Шевченкові дні

Щороку в березні вшановуємо пам’ять митця могутньої творчої сили, праці якого ототожнюються із боротьбою за свободу і людську гідність, – Тараса Григоровича Шевченка.
Дні вшанування його пам’яті віддавна стали неформальною традицією й для нашого Львівського національного університету природокористування.
В рамках виховних заходів на факультеті землевпорядкування та туризму під керівництвом наставників академічних груп першого року навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» проведено тематичну виховну годину з нагоди 209-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.
Значення постаті великого поета з роками все глибше усвідомлює для себе кожен українець, а творам його надається нове звучання. Його творчість пророче перегукується з подіями сьогодення, а далекоглядність і пророчі слова просто вражають.
Свою любов до Великого Кобзаря передали студенти нашого факультету через декламування улюблених віршів.
Тарас Григорович Шевченко – це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях нашого народу. Ми, нащадки, будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до Вітчизни, який запалив поет своїми безсмертними творами.


Виховна година, присвячена Великому посту

1 березня 2023 року на факультеті землевпорядкування та туризму кураторами академічних груп Мирославою Смолярчук, Наталією Шпік та Оксаною Черечон спільно із капеланом Львівського національного університету природокористування отцем Іваном Венгрином та заступником декана з виховної роботи Олександрою Костишин проведена виховна година для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» першого року навчання.
Під час години духовного спілкування отець Іван розповів про історію та правила Великого посту, його силу і користь, пояснив студентам, чому саме християнам варто дотримуватися посту. Капелан наголосив, що Великий піст – це час духовної весни, час оновлення душі і тіла.
Студенти активно долучались до дискусії та обговорень сьогоднішньої тематики та домовились про нові цікаві зустрічі, яких обов’язково чекатимуть.


28 лютого 2023 року доцентом кафедри земельного кадастру факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП Мирославою Смолярчук проведене відкрите заняття з дисципліни «Державний земельний кадастр» в групі ЗВ-32 ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Тема заняття – «Характеристика та формування об’єктів реєстрації».
Під час заняття студенти мали можливість досліджувати земельні ділянки за ступенем відображення відомостей (ознак) про них в офіційних реєстраційних системах. Використовуючи відкриті на сьогоднішній день інформаційні портали, такі як https://e.land.gov.ua/back/cadaster/ та https://kadastr.live/, ідентифікували поділ земельних ділянок на сформовані (з кадастровими номерами) та несформовані (ділянки без кадастрових номерів).
Викладачка допомогла студентам засвоїти матеріал, що сприятиме формуванню сучасних орієнтацій та бачень розв’язання проблем, пов’язаних з розвитком та ефективним функціонуванням системи державного земельного кадастру.

 


Зустріч зі стейкхолдерами на землевпорядному факультеті ЛНАУ

З метою обговорення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності «Геодезія та землеустрій» на землевпорядному факультеті Львівського національного аграрного університету 17 червня 2021 року відбулась онлайн-зустріч зі стейкхолдерами: А.М. Третяком (доктор економічних наук, член-кореспондент НААНУ, професор Білоцерківського національного аграрного університету); Й.М. Дорошем (доктор економічних наук, член-кореспондент НААНУ, доцент, директор Інституту землекористування НААНУ); І.О. Новаковською (доктор економічних наук, член-кореспондент НААНУ, доцент, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету); І.Р. Залуцьким (кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ); Л.В. Ткачук (кандидат економічних наук, сертифікований інженер-землевпорядник, заступник директора ТзОВ «ГЕО-ЛЕНДС», відповідальна за якість робіт з оцінки земель).
Гарант програми доктор економічних наук, в.о. професора О.Ф. Ковалишин ознайомила з особливостями освітньо-наукової програми, її програмними компетентностями та результатами навчання, переліком освітніх компонентів та їх логічною послідовністю.
У результаті обговорення запропоновано продовжувати розвивати освітньо-наукову програму «Геодезія та землеустрій» в напрямі досліджень землевпорядної наукової школи ЛНАУ, які будуть стосуватись: формування інвестиційно привабливого землекористування; процесів інституціоналізації системи землеустрою; моніторингу земельних відносин для забезпечення сталого розвитку територіальних громад; оцінки земельних ресурсів, ринку земель та плати за користування земельними ресурсами; інтегрованого управління землекористуванням. Відповідно до пропозицій стейкхолдерів програмні компетентності та перелік компонентів освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій» 2021 року буде удосконалено.


Зустріч представників наукових шкіл землевпорядкування з питань розробки і реалізації ОНП «Геодезія та землеустрій»


30 березня 2021 року відбулась онлайн-зустріч представників наукових шкіл землевпорядкування з питань розробки і реалізації освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій». Організатором зустрічі виступив землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університету.

Наталія Стойко (в. о. декана землевпорядного факультету ЛНАУ, к.е.н., доцент) розкрила особливості підготовки докторів філософії за ОНП «Геодезія та землеустрій» на землевпорядному факультеті ЛНАУ, а також проаналізувала зарубіжний досвід з даного питання, який вказує на міждисциплінарність землевпорядної науки. Програми багатьох зарубіжних університетів готують докторів філософії з питань теорії сучасної науки управління, економіки та ресурсознавства, які володіють знаннями із землеустрою, геодезії, картографування, комп’ютерними та іншими базовими навичками у галузі землекористування, міського будівництва, сільського господарства, нерухомості та суміжних напрямів, що займаються землевпорядкуванням, плануванням землекористування, кадастровим управлінням та політикою і правилами землеустрою.

