Кафедра
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
КонтактиНаукова діяльність кафедри інформаційних технологій

Напрями наукових досліджень

Кафедра інформаційних технологій проводить наукові дослідження в рамках наукової тематики Львівського національного університету природокористування за розділом 7 «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» (ДР № 0116U003179). У цих дослідженнях викладачі є виконавцями окремих її підрозділів за напрямами:

- Проєктування інформаційних систем;

- Розробка комп’ютерно-інтегрованих технологій і технічних засобів автоматизації в агропромисловому виробництві;

- Сучасні технології інтелектуального аналізу даних;

- Моделі, методи та нові підходи до управління проєктами та програмами;

- Інструментарії моделювання процесів та систем, що функціонують у мінливому середовищі;

- Інтернет речей у агропромисловому виробництві.

Наукова школа «Управління виробничими та інформаційними системами агропромислового комплексу»

Коротка історія формування.

Наукова школа «Управління виробничими та інформаційними системами агропромислового комплексу» заснована у 1989 році на кафедрі ремонту машин Львівського сільськогосподарського інституту. Початок її діяльності співпадає із захистом О.Д. Семковичем докторської дисертації «Організаційно-технологічна взаємодія сільськогосподарських ремонтних підприємств» за двома спеціальностями: 05.20.03 – Експлуатація, відновлення і ремонт сільськогосподарської техніки та 08.00.23 – Організація виробництва (агропромисловий комплекс). У 2001 році відбулася зміна переліку наукових спеціальностей, за якими захищали наукові здобутки школи у спецраді К36.814.03. Зокрема, ліквідовано спеціальність 08.06.01 – Економіка підприємства і організація виробництва (агропромисловий комплекс, технічні науки), водночас відкрито нову 05.13.22 – Управління проєктами та розвиток виробництва, у подальшому її змінено на 05.13.22 – Управління проєктами та програмами. Головами спеціалізованої вченої ради К36.814.03 при Львівському національному університеті природокористування були доктор технічних наук, академік О.Д. Семкович (1998–2001 рр.) та його учень доктор технічних наук, професор, академік НААН України О.В. Сидорчук (2001–2007 рр.), які водночас керували науковими дослідженнями проєктування виробничих і інформаційних систем у агропромисловому виробництві та управління ними.

Основні результати функціонування наукової школи за її історію

За час існування наукової школи під керівництвом академіка О.В. Сидорчука захищено 4 докторські та 19 кандидатських дисертацій, під керівництвом професора В.М. Боярчука – 5 кандидатських дисертацій, під керівництвом в.о. професора А.М. Тригуби – 1 докторська та 2 кандидатських дисертації.

За період існування наукової школи видано 20 наукових монографій, десятки брошур, понад 1100 наукових статей, тез доповідей та рекомендацій виробництву. Результати наукових досліджень щороку апробовано на понад 250 Міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, конгресах та круглих столах як в Україні, так і за її межами.

Організовано та проведено низку науково-організаційних заходів, зокрема 18 Міжнародних конференцій, 15 Всеукраїнських конференцій, 24 круглі столи.

Результати досліджень використовуються у рекомендаціях з формування державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва (акт впровадження від 5.02.2015 р.) та створення програм розвитку аграрного виробництва Жовківського району Львівської області (акт впровадження від 5.01.2017 р.), для підвищення цінності проєктів та програм функціонування агропромислового виробництва у ТзОВ ВТП «Агропереробка» Рівненської області (акти впровадження від 9.11.2007 р. та від 12.05.2009 р.), ТОВ «Заповіт новий» Турійського району Волинської області (акт впровадження від 12.06.2008 р.), ТзОВ «Агро-Лан» Жовківського району Львівської області (акт впровадження від 6.05.2009 р.), ТзОВ «МП МТС», м. Рівне (акт впровадження від 14.10.2009 р.), Львівській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (акт впровадження від 17.03.2010 р.), ТзОВ «Агро ЛВ Лімітет» (акт впровадження від 30.09.2010 р.), корпорації «Сварог Вест Груп» (акт впровадження від 26.10.2012 р.), СТОВ «Старокостянтинівське» Андрушівського району Житомирської області (акт впровадження від 6.11.2012 р.), СОК «Покрова» Бродівського району Львівської області (акти впровадження від 17.01.2017 р. та 02.11.2018 р.), фермерському господарстві М.Т. Веклина Сокальського району Львівської області (акт впровадження від 04.03.2020 р.).

