Колектив кафедри забезпечує вивчення таких дисциплін для здобувачів РВО «Бакалавр»: «Іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови», «Іноземна мова (з поглибленим вивченням)», «Друга іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»; РВО «Магістр»: «Ділова іноземна мова» та «Наукова іноземна мова».

В процесі вивчення студенти набувають загальні компетентності:

  • Володіння іноземною мовою на загальному та професійному рівнях;
  • Здатність сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.
  • Здатність до застосування знань на практиці.
  • Здатність до навчання та самоосвіти.
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  • Здатність до роботи в інтернаціональному контексті.
  • Уміння працювати самостійно.

Після вивчення дисциплін студенти повинні вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань. Для цього вони повинні знати встановлену кількість лексичних одиниць як необхідний запас для розуміння мови при читанні та усному спілкуванні, розуміти мову на слух, вести бесіду-діалог з метою обміну інформацією відповідно до запропонованої ситуації, читати без словника або зі словником (залежно від рівня складності) тексти з метою одержання інформації, робити усні та письмові повідомлення іноземною мовою, володіти навичками усної та письмової іноземної комунікації на рівні незалежного користувача, бути ознайомленими з навичками роботи зі словником та словниково-довідковою літературою у всіх сучасних формах їх створення та застосування, з існуючими прийомами та технологією самонавчання, організацією самостійної роботи для подальшого поповнення своїх знань та навичок.

Навчально-методична робота кафедри

Тематика наукових та науково-методичних досліджень кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних з вивченням фахової термінології та методами викладання іноземних мов. Викладачі кафедри також беруть участь у науково-дослідних темах кафедри іноземних мов, пов’язаних з проблемами текстолінгвістики та термінознавчих студій.

На кафедрі діє два семінари для викладачів:

- Методичний семінар «Методика викладання іноземних мов під час традиційного, дистанційного та комбінованого навчання студентів закладів вищої освіти (ЗВО) в Україні».

- Науковий семінар «Лексичні та граматичні особливості галузевого перекладу».

Викладачі кафедри видають велику кількість методичної літератури, наукові підручники та посібники, які покликані забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів АПК. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН.

Найбільш вагомі видання співробітників кафедри іноземних мов:

 

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі іноземних мов проводиться згідно із затвердженим загальноуніверситетським планом виховної роботи та з дотриманням рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи у закладах вищої освіти.

Викладачі кафедри відвідують гуртожитки № 2, № 3 і № 7 з метою контролю умов проживання студентів, проведення з ними бесід та інших заходів виховного характеру. Студенти регулярно долучаються до участі в спортивно-масових заходах.

Протягом навчального року викладачі разом зі студентами систематично відвідують культурні та мистецькі заходи, які проводяться в університеті. Викладачі проводять виховні години та бесіди на теми: «Роль іноземної мови для майбутнього фахівця», «Життя молоді України та Англії», «Non-verbal communication in the world», «Online навчання – за та проти», «Духовний світ сучасного студента», «Мовленнєвий етикет студентів – культурне обличчя нації», «Про організацію навчання, самопідготовки, відпочинку», «Особливості життя в умовах карантину», «Чому важлива соціальна дистанція», «Time management», «Роль самодисципліни у формуванні особистості», «Етика міжетнічних та міжнаціональних відносин», «Чи зможе комп’ютер замінити книгу», «Моральні аспекти поведінки в молодіжному середовищі», «Революція гідності», «День української писемності та мови» тощо.

В кінці навчального року підводяться підсумки роботи студентських наукових гуртків.

Powered by Web Agency