Основні напрями теперішніх наукових досліджень

Теперішні наукові дослідження відповідають тематиці наукових досліджень Львівського національного університету природокористування: «Розробка інноваційно-інформаційних, проєктно-керованих, ресурсоощадних систем, технологій і технічних засобів для агропромислового виробництва та його енергозабезпечення». Номер держреєстрації в УкрІНТЕІ 0121U109289.

Основними напрямами теперішньої науково-дослідної роботи кафедри є:

- використання автомобільного транспорту в аграрному секторі;

- дослідження тягово-зчіпних, ергономічних та екологічних властивостей колісних транспортних засобів в різних умовах експлуатації;

- дослідження конструктивно-технологічних параметрів машин для передпосівної та післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих культур;

- обґрунтування ефективності впровадження супутникових систем моніторингу автотракторної техніки;

- дослідження технологій отримання рослинних олій та обґрунтування параметрів технічних засобів для їх реалізації;

- дослідження методів застосування та розробка конструкції засобів малої механізації у садівництві.


Наукова робота викладачів

На кафедрі виконуються наукові дослідження, тематика яких адаптована до сучасних наукових тенденцій та регіональних потреб у галузі сільськогосподарського виробництва. Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі.

Наукова діяльність викладачів і співробітників кафедри проводиться за науково-дослідною програмою факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП. Основний напрям наукових досліджень – покращення техніко-економічних та експлуатаційних якостей мобільних енергетичних засобів переведенням роботи їх двигунів на альтернативні джерела палива. В контексті наукової тематики кафедри проводяться дослідження з удосконалення технології отримання біопального на основі ріпакової олії та з’ясовуються можливості його ефективного використання в двигунах внутрішнього згоряння. Основними завданнями дослідження в рамках цієї наукової тематики є розробка комплексу енергоощадного обладнання, який відзначається високим робочим ресурсом, стабільним режимом роботи і постійною продуктивністю, а також високим виходом якісної олії з насіння льону, ріпаку, редьки, гірчиці, розторопші, сої, кавових зерен та ін.

На кафедрі започатковані наукові дослідження роботи дизельних двигунів із електронно-керованою паливоподачею. Новизною цих досліджень є запропоновані математичні моделі процесів паливоподачі систем із електронно-керованим управлінням, а також алгоритми і програми, що забезпечують мікропроцесорне управління паливоподачею відповідно до умов роботи тракторних дизелів і газодизелів.

Набула подальшого поглиблення науково-дослідна робота з механізації знімання та внутрішньогосподарського транспортування плодів. У цьому напрямі зроблений вагомий внесок у дослідження ручних засобів для знімання плодів волоського горіха і засобів для захоплення скелетних гілок із найменшим їх пошкодженням.

Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Кафедра налагодила широкі наукові зв’язки з провідними науковими організаціями та закладами вищої освіти України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Національним університетом «Львівська політехніка», Луцьким національним технічним університетом, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, університетом «Люблінська політехніка», університетом наук про життя SGGW (Польща), Технічним навчальним центром «Autoelektronika Kędzia» (Польша), а також Русенським університетом ім. А. Кинчева (Болгарія), Аграрним університетом у Нітрі (Словаччина), Гіресунським університетом (Туреччина).

Студентська наукова робота

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у роботі І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт (спеціалізація автомобілі та трактори)», а також є переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсів та олімпіад.

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Мехатроніка та мехатронні системи автомобілів» (керівники – к. т. н., доц. В. В. Шевчук і ст. викл. Ю. І. Габрієль). Діяльність наукового гуртка сприяє залученню студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових, науково-практичних заходах і конкурсах, створенню умов для творчого зростання у процесі навчання й оволодіння фахом. Члени наукового гуртка ознайомлюються з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи, беруть активну участь у науковому та громадському житті університету, розвивають свої творчі здібності, поглиблюють знання з фахових навчальних дисциплін, набувають досвіду проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів і представників стейкхолдерів, учаться розробляти та представляти навчальні та наукові проєкти і підтримувати їх реалізацію. Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, зокрема міжнародних студентських олімпіадах із мехатроніки та мехатронних систем автомобілів.

Упродовж 2017–2021 років за участю студентів опубліковано 53 статті у наукових виданнях. За результатами досліджень представлено понад 60 доповідей, 44 з яких – на міжнародних наукових конференціях.

