30 березня 2021 року відбулась онлайн-зустріч представників наукових шкіл землевпорядкування з питань розробки і реалізації освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій». Організатором зустрічі виступив землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університету.

Наталія Стойко (в. о. декана землевпорядного факультету ЛНАУ, к.е.н., доцент) розкрила особливості підготовки докторів філософії за ОНП «Геодезія та землеустрій» на землевпорядному факультеті ЛНАУ, а також проаналізувала зарубіжний досвід з даного питання, який вказує на міждисциплінарність землевпорядної науки. Програми багатьох зарубіжних університетів готують докторів філософії з питань теорії сучасної науки управління, економіки та ресурсознавства, які володіють знаннями із землеустрою, геодезії, картографування, комп’ютерними та іншими базовими навичками у галузі землекористування, міського будівництва, сільського господарства, нерухомості та суміжних напрямів, що займаються землевпорядкуванням, плануванням землекористування, кадастровим управлінням та політикою і правилами землеустрою.

Олександра Федорівна Ковалишин (гарант ОНП «Геодезія та землеустрій», д.е.н., в.о. професора кафедри земельного кадастру ЛНАУ) наголосила на дискусійних моментах стосовно удосконалення цієї програми для акредитації в майбутньому, зауваживши, що сучасний землеустрій є дуже складною та міждисциплінарною концепцією, яка включає економічні, екологічні, організаційні, технологічні, правові та інституційні процеси в системі землекористування.

Антон Миколайович Третяк (член-кореспондент НААН України, д.е.н., професор кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Білоцерківського національного аграрного університету) зазначив, що віднесення землеустрою до галузі знань «Архітектура та будівництво» (технічні науки) не відповідає положенням Закону України «Про землеустрій», міжнародним дослідженням сутності понять землеустрою і землевпорядкування, якими визначено, що для них притаманне не тільки технічне, а й соціально-економічне, правове, екологічне спрямування. У цьому контексті наукові дослідження у сфері землеустрою повинні належати до галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», або ж бути на стику спеціальностей «Економіка», «Екологія», «Геодезія та землеустрій».

Павло Петрович Колодій (завідувач кафедри геодезії та геоінформатики ЛНАУ, к.е.н., доцент) відзначив, що питання є актуальним і, враховуючи специфіку наукової школи землевпорядного факультету ЛНАУ, повинно вирішуватись у площині спеціальності «Геодезія та землеустрій» з науковим ухилом у сферу землеустрою, використовуючи сучасні наукові досягнення геодезії, дистанційного зондування, ГІС-технологій і картографування.

Тарас Олексійович Євсюков (декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор) своє бачення стосовно даного питання скерував у напрямі забезпечення обґрунтування унікальності ОНП «Геодезія та землеустрій» (третій рівень вищої освіти), наголошуючи на здобутках землевпорядної наукової школи ЛНАУ, які потрібно врахувати при формуванні компетентностей та інших освітніх складових цієї програми. Тарас Євсюков також зазначив, що якісно представлена унікальність ОНП є запорукою успішної акредитації.

Андрій Геннадійович Мартин (завідувач кафедри землевпорядного проєктування Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор) відзначив, що питання підготовки докторів філософії за ОНП «Геодезія та землеустрій» сьогодні актуальні для багатьох закладів вищої освіти, і тут дійсно потрібно чітко розставити основні акценти – кого саме ми готуємо і які завдання ставимо перед здобувачами. Для цього маємо враховувати як національну галузеву специфіку, так і міжнародний контекст, адже ще у 2005 році в резолюції конференції щодо європейських професійних кваліфікацій, яку організовували Міжнародна федерація землемірів (FIG) та Рада європейських геодезистів (CLGE), було чітко вказано, що «професія землеміра по всій Європі переходить від акценту на геодезію та вимірювання до науки про простір та землеустрій, що має справу із правами на землю, обмеженнями та обтяженнями, в яких системи власності та питання прав на землю стають ключовими елементами». Доповідач наголосив, що питання оцінки земель можуть і мають право досліджуватись в межах ОНП «Геодезія та землеустрій», адже питання оцінки земель прямо віднесені до відання інженерів-землевпорядників згідно з чинними законами України «Про землеустрій» та «Про оцінку земель», а чинні методики оцінки земель в Україні завжди розроблялися і впроваджувалися за участю науковців землевпорядного профілю.

Мирослав Степанович Богіра (завідувач кафедри землеустрою ЛНАУ, к.е.н., доцент) звернув увагу на те, що при удосконаленні ОНП «Геодезія та землеустрій» необхідно врахувати зміни у земельному законодавстві щодо планування використання земель та обігу земель сільськогосподарського призначення, які повинні відображатись в програмних результатах навчання. Також потрібно враховувати потреби виробництва у фахівцях землевпорядного спрямування, адже доктори філософії – це майбутні науково-педагогічні кадри, які повинні володіти не лише науковими, а й практичними уміннями, бути гнучкими до змін у сфері землеустрою.

Йосип Мирославович Дорош (член-кореспондент НААН України, директор Інституту землекористування НААН України, д.е.н., доцент), приєднавшись до обговорення, підтримав думку попередніх доповідачів стосовно багатофункціональності землеустрою та міждисциплінарності землевпорядної науки, наголосив на важливості таких дискусій та доцільності продовження даної тематики на різних науково-практичних заходах з питань землеустрою, кадастру й управління землекористуванням. Як представник Інституту землекористування НААН України Йосип Мирославович підтримує ініціативу розробки ОНП «Геодезія та землеустрій» в напрямі досліджень землевпорядкування та кадастру.

Також своїми думками з даного питання поділились: Ірина Віталіївна Кошкалда (д.е.н., професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва); Ірина Олексіївна Новаковська (д.е.н., доцент, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України); Андрій Сергійович Попов (д.е.н., професор кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва).

Дякуємо всім учасникам онлайн-зустрічі за чудову атмосферу, змістовні практичні поради та цікаві ідеї!


Powered by Web Agency