Кафедра
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти



Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій (ІТ) – це навчально-науковий підрозділ факультету механіки та енергетики Львівського національного університету природокористування. Кафедра інформаційних технологій створена на факультеті механіки та енергетики Наказом ректора ЛНАУ від 31.08.2018 року після прийняття відповідної ухвали Вченою радою університету. Завідувачем кафедри призначено д.т.н., в.о. професора А.М. Тригубу. З 2017 року викладачі кафедри забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» (освітня програма «Інформаційні системи та технології»).

Концепція розвитку кафедри інформаційних технологій на 2020–2025 рр.

Колективом кафедри інформаційних технологій розроблена Концепція розвитку кафедри на 2020–2025 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, Концепції розвитку Львівського національного університету природокористування.

Місія кафедри

Кафедра інформаційних технологій бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними  на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, володіють соціальною мобільністю і мають попит у роботодавців.

Основна мета кафедри: задоволення зростаючого попиту ІТ-галузі та підприємств агропромислового комплексу на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з інформаційних систем та технологій, володіють концептуальними знаннями, базовими уявленнями щодо інструментарію проєктування інформаційних систем, володіють сучасними знаннями щодо предметної галузі, засобами сучасних інформаційних технологій, навичками ефективно застосовувати їх на практиці.

Дана мета може бути досягнута на основі:

- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;

- впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;

- співпраці зі стратегічними партнерами (ІТ-кластер м. Львова, ІТ-компанії, підприємства агропромислового комплексу).

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри інформаційних технологій є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. Кафедра має стати центром якісної підготовки фахівців у галузі інформаційних систем та технологій, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних проблем ІТ-галузі на різних рівнях розвитку агропромислового комплексу та держави завдяки накопиченню інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формування корпоративних цінностей, створення позитивного іміджу кафедри та університету в цілому.

Із повним текстом концепції розвитку кафедри інформаційних технологій на 2020–2025 рр. можна познайомитися за посиланням: Концепція розвитку кафедри ІТ

Освітня діяльність кафедри

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних технологій налічує 10 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 1 професор (д.т.н.), 6 доцентів та 3 старші викладачі, 2 з них без наукового ступеня.

Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Партнери кафедри

Кафедра створена в 2018 році, але за короткий час існування співробітниками було досягнуто значних успіхів у співпраці з такими підприємствами та ІТ-компаніями, логотипи яких представлено нижче. 


Зазначені підприємства та ІТ-компанії консультують кафедру стосовно напрямку розвитку навчального процесу та освітньої програми «Інформаційні системи та технології». Партнери кафедри забезпечують узгодження навчальних дисциплін, щоб отримані компетенції та знання майбутніх спеціалістів були актуальними в реальному секторі інформаційних технологій, а фахівці були конкурентоздатними у ІТ-сфері.

Powered by Web Agency