Переможці та призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

2020/2021 н. р. – Михайло Русланович Туркоць, Володимир Ярославович Міджак, III місце з технічних наук у галузі «Прикладна механіка (механотроніка)» (науковий керівник: к. т. н., доцент О. М. Сукач);

2020/2021 н. р. – Тарас Любомирович Іваницький, III місце з технічних наук у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);

2020/2021 н. р. – Михайло Романович Кузів, III місце з технічних наук у галузі «Агроінженерія» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);

2020/2021 н. р. – Михайло Русланович Туркоць, II місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт» (науковий керівник: к. т. н., доцент О. М. Сукач);

2020/2021 н. р. – Андрій Андрійович Жируха, III місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт» (науковий керівник: к. т. н., доцент М. І. Магац);

2019/2020 н. р. – Тарас Іваницький, Андрій Дрозд, ІІ місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт (автомобільна електроніка)» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);

2019/2020 н. р. – Тарас Іваницький, III місце з технічних наук у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);

2018/2019 н. р. – М. І. Оліхович, ІІ місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт (автомобільна електроніка)» (науковий керівник: к. т .н., професор С. Й. Ковалишин);

2018/2019 н. р. – В. О. Василько, ІІ місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт (автомобілі та трактори)» (науковий керівник: к. т. н., доцент М. І. Магац);

2018/2019 н. р. – М. І. Оліхович, III місце з технічних наук у галузі «Галузеве машинобудування» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);

2018/2019 н. р. – А. І. Білий, ІІІ місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт (експлуатація автомобільного транспорту)» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);

2017/2018 н. р. – П. М. Сивулька, І місце з технічних наук у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» (наукові керівники: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин, к. т. н, доцент Т. Г. Щур);

2017/2018 н. р. – Георгій Ашотович Худавердян, ІІІ місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт (автомобілі та трактори)» (науковий керівник: к. т. н., доцент М. І. Магац).


Перелік опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників

 

 1. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали: навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник для студентів із напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» рівня «Бакалавр» / І. М. Бендера, В. І. Дуганець, С. Й. Ковалишин та ін.; за ред. І. М. Бендера, В. І. Дуганця. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2016. 420 с.
 2. Шевчук Р. С. Трактори і автомобілі: основи теорії (питання, завдання та відповіді): навчальний посібник. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 236 с. Депоновано у Державній науково-технічній бібліотеці України 16.12.2016 р. № 18. РІД/Ук-2016 (з оприлюдненням).
 3. Шевчук В. В., Сукач О. М. Процеси і засоби для подрібнення насіння олійних культур: монографія. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2018. 105 с.
 4. Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії / О. С. Миронюк та ін.; за заг. ред. В. В. Снітинського, В. О. Богуслаєва та В. М. Дринчі. Київ: АртЕк, 2018. 452 с.
 5. Шевчук Р. С. Експлуатаційні показники автомобілів: практикум з розрахунку показників. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. 171 с. Депоновано в Державній науково-технічній бібліотеці України 20.03.2019. № 136 – РІД(н)/Ук-2019 (з оприлюдненням). URL: http://gntb.gov.ua
 6. Шевчук В.В., Сукач О.М., Миронюк О.С. Засоби організації дорожнього руху. Розділ Дорожні знаки: навч. посіб. Львів, 2021. 124 с. Деп. в ДНТБ України 21.04.2022, 255 – РІД(н)Ук 2022 (з оприлюдненням).

Перелік публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science

 1. Kovalyshyn S. Y. Study of structural changes in the cells of the stimulated seed sprouts. International Agrophysics. 2016. Vol. 30. № 4. P. 545–500.

DOI: 10.1515/intag-2016-0012

 1. Kovalyshyn S., Shvets O. Study of extra cleaning of rapeseeds in an electric frictional separator. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendel University in Brno. 2018. Vol. 66. Issue 3. P. 677683. 

DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201866030677

 1. Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Weronika Kruszelnicka, Izabela Piasecka, Robert Kasner, Adam Mroziński, Stepan Kovalyshyn. Destructiveness of profits and outlays associated with operation of offshore wind electric power plant. Part 1: Identification of a model and its components. Polish Maritime Research. 2018. № 2 (98) Vol. 25. Р. 132140.

