Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 55-Л від 22 січня 2019 року на факультеті механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету з 28 по 30 січня 2019 р. працювали експертні комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи:

– освітньо-професійної програми зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем освіти у складі Анатолія Миколайовича Лупенка, доктора технічних наук, професора кафедри електричної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (голови комісії) та Ігоря Леонідовича Лебединського, кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри електроенергетики Сумського державного університету;

– освітньо-професійної програми зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем освіти у складі Віталія Анатолійовича Пасічника, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (голова комісії) та Наталії Миколаївни Фідровської, доктора технічних наук, професора кафедри галузевого машинобудування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

– освітньо-професійної програми зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за другим (магістерським) рівнем освіти у складі Володимира Прохоровича Сахна, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобілів Національного транспортного університету (голови комісії) та Віктора Вікторовича Біліченка, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

Експертні комісії ознайомилися з діяльністю факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету, відвідали навчально-наукові лабораторії, наукову бібліотеку університету, детально опрацювали матеріали акредитаційної справи, оцінили діяльність випускових кафедр за такими напрямами:

відповідність чинним законодавчим вимогам кадрового, організаційного, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

● визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт.

Експертні комісії Міністерства освіти і науки України вважають, що організаційне, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньо-професійних програм «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Галузеве машинобудування» і «Автомобільний транспорт» зі спеціальностей відповідно 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве машинобудування» і 274 «Автомобільний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідають установленим ліцензійним умовам і акредитаційним вимогам у системі вищої освіти та забезпечують державну гарантію якості освіти.