Історія кафедри

Кафедра машинобудування утворена у 2007 році шляхом об’єднання двох кафедр: кафедри механіки, переробки і зберігання с.-г. продукції і кафедри технології металів, метрології та стандартизації. Очолив новостворену кафедру доктор технічних наук, професор Микола Когут.

З квітня 2016 року по серпень 2018 року завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Володимир Венедиктович Янків.
У вересні 2018 року кафедру машинобудування очолив доктор технічних наук, професор, академік транспортної академії України, Заслужений винахідник України Іван Степанович Керницький.

Кафедра машинобудування бере свій початок з 1878 року, коли у Вищій рільничій школі в Дублянах розпочались інженерно-технічні студії, на яких студенти вивчали загально-технічні (креслення, фізика з метеорологією) і спеціальні (інженерна механіка, металознавство, машини для переробки с.-г. продуктів) дисципліни, ті, що викладаються на кафедрі і у наш час. Для цього у Вищій школі протягом 1878-1911 рр. були створені механічні майстерні, кузня, зерновий тік, гуральня, сушарні для фруктів та чавильнi для виготовлення повидла.

У 1946 році в Дублянах на базі лісового та сільськогосподарського факультету Львівського політехнічного інституту був утворений Львівський сільськогосподарський інститут. Факультет був утворений в 1919 році шляхом передачі Вищої рільничої школи в Дублянах в юридичне підпорядкування Політехнічній школі у Львові (від 1920 року – Львівська політехніка).

У Львівському СГІ у 1947 році були відкриті кафедра технології металів (перший завідувач доцент Володимир Парижський) та опору матеріалів (перший завідувач професор Василь Тракало). У 1993 році в зв’язку із змінами в соціально-політичному житті України і загальнодержавною виробничою потребою на факультеті була створена кафедра механізації зберігання і переробки с.-г. продукції  (перший завідувач доцент Василь Шолудько).

У свій час на цих трьох кафедрах працювали доценти Володимир Рудомйоткін, Володимир Яхимович, Андрій Чечель, Марія Бінцейг, Ольгерт Курило, Орест Гошко, старші викладачі Зінаїда Краснова, Степан Кошіль, Ярослав Василина,  а також інші талановиті інженери і викладачі.

На кафедрі в даний час працюють 3 доктори технічних наук, професори, 10 кандидатів технічних наук, доцентів, 5 старші викладачі та 3 асистенти. Навчально-виховний процес забезпечують старший лаборант кафедри та 5 навчальних майстрів.

Склад  кафедри

Файда М.М. - провідний фахівець

Шеремета  Р.Б. - завідувач комп'ютерним класом

Швець Р.Б. - старший лаборант

Завідувач кафедри

Д.т.н., проф. КЕРНИЦЬКИЙ Іван Степанович

Завідувач кафедри машинобудування Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ). Доктор технічних наук у галузі машинознавства. Професор кафедри нарисної геометрії та графіки. Академік транспортної академії України. Заслужений винахідник України. Лауреат премії ім. Степана Гжицького.

Автор понад 500 науково-методичних публікацій, у т.ч понад 100 статей (11 – у науково-метричних базах); 115 патентів на винаходи та корисні моделі; 8 монографій; 32 посібників і підручників з грифами МОН, МВС (5), ЛНАУ, ЛьвДУВС (27).

Основний напрям наукової роботи – дослідження систем підресорювання транспортних засобів і технологічних машин.

Член спеціалізованої ради К 36.814.03 та редколегій двох наукових журналів.

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження викладачів і аспірантів кафедри ведуться за трьома напрямами:

1) розроблення технологій і технічних засобів для:

- виготовлення, зміцнення і відновлення деталей с.-г. техніки, енергетичного, харчового і переробного обладнання;

- розробка технічних засобів механізації і автоматизації технологічних процесів зберігання і переробки с.-г. продукції та ПТМ;

2) моделювання і оптимізація навантажувально-транспортної інфраструктури;

3) управління проектами переробних і харчових підприємств.