DOI: https://doi.org/10.2478/pomr-2018-0064

 1. Kuz'minskyj R., Kovalyshyn S., Kovalchyk Y., Sheremeta R. Mathematical models of geometric sizes of cereal crops seeds as dependent random variables. Acta Technologica Agriculturae. Slovak University of Agriculture in Nitra. 2018. Vol. 21. Issue 3. P. 100104. DOI: https://doi.org/10.2478/ata-2018-0018
 2. Kovalyshyn S., Kovalyshyn O. Improvement of the efficiency of perennial seed mixtures separation on a drum vibro electric separator. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendel University in Brno. 2018. Vol. 66. Issue 5. P. 11571164. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201866051157
 3. Kovalyshyn S., Tomyuk V. Research on power consumption of screw press for pressing of oil from rape seed. BIO Web of Conferences. EDP Sciences. 2018. Vol. 10, 02011. DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20181002011
 4. Ковалишин С., Мягкота С., Дадак В., Пушак А., Малый Т., Волошиновский А. Влияние предпосевной электростимуляции семян гречихи на спектрально-люминесцентные свойства полученной из него муки. Realizări şi perspective în ingineria agrară şi transport auto, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova: materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 2018. Vol. 51. 465 p.
 5. Kovalyshyn S., Dadak V. Investigation of the process of separation of hard-to-divide weeds from seed mixtures of perennial grasses. BIO Web of Conferences “Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering». Kraków, Poland. Volume 10. 2018. P. 6. DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20181001010
 6. Kharchenko S., Kovalishin S., Zavgorodniy A. Effective sifting of flat seeds through sieve . INMATEH-Agricultural Engineering. 2019. Vol. 58. № 2. P. 1726. DOI: https://doi.org/10.35633/INMATEH-58-02 
 7. Malaga-Toboła U., Kovalyshyn S., Dadak V., Horodetskyy I. Increase of seeding material quality of agrarian crops by the pneumatic electric separator / Progress of mechanical engineering supported by information technology: XXII International Scientific Conference POLSITA 2019 (Czajowice, Poland, Sept. 1920, 2019). E3S Web of Conferences. Vol. 132, 01016 (2019), POLSITA 2019. 8 s. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf /201913201016
 8. Tabor S., Lezhenkin A., Halko S., Miroshnyk A., Kovalyshyn S., Aleksandr Vershkov A. and Hryhorenko O. Mathematical simulation of separating work tool technological process / Progress of mechanical engineering supported by information technology: XXII International Scientific Conference POLSITA 2019 (Czajowice, Poland, Sept. 1920, 2019). E3S Web of Conferences. Vol. 132, 01016 (2019), POLSITA 2019 DOI: https://doi.org /10.1051/e3sconf/201913201025
 9. Oliskevych M., Kovalyshyn S., Magats M., Shevchuk V., Sukach O. The optimization of trucks fleet schedule in view of their interaction and restrictions of the European agreement of work of crews. Transport Problems: an International Scientific Journal. 2020. Vol. 15 Issue 2. P. 157–170. DOI: https://doi.org/10.21307/tp-2020-028 
 10. Makhorkin M., Skrypochka T., Torskyy A. The stress singularity order in a composite wedge of functionally graded materials under antiplane deformation. Mathematical modeling and computing. 2020. Vol. 7. № 1. Р. 39–47. 

DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.039

 1. Kovalyshyn Stepan, Dadak Viktor, Ptashnyk Vadym, Shvets Oleksiy, Łuczycka Deta, Dróżdż Tomasz, Kiełbasa Paweł, Wesołowski Marcin. The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture. Przegląd Elektrotechniczny. R. 96. № 1. 2020. Р. 60–64. DOI: https://doi.org/10.15199/48.2020.01.15
 2. Oleksandr Miroshnyk, Zbigniew Łukasik, Andrzej Szafraniec, Petro Lezhniuk, Stepan Kovalyshyn, Taras Shchur. Zmniejszenie dyssymetrii prądów obciążenia w sieciach elektrycznych 0,4/0,23 kV za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Przegląd Elektrotechniczny. R. 95. № 11. 2020. Р. 245–249.

DOI: https://doi.org/10.15199/48.2019.11.56

 1. Popardowski E., Nawara P., Juliszewski T., Trzyniec K., Miernik A., Kovalyshyn S., Bujna M. The use of the phenomenon of secondary luminescence to determine the content of bioactivesubstances in light honey. Przeglad Elektrotechniczny. Volume 96. Issue 4. 2020. P. 82–85.

DOI: https://doi.org/10.15199/48.2020.04.16

 1. Sabina Zrobek, Oleksandra Kovalyshyn, Małgorzata Renigier‐Biłozor, Stepan Kovalyshyn, Oleg Kovalyshyn. Fuzzy logic method of valuation supporting sustainable development of the agricultural land market. Sustainable development. 2020. 28(5). Р. 1094–1105.

