Історія кафедри

Провідні науковці, практики та роботодавці аграрної сфери зійшлися у розумінні необхідності в підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері туризму, зокрема сільського зеленого туризму. Враховуючи основні засади формування концепції розвитку ЛНАУ та регіональні особливості туризму на західних теренах України, виникла потреба у підготовці фахівців за спеціальністю «Туризм». Зважаючи на це, 1 вересня 2017 року в складі землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету було створено кафедру туризму, яка є випусковою за спеціальністю «Туризм»:

ОС «БАКАЛАВР»

ОС «МАГІСТР»

Освітня програма: «Туризм»

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність: 242 «Туризм»

Освітня кваліфікація: бакалавр з туризму

Освітня програма: «Туризм»

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність: 242 «Туризм»

Освітня кваліфікація: магістр з туризму

Метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців та професіоналів сфери туризму, зокрема сільського зеленого туризму, що володіють конкурентними перевагами на ринку праці.

З 2018 року кафедру очолює доцент Р.П. Дудяк. Молодий колектив кафедри відзначається високим професійним рівнем, педагогічною майстерністю та креативністю.

Наявність акредитації

ОП «Туризм», перший (бакалаврський) рівень, 24 Сфера обслуговування, 242 Туризм у Львівському національному аграрному університеті є акредитованою (Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» № 198 від 20.01.2020 р., рішення  НАЗЯВО № 2(19).2.166 від 28.01.2020 р.).
Cклад  кафедри

Науково-дослідна робота

Для проведення наукових досліджень кафедра туризму має значний кадровий потенціал. Головними пріоритетами наукової роботи кафедри є дослідження актуальних тенденцій розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України, проблем управління і стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму на Львівщині та в Україні, а також розробка нових підходів до формування інноваційного туристичного транскордонного продукту.

Викладачі кафедри публікують наукові статті, монографії, беруть участь у наукових заходах, присвячених розвитку туризму, є активними учасниками Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій, присвячених проблематиці туризму, відвідують інвестиційні форуми.

Упровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів кафедри при формуванні навчальних програм, планів, написанні лекцій, навчальних посібників, підручників дозволяє піднімати рівень професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму на якісно новий рівень.

Комплексною науковою темою кафедри є «Дослідження особливостей розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Західного регіону України». За результатами наукових досліджень протягом останніх років було опубліковано 3 колективні монографії, 2 навчальні посібники, понад 40 статей у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях.

З метою обміну науковою інформацією кафедрою туризму встановленні партнерські стосунки із провідними навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємцями, представниками влади та третього сектору, зокрема з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львівським інститутом економіки і туризму, Одеською національною академією харчових технологій, Інститутом регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Яворівським національним природним парком, Управлінням туризму та курортів ЛОДА, Інститутом міста (Львів), Львівською асоціацією розвитку туризму, Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму України, Агротуристичним кластером «ГорбоГори» та ін. У сфері міжнародного співробітництва кафедра співпрацює з Державним аграрним університетом Молдови, Барановицьким державним університетом (Білорусь), Компанією «Інтернообмін» (м. Варна, Болгарія) та іншими зарубіжними партнерами Львівського національного аграрного університету, зокрема з Державною вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща), Природничим університетом у Познані (Польща), Університетом Яна Кохановського у Кельце (Польща), Природничо-гуманітарним університетом в м. Седльце (Польща).

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Туризмознавець», члени якого беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Туризм» та займають призові місця, виступають на Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях з цікавими доповідями, виконують творчі індивідуальні завдання, є співвиконавцями науково-дослідної теми кафедри.

Навчальний процес

На кафедрі викладають навчальні дисципліни, які є основною для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового характеру: «Туристичне країнознавство», «Організація туризму», «Економіка туристичного підприємства», «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу», «Організація ресторанного господарства», «Сервісологія», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Бізнес-планування у туризмі», «Технологія продажів в туризмі», «Туристична логістика», «Маркетинг в туризмі», «Міжнародний туризм», «Аналіз діяльності туристичних підприємств», «Кон’юнктура ринку туристичних послуг», «Туризмологія», «Екскурсологія», «Економіка міжнародного туризму», «Управління регіональним розвитком туризму», «Стратегічний менеджмент в туризмі», «Туристична політика».

Відповідно до вимог студентоцентрованого підходу навчання за спеціальністю «Туризм» забезпечує право студента на можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в університеті через вибір навчальних дисциплін. Дисципліни вільного вибору студентів: «Спеціалізований туризм», «Управління якістю туристичних послуг», «Курортна справа», «Поведінка споживача», «Сільський туризм», «Потенціал і розвиток рекреаційних комплексів, «Основи індустрії гостинності», «Комунікативістика», «Туристична дестинація», «Створення та просування туристичного продукту в сільському та екологічному туризмі», «Антикризове управління в сфері туризму», «Організація екомаршрутів та екотурів».

Широко використовуються активні методи навчання, зокрема обговорення практичних ситуацій, круглі столи і дискусії на задану тему, доповіді, есе, презентації студентів та їх обговорення і аналіз, ділові ігри, заняття із використанням програмованих засобів навчання, а також позааудиторна практико-орієнтована підготовка. Створено та обладнано спеціальні лабораторії для навчання: лабораторію організації та технології ресторанного обслуговування; лабораторію готельної справи; лабораторію інноваційних технологій в туризмі. До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців, проводяться виїзні заняття зі студентами на базах філій кафедри.

Навчальний процес забезпечено необхідною навчально-методичною літературою для виконання курсових і дипломних робіт, проведення лекційних, семінарських і практичних занять.

Студенти мають можливість проходити навчальну і виробничу практику в організаціях та установах туристичної сфери.

Перспективи розвитку

У кафедри туризму є всі умови для вдосконалення системи підготовки професійних кадрів у сфері туризму, зокрема сільського зеленого туризму, що відповідає Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року.

Задля реалізації перспектив розвитку кафедри планується:

- розширити спектр спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців з туризму, зокрема впровадити спеціалізації «Організація туризму» і «Індустрія гостинності» на спеціальності «Туризм» ОС «Бакалавр» та «Сільський туризм» і «Міжнародний туризм» на спеціальності «Туризм» ОС «Магістр»;

- періодично вдосконалювати методи викладання навчальних дисциплін через використання активних форм навчання;

- активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри на розробку та видання підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичного забезпечення самостійної підготовки студентів;

- забезпечити дотримання академічної свободи та академічної доброчесності працівниками кафедри та здобувачами вищої освіти, зокрема забезпечити функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

- викладати окремі теми професійно-орієнтованих навчальних дисциплін спеціальності «Туризм», зокрема «Організація туризму», «Економіка туристичного підприємства», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності», «Екскурсологія», іноземною мовою з метою підвищення рівня володіння студентами діловою іноземною мовою;

- доповнити мережу баз практик для студентів на договірних засадах у провідних туристичних агенціях та фірмах, зокрема в сфері сільського зеленого туризму;

- забезпечити підвищення академічної мобільності викладачів і студентів через наукове стажування і практики у вітчизняних й міжнародних закладах туристичної індустрії в межах програми ERASMUS+ та договорів з вітчизняними і зарубіжними закладами вищої освіти – партнерами ЛНАУ;

- підвищити відповідальність за створення власної внутрішньої системи забезпечення якості навчання через моніторинг та огляд навчальних процесів із залученням до них здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та роботодавців на основі анкетування.

Контакти:

вул. Студентська, 2

м. Дубляни

Жовківський район, Львівська область

80381

Тел. (032) 224 29 79

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Powered by Web Agency