При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (підготовлено і захищено дві кандидатські дисертації). За результатами науково-дослідної роботи працівниками кафедри опубліковано 5 наукових монографій, більше 450 наукових статей і тез, отримано 47 авторських свідоцтв і 12 патентів, видано 2 навчальні підручники і 5 навчальних посібників.

До науково-дослідної роботи кафедри залучаються кращі студенти факультету. При кафедрі діють 7 студентських наукових гуртків: із нарисної геометрії, матеріалознавства, теорії машин і механізмів, деталей машин, підйомно-транспортних машин, взаємозамінності і стандартизаціії та технічних вимірювань, машин і обладнання переробних і харчових виробництв, в яких  основи наукових досліджень опановують більше ста студентів факультету.

Кафедра має сім філіалів у підприємствах сучасного техніко-технологічного рівня, а саме:

  • Навчально-науково дослідний центр ЛНАУ;
  • Пекарня ТОВ „Традиція”;
  • Львівський комбінат хлібопродуктів;
  • Пекарня ТОВ „Лонія”;
  • ТОВ „Львівсільмаш”;
  • Радивилівський комбінат хлібопродуктів;
  • ЗАТ „Галичина”, м. Радехів.

Дані підприємства є базою кафедри для проведення практичних занять, технологічних і виробничих практик, навчально-виробничим полігоном для випробувань наукових розробок викладачів, аспірантів, а також студентів.

Кафедра машинобудування тісно співпрацює з закордонними вищими навчальними закладами, серед яких:

 • Краківський рільничий університет (Польща);
 • Варшавська вища сільськогосподарська школа, м. Варшава, Польща;
 • Жешувська вища інженерно-економічна школа (Польща);
 • Люблінська рільнича академія (Польща);
 • Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь);
 • Московський університет інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П. Горячкіна (Росія);
 • Аграрний університет в м. Нітра (Словаччина).

Навчальний процес

На кафедрі для студентів 4-х спеціальностей факультету механіки та енергетики та студентів факультету будівництва і архітектури викладаються більше 20-ти навчальних дисциплін. При кафедрі відкрито нові спеціальності: «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання». Для цього кафедра володіє потужною матеріально-технічною базою, до якої входять 8 навчальних лабораторій (слюсарно-механічних робіт, верстатних робіт, зварювання і наплавки, ковальства і литва, теорії машин і механізмів, деталей машин, підйомно-транспортних машин і механізмів, машин і обладнання переробних і харчових виробництв), а також комп’ютерний клас та цех гречаної крупи.

Список підручників, посібників та наукових видань

кафедри машинобудування

1. Когут М.С., Лебідь Н.М. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів та їх зварних з’єднань із наплавками. Монографія. – Львів: Арал, 2008. – 287с.

2. Василенко І.І., Широков В.В., Василенко Ю.І. Конструкційні та електротехнічні матеріали. Навч. посібник.– Львів: Магнолія, 2008. – 242с.

3. Когут М.С. Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вимірювання. Підручник.– Львів: Світ, 2008. – 528с.

4. Токарський Ю.М., Янків В.В., Сірик З.О., Гошко М.О., Косенко І.Є. Механічні передачі. Розрахунок та конструювання. Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2004. – 150с.

5. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування. Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2005. – 250с.

6. Янків В.В., Баранович С.М. Комп’ютерна графіка. Навч. посібник. – Львів: ЛДАУ, 2004. – 85с.

7. Когут Н.С., Шахматов М.В., Ярофеев В.В. Несущая способность сварных соединений. Монография. – Львов: Свит, 1991. – 184с.

8. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні. Підручник. – Львів: Львівська політехніка, 2000. – 352с.

9. Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материалов. Монография. – Львов: Вища школа, 1986. – 160с.

10. Пахолок А.П., Пахолок О.А. Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Навч. посібник. – Львів: Світ, 2006. – 160с.

11. Інженерія агропромислового виробництва у вимірах бережливості. Колективна монографія / За ред. О.Д.Семковича, О.В.Сидорчука, І.М.Флиса, С.Й.Ковалишина. – Львів: ЛДАУ, 2006. – 318с.

12. Токарський Ю.М. Інженерно-технічні студії в Дублянах. Монографія. – Львів: ЛНАУ, 2008. – 65с.

Powered by Web Agency