DOI: https://doi.org/10.1002/sd.2061

 1. Miroshnyk O., Lysychenko R., Kovalyshyn S., Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Tomporowski A. The research of the spectral characteristics of the voltage inverter exciter bandwidth. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1426. 2020. (International Conference on Applied Sciences, 9–11 May 2019, Hunedoara, Romania).

DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1426/1/012037

 1. Miroshnyk O., Kovalyshyn S., Tomporowski A., Kruszelnicka W., Bałdowska-Wito P. Research of probability characteristics of current and voltage unbalance based on using graphs of load for the duration at the substation. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1426. 2020. (International Conference on Applied Sciences, 9–11 May 2019, Hunedoara, Romania).

DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1426/1/012036

 1. Miroshnyk O., Kovalyshyn S., Tomporowski A., Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P. Researching and modelling of unbalanced regimes in systems of household electric power consumers. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1426, 2020. (International Conference on Applied Sciences, 9–11 May 2019, Hunedoara, Romania).

DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1426/1/012036

 1. Milan Koszel, Stanisław Parafiniuk, Agnieszka Szparaga, Andrzej Bochniak, Sławomir Kocira, Atanas Zdravkov Atanasov, Stepan Kovalyshyn. Impact of digestate application as a fertilizer on the yield and quality of winter rape seed. Agronomy. Volume 10. Issue 878. 2020. 

DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10060878 

 1. Karaiev O., Bondarenko L., Miroshnyk O., Vershkov O., Halko S., Karaieva T., Shchur T., Findura P., Prístavka M. Mathematical modelling of the fruit-stone culture seeds calibration process using flat sieves. Acta Technologica Agriculturae. 2021. 24(3), Р. 119–123.

DOI: 10.2478/ata-2021-0020

 1. Qawaqzeh M., Miroshnyk O., Shchur T., Zawada M., Doerffer K. Research of emergency modes of wind power plants using computer simulation. Energies. 2021. 14(16). 4780.

DOI: 10.3390/en14164780

 1. Havrylenko Y., Kholodniak Y., Halko S., Shchur T., Śrutek M. Representation of a monotone curve by a contour with regular change in curvature. Entropy. 2021. 23(7). 923.

DOI: 10.3390/e23070923

 1. Tymchuk S.O., Abramenko I.G., Zahumenna K.V., Shchur T.G., Tomporowski A., Kruszelnicka W. Determination of the discretion interval of the temporal series of the technological process parameter measurement in ACS TP in the noises conditions. Journal of Physics: Conference Series. 2021. 1781(1). 012017.

DOI: 10.1088/1742-6596/1781/1/012017

 1. Lezhenkin O.M., Halko S.V., Miroshnyk O.O., Shchur T.G., Kruszelnicka W., Kasner R. Investigation of the separation of combed heap of winter wheat. Journal of Physics: Conference Series 2021. 1781(1). 012016.

DOI: 10.1088/1742-6596/1781/1/012016

 1. Trunova I., Miroshnik O., Savchenko O., Shchur R, Kasner R., Bałdowska-Witos P. Scheduling of preventive maintenance of a power equipment of the agricultural enterprises. Journal of Physics: Conference Series. 2021. 1781(1). 012018.

DOI: 10.1088/1742-6596/1781/1/012018

 1. Havrylenko Y., Kholodniak Y., Halko S., Shchur T., Śrutek M., Gackowska M. Interpolation with specified error of a point series belonging to a monotone curve. Entropy. 2021. 23(5). 493

Doi: 10.3390/e23050493

 1. Ol'shanskii V. P., Kharchenko S. O., Кovalyshyn S. Y., Kharchenko F. M., Kovalyshyn O., Tomporowski A., Bałdowska-Wito P. Free oscillations of a dissipative oscillator with double quadratic nonlinearity. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1781. (International Conference on Applied Sciences (ICAS 2020) 20-22 May 2020, Hunedoara, Romania).

DOI: 10.1088/1742-6596/1781/1/012019

 1. Kovalyshyn S., Ptashnyk V., Shvets O., Ivashchyshyn F., Nester B., Kasner R., Urbańska P. The separation assessment of small-seeded mixtures of agricultural crops. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1781. (International Conference on Applied Sciences (ICAS 2020) 20-22 May 2020, Hunedoara, Romania).

