Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Лабораторії кафедри сільськогосподарської техніки

Лабораторія «ґрунтообробні та посівні машини»

Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, підготовки до роботи та регулювання сільськогосподарських машин. Лабораторія обладнана діючими моделями ґрунтообробно-посівних машин, зокрема оборотним плугом, зерновими, овочевими, буряковими і кукурудзяними сівалками та картоплесаджалкою, лабораторними установками, стендами з різноманітними робочими органами вітчизняної та зарубіжної с.-г. техніки.

В цій же лабораторії студенти мають змогу вивчати конструкції бурякозбиральної техніки, машин для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб, отримують навички налаштування їх робочих органів на відповідні режими роботи, адже основний акцент у підготовці висококваліфікованих фахівців з агроінженерії робиться саме на практичну складову. Частина техніки використовується на дослідних полях під час польових робіт, а потім повертається назад. Останніми роками в лабораторії практикується проведення семінарів спільно з представниками фірми «lemken»,  машини і окремі робочі органи ґрунтообробної техніки якої надано кафедрі для навчальних цілей.

Завдяки співпраці з провідними вітчизняними і зарубіжними фірмами й компаніями проводиться оновлення матеріально-технічної бази, зокрема створено лабораторію ґрунтообробно-посівних машин спільно з компанією «Елворті» (Україна). В навчальному процесі використовуються також посівні секції «MaterMacc» (Італія).

Діючі моделі посівних машин, їх робочі секції та системи контролю норми висіву насіння

Лабораторні стенди компаній «Елворті»  (Україна) та «MaterMacc» (Італія)


Також навчання та робота гуртка «Посівні та ґрунтообробні машини Horsch» проводиться у лабораторії «Комп’ютерно-інтегровані технології Horsch», де розміщенні автоматизований посівний агрегат Pronto та пневматична сівалка точного висіву Maestro.

Лабораторія «Зернозбиральні комбайни і машини для післяжнивного обробітку зерна»

Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, підготовки до роботи та регулювання зернозбиральних комбайнів і машин для післяжнивного обробітку зерна. Лабораторія обладнана діючою моделлю зернозбирального комбайна, стендами з його електро- і гідробладнанням.

В цій же лабораторії розміщено набір простих, складних і спеціальних машин для післяжнивного обробітку зернових культур, льону-довгунця, ріпаку, насінників трав, кожна з яких під’єднана до джерела живлення, що дозволяє проводити всі необхідні регулювання та демонстрацію роботи. Крім лабораторних робіт, на вказаних машинах проводять свої дослідження магістранти та аспіранти кафедри.

Лабораторія «Теорія розрахунку сільськогосподарських машин ім. Героя України Олексія Івановича Порошенка»

Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з  дисциплін «Сільськогосподарські машини» (розрахунковий курс), «Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів», «Системи точного землеробства», а також курсового та дипломного проєктування.

Навчаючись в лабораторії, студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок розрахунку режимів роботи молотильного барабана зернозбирального комбайна, його різального апарату і соломотряса, обґрунтовують параметри робочих органів ґрунтообробної техніки, машин для внесення добрив та сівби.

За допомогою лабораторного обладнання студенти мають змогу дослідити механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, статичний і динамічний коефіцієнти тертя, встановити умови руйнування насіння зернових культур, визначити твердість ґрунту тощо.

В лабораторії створено умови для функціонування студентського наукового гуртка, учасники якого неодноразово ставали переможцями і призерами студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт.

Крім цього, лабораторія містить сучасне обладнання для проведення мультимедійних лекцій, виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт.


Лабораторія «Точне землеробство»

На заняттях з дисциплін «Основи точного землеробства» (ОС «Бакалавр») та «Системи точного землеробства» (ОС «Магістр») студенти опановують засади організації використання машинних агрегатів для контрольованого внесення технологічних матеріалів у сучасних технологіях виробництва сільськогосподарської продукції на основі супутникової навігації, засвоюють процедуру місцевизначення агрегатів на полі за допомогою системи GPS, здійснюють моніторинг врожайності с.-г. культур, вивчають методи здійснення вибірки проб ґрунту, опановують систему паралельного водіння trimble EZ250.

Окремі заняття з вивчення конструкцій і налаштування машин до роботи проводяться на філіях кафедри. 

Навчально-науково-дослідна лабораторія кафедри с.-г. техніки

Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, підготовки до роботи та регулювання сучасних сільськогосподарських машин і знарядь, здійснення науково-пошукових робіт та експериментальних досліджень параметрів і режимів роботи розроблених та удосконалених робочих органів с.-г. машин, моделювання реального процесу обробітку ґрунту під час лабораторних досліджень і тягових випробувань ґрунтообробних знарядь в динамічних умовах у ґрунтовому каналі, змонтованому безпосередньо у лабораторії.

