково-дослідних проєктів, які будуть оголошені і висвітлені на сайті Міністерства освіти і науки України;

- активізувати патентно-ліцензійну діяльність науково-педагогічних працівників кафедри;

- здійснювати заходи щодо отримання грантів, розширювати діяльність, оновлювати матеріально-технічну базу навчально-наукових лабораторій для забезпечення проведення фундаментальних і прикладних досліджень та їх комплементації в навчальний процес;

- збільшити кількість публікацій НПП у НБД Scopus та Web of Science;

- збільшити щорічну кількість переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади, всеукраїнських конкурсів (ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, ЗавтраUA), міжнародних конкурсів наукових робіт;

- покращувати функціонування сторінки кафедри на сайті факультету/університету, ширше використовувати можливості соціальних мереж Facebook, Googlе+, YouTube, Twitter та ін. для реклами науково-виробничих можливостей кафедри, просування реклами спеціальностей тощо.

Інтернаціоналізація діяльності кафедри

Основними завданнями для досягнення цієї мети є наступні:

- підвищити ефективність та результативність потенційних можливостей для міжнародного співробітництва кафедри;

- розширити географію міжнародного співробітництва та міжнародних контактів кафедри, необхідних для досягнення ефективних результатів у всіх напрямках міжнародної діяльності;

- розширити академічну і наукову мобільності науково-педагогічних працівників та студентів через їхню участь у міжнародних проєктах, програмах і спільних наукових дослідженнях;

- підготувати проєкти для участі у міжнародних двосторонніх конкурсах наукових робіт, які періодично оголошуються МОНУ.

Підвищення кадрового потенціалу кафедри

З метою реалізації поставленої мети передбачається виконання наступних завдань:

- підвищити якість освітнього процесу шляхом ширшого застосування в ньому результатів науково-інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри;

- постійно підвищувати кваліфікацію викладацького складу в контексті безперервної освіти, сприяти в проходженні систематичного і періодичного стажування у провідних закладах вищої освіти, наукових установах в Україні та за кордоном;

- сприяти підвищенню фахової (професійної) підготовки викладачів шляхом їх стажування/навчання на підприємствах роботодавців, стейкхолдерів,  де вони займатимуться підготовкою студентів;

- стимулювати проведення викладачами індивідуальних/колективних фундаментальних і прикладних наукових досліджень з обговоренням результатів на кафедральних та міжкафедральних відкритих семінарах;

- залучати до викладання окремих дисциплін провідних фахівців – працівників фірм, стейкхолдерів, спеціалізація яких відповідає конкретній акредитованій на факультеті спеціальності;

- взяти участь у залученні до викладацької роботи фахівців із науковими ступенями і вченими званнями з науково-дослідних установ, закордонних університетів, з якими університет має укладені угоди про співпрацю.

Розвиток студентського самоврядування та покращення виховної роботи зі студентами

Реалізація цих напрямів передбачає виконання таких стратегічних і тактичних завдань:

- сприяти самореалізації кожної молодої людини як духовної та інтелектуальної особистості, свідомого громадянина та патріота своєї держави;

- розвивати правову культуру через повагу до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання правових норм i принципів;

- формувати національну самосвідомість, виховувати на кращих європейських засадах студентське середовище, яке плекає власну національну традицію та вміє шанувати чужу;

- формувати навички соціальної активності, творчої ініціативи, підприємництва й особистої вiдповiдальностi за прийняті рішення та вчинки;

- сприяти здоровому способу життя, формуванню активної життєвої позиції та протидії виявам антигромадської поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності;

- активно залучати студентів до міжнародних обмінних і грантових програм задля ознайомлення й запозичення в інших країн найкращих практик реформування різних галузей державного та громадського життя;

- сприяти формуванню умов для самореалiзацiї особистості вiдповiдно до її здібностей, власних i суспільних потреб та зацікавлень.

Поліпшення матеріально-технічної бази

Основною метою забезпечення фінансової стійкості та поліпшення матеріально-технічної бази кафедри є підтримка та створення належних умов для проведення освітньої та наукової діяльності працівниками та студентами.  З метою реалізації даної мети необхідне виконання наступних завдань:

- облаштувати та ввести в навчальний процес на кафедрі одну лабораторію;

- проводити роботу із відомими фірмами в плані облаштування ними новітньої навчально-наукової лабораторії;

- виготовляти навчально-демонстраційні стенди, робочі макети, робочі установки для виконання лабораторних робіт.

Партнери кафедри

Партнерами кафедри є передові сільськогосподарські підприємства: ТЗОВ «Волинь Агро», ФГ «Максимів», ПП «Медобори» та підприємство автосервісу ТЗОВ «Геслан». Зазначені підприємства надають допомогу кафедрі та консультують стосовно розвитку навчального процесу, матеріальної бази та змісту робочих програм дисциплін, які читаються на кафедрі. Це уможливлює  отримання сучасних компетенцій та знань майбутніми спеціалістами, робить їх конкурентноздатними в реальному секторі економіки.

Міжнародні зв’язки

Кафедра веде тісну співпрацю з багатьма університетами світу, серед яких Державний університет штату Пенсильванія (США), Вроцлавський університет природничих наук (Польща), Сільськогосподарський університет імені Гуго Коллонтая у Кракові (Польща), Жешувський університет (Польща), Латвійський сільськогосподарський університет (Латвія).

Powered by Web Agency