DOI: 10.1088/1742-6596/1781/1/012020

 1. Miernik A., Juliszewski T., Popardowski E., Trzyniec K., Kovalyshyn S., Wiśniowski B. Influence of constant electric field impact on the intensity and structure of the secondary luminescence of selected industrial Cannabis products. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1782. 012022

DOI: 10.1088/1742-6596/1782/1/012022

 1. Kharchenko S., Borshch Yu., Kovalyshyn S., Piven M., Abduev M., Miernik A., Popardowski E., Kiełbasa P. Modeling of aerodynamic separation of preliminarily stratified grain mixture in vertical pneumatic separation Duct. Applied Sciences. 2021. Vol. 11. Issue 10. 4383.

DOI: 10.3390/app11104383 Перелік отриманих за звітний період патентів, інших охоронних документів, що стосуються теми дослідження

 1. Малогабаритний шнековий олійний прес: пат. 108566 Україна: МПК (2006.01) В30В 9/02 (2006.01), С11В 1/06 (2006.01). № u201512976; заявл. 28.12.2015; опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14. 4 с. (автори: Шевчук Р. С., Паславський В. Р.).
 2. Пневмоелектричний автоматизований сепаратор насіння: пат. 125406 Україна: МПК В07В 7/086, В03С 3/08. № 201711697; заявл. 29.11.17; опубл. 10.05.18. Бюл. № 9. 4 с. (автори: Ковалишин С. Й., Паранюк В. О., Дадак В. О., Кузьмінський Р. Д.).
 3. Пневмоелектричний електронно керований сепаратор насіння: пат. 125405 Україна: МПК В07В 7/086, В03С 3/08. № 201711696: заявл. 29.11.17; опубл. 10.05.18. Бюл. № 9. 4 с. (автори: Ковалишин С. Й., Паранюк В. О., Дадак В. О., Кузьмінський Р. Д.).
 4. Енергоефективний шнековий олійний прес: пат. 137942 Україна: МПК В30В 9/02. № u201904631; заявл. 02.05.2019; опубл. 11.11.2019. Бюл. № 21. 5 с. (автори: Р. С. Шевчук, С. В. Мягкота, В. Р. Паславський, О. М. Сукач).
 5. Пристрій для визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів: пат. 138538 Україна: МПК G01M 17/02. № u201904631; заявл. 12.06.2019; опубл. 25.11.2019. Бюл. № 22. 4 с. (автори: Р. С. Шевчук, О. М. Сукач, В. В. Шевчук).
 6. Петля-захват струшувача плодів: пат. 139081 Україна: МПК A01D 46/26. № u201904341; заявл. 22.04.2019; опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24. 5 с. (автори: О. М. Крупич, Р. С. Шевчук, Я. В. Семен, З. О. Гошко, С. І. Левко, Р. О. Крупич, В. І. Банга, В. В. Буртак).
 7. Пристрій для дослідження сили та коефіцієнта зчеплення насіння з профільованими поверхнями: пат. 140596 Україна: МПК B02B 3/02. № u201907061; заявл. 24.06.2019; опубл. 10.03.2020. Бюл. № 5. 5 с. (автори: Р. С. Шевчук, О. М. Сукач, В. Р. Паславський).
 8. Енергоефективний шнековий олійний прес зі зниженою робочою температурою: пат. 141903 Україна, МПК B30B 9/02. № u201911732; заявл. 09.12.2019; опубл. 27.04.2020. Бюл. № 8. 5 с. (автори: Р. С. Шевчук, О. М. Сукач, Я. М. Сало, М. В. Мазурак).
 9. Удосконалений пристрій для визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів: пат. 14483 Україна: МПК (2006) G01M 17/00. № u202003429; заявл. 05.06.2020; опубл. 26.10.2020. Бюл. № 20. 5 с. (автори: Р. С. Шевчук, О. М. Сукач, В. В. Шевчук).
 10. Ручний віброударний струшувач плодів: пат. 143505 Україна: МПК А01D 46/26. № u202002109; заявл. 30.03.2020; опубл. 27.07.2020. Бюл. № 14. 4 с. (автор Р. С. Шевчук).
 11. Вилчастий захват ручного струшувача плодів: пат. 143524 Україна: МПК А01D 46/26. № u202002576; заявл. 27.04.2020; опубл. 27.07.2020. Бюл. № 14. 4 с. (автор Р. С. Шевчук).
 12. Адаптивний вилчастий захват ручного струшувача плодів: пат. 144602 Україна: МПК А01D 46/26. № u202002985; заявл. 19.05.2020; опубл. 12.10.2020. Бюл. № 19. 4 с. (автор Р. С. Шевчук).
 13. Петля-захват тросового струшувача плодів: пат. 144995 Україна: МПК A01D 46/26. №u202003604; заявл. 16.06.2020; опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21. 4 с. (автор Р. С. Шевчук).
 14. Шнековий олійний прес підвищеної продуктивності: пат. 147782 Україна: МПК В30В 9/02, В30В 9/14. u202100782; заявл. 18.02.2021; опубл. 09.06.2021, Бюл. 23. 4 с. (Автори: Шевчук Р.С., Мягкота С.В., Сукач О.М.)
 15. Прес з підвищеним виходом олії: пат. 147961 Україна: МПК В30В 9/02. u202100366; заявл. 01.02.2021; опубл. 23.06.2021, Бюл. 25. 5 с. (Автори: Шевчук Р.С., Мягкота С.В., Сукач О.М.)
 16. Олійний прес з ударним збурювачем коливань бункера: пат. 147987 Україна: МПК В30В 9/02, С11В 1/06. u202101086; заявл. 04.03.2021; опубл. 23.06.2021, Бюл. 25. 5 с. (Автор: Шевчук Р.С.)
 17. Ручне ударне пристосування для струшування горіхів: пат. 148483 Україна: МПК А01D 46/00, 46/24. u202101609; заявл. 26.03.2021; опубл. 11.08.2021, Бюл. 32. 3 с. (Автор: Шевчук Р.С.)
 18. Модернізований молот для струшування горіхів: пат. 148528 Україна: МПК А01D 46/26. u202101360; заявл. 18.03.2021; опубл. 18.08.2021, Бюл. 33. 4 с. (Автор: Шевчук Р.С.)
 19. Ручний віброударний струшувач ягід: пат. 148674 Україна: МПК А01D 46/26. u202102378; заявл. 05.05.2021; опубл. 02.09.2021, Бюл. 35. 3 с. (Автори: Шевчук Р.С., Василькевич О.М.)
 20. Вилка саджалки часнику: пат. 149690 Україна: МПК А01С 7/16. u202102350; заявл. 05.05.2021, опубл. 01.12.2021. Бюл. 48. 5 с. (Автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Гошко З.О., Крупич С.О., Махоркіна Т.А., Левчук О.В.)
 21. Вилка саджалки зубків часнику: пат. 149689 Україна: МПК А01С 7/16. u202102344; заявл. 05.05.2021, опубл. 01.12.2021. Бюл. 48. 5 с. (Автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Левко С.І., Паславський Р.І., Крупич С.О., Рис В.І.)Перелік основних науково-організаційних і науково-методичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо)