Плідно працюють на трьох кафедрах (інформаційних технологій, управління проєктами та безпеки виробництва, енергетики) факультету механіки та енергетики Львівського національного університету природокористування чотири студентських наукових гуртки, в яких займаються науково-дослідною роботою у напрямі управління виробничими системами та проєктування інформаційних систем агропромислового виробництва майже 120 студентів. Результати досліджень щороку апробуються на студентських наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. Щороку студенти під керівництвом представників наукової школи отримують призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Теперішній керівник школи – д.т.н., в.о. професора А.М. Тригуба, завідувач кафедри інформаційних технологій. Він є автором понад 160 наукових праць, у т.ч. 5 монографій, 3 навчальних посібників та 1 підручника. А.М. Тригуба – член спеціалізованої вченої ради К 35.874.02 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – Управління проєктами і програмами та 05.13.06 – Інформаційні технології. Займається дослідженням інформаційних систем та технологій, моделюванням та проєктуванням інформаційних систем. Є членом редакційної колегії наукових фахових збірників «Вісник Львівського національного університету природокористування: Агроінженерні дослідження» (розділи: «Інформаційні технології та системи» та «Управління проєктами та програмами в агроінженерії»), «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності»  (розділи: «Інформаційні технології» та «Управління проєктами та програмами»).

Під керівництвом А.М. Тригуби виконано теоретичне узагальнення та вирішено важливу науково-прикладну проблему підвищення ефективності управління програмами функціонування та розвитку технологічно інтегрованих систем кооперованого виробництва молочної продукції завдяки розробленню теоретичних засад, моделей, методів і засобів, що формують методологію системно-проєктного управління цими програмами.

 Основні діючі представники наукової школи

На даний час наукові дослідження проводяться під керівництвом професора В.М. Боярчука, в.о. професора А.М. Тригуби, доцентів В.О. Тимочка та І.М. Флиса, які готують аспірантів та здобувачів за спеціальністю 05.13.22 – Управління проєктами та програмами (за новим переліком 126 – Інформаційні системи та технології).

Кадровий потенціал наукової школи: к.т.н, доцент Павло Миронович Луб, к.т.н, доцент Андрій Остапович Шарибура, к.т.н., доцент Іван Миколайович Городецький, к.т.н, доцент Михайло Іванович Бабич, к.т.н, в.о. доцента Андрій Володимирович Татомир,  к.т.н, в.о. доцента Вадим Вікторович Пташник, к.т.н, в.о. доцента Микола Адамович Михалюк, к.т.н, в.о. доцента Леонід Леонідович Сидорчук, к.т.н, в.о. доцента Роман Євгенович Кригуль, к.т.н., старший викладач Олег Віталійович Боярчук, старший викладач Оксана Віталіївна Фтома, асистент Роман Іванович Падюка.

Основні напрями теперішніх наукових досліджень

Теперішні наукові дослідження наукової школи відповідають плану наукових досліджень Львівського національного університету природокористування, зокрема розділу  «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні. (Державний реєстраційний номер: 0106U002075)».

Основними напрямами теперішньої науково-дослідної роботи наукової школи є:

- розробка теоретичних основ та розвиток методології проєктування виробничих і інформаційних систем агропромислового комплексу;

- розвиток методології та розробка методів, моделей і засобів управління проєктами та програмами функціонування і розвитку технологічно інтегрованих структур агропромислового виробництва;

- розробка методик та алгоритмів проєктування виробничих та сервісних систем агропромислового комплексу;

- розробка інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень щодо функціонування та розвитку виробничих та сервісних систем агропромислового комплексу із врахуванням ймовірного характеру природно-виробничих умов та мінливої конфігурації проєктного середовища;

- апробація та впровадження у виробництво інструментарію для підтримки прийняття управлінських рішень.

Наукова робота викладачів

На кафедрі виконуються наукові дослідження, тематика яких адаптована до сучасних наукових тенденцій та регіональних потреб у сфері ІТ. Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі.

Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Кафедра має широкі наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та закладами вищої освіти України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Національним університетом «Львівська політехніка», Одеським національним політехнічним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Луцьким національним технічним університетом, Східноєвропейським університетом ім. Лесі Українки, відділом механізації Інституту сільського господарства Карпатського регіону, Херсонським національним технічним університетом, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та іншими установами.

Студентська наукова робота

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у роботі фінального етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проєктами та програмами» (спеціалізації «Інформаційні технології»), а також є переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад.

При кафедрі працюють два студентських наукових гуртки: з проєктування інформаційних систем в АПК (керівники – д.т.н., в.о. проф. А.М. Тригуба і к.т.н., в.о. доц. Л.Л. Сидорчук) та «Інтернет речей» (керівник – к.т.н., в.о. доц. В.В. Пташник). Діяльність наукових гуртків сприяє залученню студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах, створенню умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом. Члени наукового гуртка ознайомлюються з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи, беруть активну участь в науковому та громадському житті університету, розвивають свої творчі здібності, поглиблюють знання з фахових навчальних дисциплін, набувають досвіду проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу, вчаться розробляти та представляти навчальні та наукові проєкти і підтримувати їх реалізацію. Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах із інформаційних систем та технологій.

Powered by Web Agency