В лабораторії розміщені робочі зернозбиральні комбайни FARMER-220, SAMPO-500, КЗС-11 Дніпро-350, що використовуються в навчальних цілях для практичної підготовки студентів та проведення робіт на полях навчального-дослідного центру університету. Студенти мають змогу набути практичних навичок з їх обслуговування і налаштування для роботи в полі, безпосереднього керування під час збирання зернових культур, встановлення на зберігання.


Лабораторія машин та обладнання первинної обробки, зберігання та переробки с.-г. продукції

В лабораторії розміщено обладнання для  вивчення:

- Машин і обладнання для приймання, первинної обробки та переробки рослинної сировини (електростатичний сепаратор зерна СЗЕ-1,5, норія ТН-2, деташер А1-БДГ-1,5, ентолейтор ЕЗ-1, дробарка зерна молоткова ДКУ-3, зерноподрібнювач ЗЗМ-3, установка Р6-ДУ-20, верстат вальцьовий А1-БЗН, верстат лущильний СВУ-2, просіювач борошна ВП-2, машина тістомісильна ТММ-1, транспортер ковшовий, машина для закупорювання скляної тари, крупоцех з переробки гречки);

- Обладнання для оцінки показників якості зерна (сушильна шафа, аналітична вага, вологомір);

- Машин і обладнання для приймання, первинної обробки та переробки тваринної сировини (холодильна камера стаціонарна, стіл для обвалювання і жилування м'яса ТС-4, вовчок-дробарка В2-ФДБ, м'ясорубка МИМ-300, шпикорізка ШП-5, фаршозмішувач Л5-ФМУ, наповнювач ковбасних оболонок ФШ2-ЛМ, котел варильний КЕ-160, камера коптильна тупикова ККТ-0,7, камера коптильна роторна РКК-0,3, комплект приладів для оцінки якості молока, масловиготовлювач Р3-ОБЕ).

Для вивчення технологічних та конструктивних особливостей приймання, очищення, сортування, підготовки до лущення та лущення гречки розміщений крупоцех з приймання, первинної обробки та переробки гречки

Для вивчення будови, принципу роботи й конструктивних особливостей вальцьових верстатів наявний верстат вальцьовий А1-БЗН

Вивчення будови, принципу роботи й конструктивних особливостей установки для виробництва морозива проводиться на відповідній установці

Вивчення будови, принципу роботи й конструктивних особливостей аспіраційної колонки для очищення зерна від легких домішок


Лабораторія «Доїння та кормоприготувальних машин»

Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві», «Автоматизація виробництва продукції тваринництва», «Проєктування технологічних процесів у тваринництві», Моделювання процесів і обладнання для тваринництва», «Теорія розрахунку і проєктування обладнання для тваринництва».

В лабораторії студенти закріплюють теоретичний матеріал та вивчають будову і роботу машин для приготування, роздавання кормів, сучасних доїльних установок та доїльних апаратів, обладнання для первинної обробки молока. Експериментально досліджують фізико-механічні властивості кормів, процес різання лезом, подрібнення зерна молотковою дробаркою та його енергетичні показники. Проводять експериментальні дослідження доїльних установок та апаратів, обладнання для первинної обробки молока.

На експериментально-діагностичному комплексі студенти здійснюють діагностику доїльних установок та апаратів, лічильників молока, досліджують роботу вакуумної системи. Проводять проєктування механізованих потоково-технологічних ліній основних виробничих процесів в тваринництві, розглядають питання організації інженерно-технічної служби галузі тваринництва, технічного обслуговування, основних методів проєктування ПТЛ, техніко-економічної оцінки функціонування ПТЛ.

Під час проведення лабораторно-практичних занять розглядаються питання основ автоматизації галузі тваринництва, структури автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), розробки схем автоматизації та вибору технічних засобів і методики налагодження автоматичних систем на заданий режим роботи, принципів автоматизації технологічних процесів в тваринництві і птахівництві, проєктування автоматизованих систем управління процесами.

Розглядаються методологічні принципи моделювання технологічного процесу виробництва того чи іншого виду продукції тваринництва, типи та етапи моделювання, їх суть і методичні підходи до моделювання технологічних процесів у тваринництві, прийоми математичної формалізації умов економічних та технологічних процесів у тваринництві.

Powered by Web Agency