 1. Навчально-методичний семінар «Віддалена діагностика тракторів John Deer» за участю представників фірми «Агросем» (03 листопада 2017 р.).
 2. Навчальний семінар з представниками фірми WIX «Сучасність та перспективи розвитку фільтрувальних елементів» (23 жовтня 2018 р., Львівський національний аграрний університет).
 3. Навчальний семінар з представниками фірми «Торговий дім «Агро-Плюс» «Ринок шин та камер для сільськогосподарської, індустріальної та спецтехніки України» (24 жовтня 2018 р., Львівський національний аграрний університет).
 4. Навчально-практичний семінар з представниками фірми «ВІКС-ХУММЕЛЬ ФТ Україна» «Особливості конструкції фільтрів для сільськогосподарської техніки» (06 березня 2019 р.).
 5. Навчально-практичний семінар з представниками фірми ТОВ «Кастрол Україна» «Мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки» (06 березня 2019 р., Львівський національний аграрний університет).
 6. Науково-практичний семінар «Перевірка та регулювання кутів розвалу-сходження коліс автомобілів за допомогою обладнання компанії WMS Wagner GmbH» (23 травня 2019 р., Львівський національний аграрний університет).
 7. Навчально-методичний семінар з керівником відділу збуту ТзОВ «MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine» «Сучасні тенденції у виробництві та експлуатації фільтрів, фільтраційних елементів і фільтраційних картриджів для очистки повітря, моторної оливи й палива фірми «WIX»» (10 грудня 2019 р., Львівський національний аграрний університет).
 8. Навчально-практичний семінар з представниками фірми HORSCH «Особливості електронного управління сівалками фірми HORSCH» (11 листопада 2020 р., Львівський національний аграрний університет).


Powered by Web Agency