Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Лабораторії кафедри фізики та інженерної механіки

На кафедрі фізики та інженерної механіки функціонують 4 навчальні лабораторії:

- Механіки та молекулярної фізики (каб. 509, головний корпус);

- Електрики та електромагнетизму (каб. 508, головний корпус);

- Оптики (каб. 511, головний корпус);

- Опору матеріалів (павільйон механізації ЛНАУ).

 Лабораторія механіки та молекулярної фізики

В цій лабораторії проводять заняття з дисциплін «Фізика» і «Будівельна фізика».

Основне обладнання (стенди) використовується для виконання таких експериментальних досліджень:

1. Перевірка основного закону динаміки обертового руху з допомогою маятника Обербека.

2. Визначення модуля зсуву з допомогою крутильного маятника.

3. Визначення коефіцієнта пружності пружини і перевірка формули для періоду коливань пружинного маятника.

4. Визначення швидкості звуку в повітрі з використанням аналізу закономірностей стоячої звукової хвилі.

5. Визначення коефіцієнта тертя ковзання при русі дерев’яного бруска по металевій гладкій поверхні.

6. Визначення модуля Юнга деформованої пластини на основі закону Гука.

7. Визначення модуля Юнга деформованої дротини на основі закону Гука.

8. Визначення прискорення вільного падіння на основі аналізу закономірностей коливань фізичного маятника.

9. Визначення логарифмічного декремента згасання згасаючих коливань маятника.

10. Визначення швидкості кулі на основі аналізу закономірностей коливань балістичного маятника.

11. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса.

12. Визначення показника адіабати повітря методом Клемана – Дезорма.

13. Визначення питомої теплоти пароутворення води на основі рівняння теплового балансу.

14. Перевірка закону Дюлонга – Пті.

15. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води на основі формули Лапласа.

16. Визначення коефіцієнта лінійного розширення металів на основі залежності довжини металевої трубки від температури.

 

Лабораторія електрики та електромагнетизму

В цій лабораторії проводять заняття з дисципліни «Фізика».

Основне обладнання (стенди) використовується для виконання таких експериментальних досліджень:

1. Визначення невідомого опору з допомогою електричної схеми, яка називається «місток постійного струму».

2. Визначення залежності сили струму, що протікає через гальванометр від номера поділки.

3. Визначення ЕРС досліджуваного джерела струму з використанням еталонного джерела струму.

4. Визначення невідомих опорів з використанням конденсатора, який розряджається через неонову лампу.

5. Градуювання термопари на основі формули для термо-ЕРС.

6. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі із використанням магнітної стрілки, яка знаходиться всередині витків зі струмом.

7. Визначення дійсної і номінальної сталих лічильника електричної енергії.

8. Визначення коефіцієнта потужності різних електричних кіл.

9. Визначення опору кола на основі теоретичної та експериментальної залежності.

10. Визначення резонансного струму і ємності конденсатора.

11. Визначення індуктивності котушки на основі закону Ома для змінного струму.

12. Визначення електроємності послідовно і паралельно з’єднаних конденсаторів.

13. Визначення коефіцієнта корисної дії трансформатора.

Лабораторія оптики

В цій лабораторії проводять заняття з дисциплін «Фізика» і «Будівельна фізика».

Основне обладнання (стенди) використовується для виконання таких експериментальних досліджень:

1. Визначення світлової і вольт-амперної характеристик фотоелемента.

2. Визначення залежностей фотоструму від напруги і освітленості фотоопору.

3. Визначення невідомих концентрацій цукру з використанням закономірностей явища повного відбивання світла.

4. Визначення коефіцієнта поглинання твердих тіл з допомогою закону Стефана – Больцмана.

5. Визначення показника заломлення прозорих твердих тіл з використанням мікроскопа.

6. Визначення питомої потужності електричної лампи з використанням еталонного і досліджуваного джерел світла.

7. Визначення оптичної сили тонкої лінзи.

8. Визначення числової апертури та роздільної здатності мікроскопа.

9. Визначення радіуса кривизни лінзи.

Лабораторія опору матеріалів

Основне обладнання:

1. Машина розривна 5 тонн ГОСТ 1497-73 – 2 шт.

2. Машина випробувальна універсальна пульсуюча (розтяг-стиск) МУП20, 20 тонн –1 шт.

3. Машина випробувальна універсальна пульсуюча (розтяг-стиск) МУП50, 50 тонн – 1 шт.

4. Машина випробувальна на кручення – 2 шт.

5. Машина для випробувань на ударну в’язкість – 1 шт.

6. Машина для випробування на втомне руйнування – 1 шт.

7. Лабораторна установка «Косий згин консольної балки» – 1 шт.

8. Лабораторна установка «Позацентровий згин балки асиметричного перерізу» – 1 шт.

9. Лабораторна установка «Теорема про взаємність робіт при згині балки» – 1 шт.

10. Лабораторна установка «Кут закручування вала» – 1 шт.

11. Пристрій «Випробування на зріз» – 1 шт.

12. Пристрій «Коефіцієнт Пуассона і модуль Юнга» –1 шт.

13. Тензометр важільний Гугенбергера – 2 шт.

14. Індикатор годинникового типу 0.01мм ГОСТ 577-68 – 2 шт.

15. Штангенциркуль 0-125 мм – 1 шт.

16. Гирі 4-го класу ГОСТ7328-65 – 6 шт.

17. Міст тензометричний з підсилювачем багатоканальний – 1 шт.

18. Осцилограф шлейфовий пишучий 8-канальний – 1 шт.

Зразки для руйнівних випробувань:

1. Кубики 5х5 см дерево (18 сортів) – 50 шт.

2. Кубики 7х7 см цемент, пінобетон, цегла (виготовляються в разі потреби).

3. Циліндр сталь, чавун «на стиск» (виготовляються в разі потреби).

4. Зразки стальні на розтяг «короткі» (виготовляються в разі потреби).

5. Зразки стальні на кручення (виготовляються в разі потреби).

6. Зразки стальні на ударну в’язкість (виготовляються в разі потреби).

Powered by Web Agency