Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Навчання на кафедрі фізики та інженерної механіки

Кафедра здійснює базову підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальностями:

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

208 – Агроінженерія;

133 – Галузеве машинобудування;

274 – Автомобільний транспорт;

191 – архітектура та містобудування;

192 – Будівництво та цивільна інженерія;

126 – Інформаційні системи та технології;

183 – Технології захисту навколишнього середовища;

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітніх програм відповідних спеціальностей.

Основним напрямом підготовки інженерних фахівців на кафедрі є вивчення базових для інженера дисциплін – фізики та предметів інженерної механіки.

Необхідний рівень якості підготовки фахівців забезпечується неухильним дотриманням вимог державних стандартів освіти, послідовності та неперервності навчання, логічного поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів.

Для забезпечення якісної підготовки студентів на кафедрі на належному рівні налагоджена робота з організації навчально-методичного та інформаційного забезпечення викладання дисциплін. Підготовлені навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни та їх електронні варіанти з використанням програми «Moodlе», які включають робочу програму та силабус дисциплін, електронний варіант лекцій, методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт, перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі, та шкали оцінювань відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тестові варіанти контролю знань, перелік рекомендованої літератури, нормативну базу, інтернет-джерела, адреси бібліотек.

Викладачами кафедри, які задіяні в навчальному процесі, розроблені методичні рекомендації та завдання для проведення практичних та лабораторних робіт з дисциплін, що ними читаються, а також курсових і дипломних робіт. Розроблені і є в наявності методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисциплін, які передбачені навчальним планом для заявленої спеціальності.

Крім цього, викладачами кафедри підготовлено значну кількість навчальних посібників, які рекомендовані профільними міністерствами та Вченою радою Львівського НАУ для вивчення кафедральних дисциплін студентами інженерних спеціальностей:

Вакарчук С.О.,  Демків Т.М., Мягкота С.В. Фізика: підручник. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. 458 с.

Лебідь Н.М. Лабораторний практикум з опору матеріалів: навчальний посібник. Львів–Дубляни, 2018. 216 с. (Рекомендовано Міністерством освіти та науки України, лист № 14/18.2-2179).

Пономаренко О.М., Семерак В.М. Теоретична механіка. Кінематика. Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни та виконання самостійних завдань студентами ОС «Бакалавр» факультету механіки та енергетики спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», «Автотранспорт», «Будівництво і цивільна інженерія». Львів: ЛНАУ, 2018. 127 с.

Марків М.В., Білий Я.М., Кушнір О.П. Агрометеорологія : навчальний посібник, ч. 1. Львів : ЛНАУ, 2013. 136 c.

Для забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців діє ряд спеціалізованих лабораторій:

- Механіки та молекулярної фізики;

- Електрики та електромагнетизму;

- Оптики;

- Опору матеріалів.

Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів

На кафедрі особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням гарантів освітніх програм переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.

Викладачі кафедри проходять навчання та підвищення кваліфікації, активно беруть участь у міжнародних програмах та налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти.

Powered by Web Agency