Олександра Федорівна Ковалишин (гарант ОНП «Геодезія та землеустрій», д.е.н., в.о. професора кафедри земельного кадастру ЛНАУ) наголосила на дискусійних моментах стосовно удосконалення цієї програми для акредитації в майбутньому, зауваживши, що сучасний землеустрій є дуже складною та міждисциплінарною концепцією, яка включає економічні, екологічні, організаційні, технологічні, правові та інституційні процеси в системі землекористування.

Антон Миколайович Третяк (член-кореспондент НААН України, д.е.н., професор кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Білоцерківського національного аграрного університету) зазначив, що віднесення землеустрою до галузі знань «Архітектура та будівництво» (технічні науки) не відповідає положенням Закону України «Про землеустрій», міжнародним дослідженням сутності понять землеустрою і землевпорядкування, якими визначено, що для них притаманне не тільки технічне, а й соціально-економічне, правове, екологічне спрямування. У цьому контексті наукові дослідження у сфері землеустрою повинні належати до галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», або ж бути на стику спеціальностей «Економіка», «Екологія», «Геодезія та землеустрій».

Павло Петрович Колодій (завідувач кафедри геодезії та геоінформатики ЛНАУ, к.е.н., доцент) відзначив, що питання є актуальним і, враховуючи специфіку наукової школи землевпорядного факультету ЛНАУ, повинно вирішуватись у площині спеціальності «Геодезія та землеустрій» з науковим ухилом у сферу землеустрою, використовуючи сучасні наукові досягнення геодезії, дистанційного зондування, ГІС-технологій і картографування.

Тарас Олексійович Євсюков (декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор) своє бачення стосовно даного питання скерував у напрямі забезпечення обґрунтування унікальності ОНП «Геодезія та землеустрій» (третій рівень вищої освіти), наголошуючи на здобутках землевпорядної наукової школи ЛНАУ, які потрібно врахувати при формуванні компетентностей та інших освітніх складових цієї програми. Тарас Євсюков також зазначив, що якісно представлена унікальність ОНП є запорукою успішної акредитації.

Андрій Геннадійович Мартин (завідувач кафедри землевпорядного проєктування Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор) відзначив, що питання підготовки докторів філософії за ОНП «Геодезія та землеустрій» сьогодні актуальні для багатьох закладів вищої освіти, і тут дійсно потрібно чітко розставити основні акценти – кого саме ми готуємо і які завдання ставимо перед здобувачами. Для цього маємо враховувати як національну галузеву специфіку, так і міжнародний контекст, адже ще у 2005 році в резолюції конференції щодо європейських професійних кваліфікацій, яку організовували Міжнародна федерація землемірів (FIG) та Рада європейських геодезистів (CLGE), було чітко вказано, що «професія землеміра по всій Європі переходить від акценту на геодезію та вимірювання до науки про простір та землеустрій, що має справу із правами на землю, обмеженнями та обтяженнями, в яких системи власності та питання прав на землю стають ключовими елементами». Доповідач наголосив, що питання оцінки земель можуть і мають право досліджуватись в межах ОНП «Геодезія та землеустрій», адже питання оцінки земель прямо віднесені до відання інженерів-землевпорядників згідно з чинними законами України «Про землеустрій» та «Про оцінку земель», а чинні методики оцінки земель в Україні завжди розроблялися і впроваджувалися за участю науковців землевпорядного профілю.

Мирослав Степанович Богіра (завідувач кафедри землеустрою ЛНАУ, к.е.н., доцент) звернув увагу на те, що при удосконаленні ОНП «Геодезія та землеустрій» необхідно врахувати зміни у земельному законодавстві щодо планування використання земель та обігу земель сільськогосподарського призначення, які повинні відображатись в програмних результатах навчання. Також потрібно враховувати потреби виробництва у фахівцях землевпорядного спрямування, адже доктори філософії – це майбутні науково-педагогічні кадри, які повинні володіти не лише науковими, а й практичними уміннями, бути гнучкими до змін у сфері землеустрою.

Йосип Мирославович Дорош (член-кореспондент НААН України, директор Інституту землекористування НААН України, д.е.н., доцент), приєднавшись до обговорення, підтримав думку попередніх доповідачів стосовно багатофункціональності землеустрою та міждисциплінарності землевпорядної науки, наголосив на важливості таких дискусій та доцільності продовження даної тематики на різних науково-практичних заходах з питань землеустрою, кадастру й управління землекористуванням. Як представник Інституту землекористування НААН України Йосип Мирославович підтримує ініціативу розробки ОНП «Геодезія та землеустрій» в напрямі досліджень землевпорядкування та кадастру.

Також своїми думками з даного питання поділились: Ірина Віталіївна Кошкалда (д.е.н., професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва); Ірина Олексіївна Новаковська (д.е.н., доцент, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України); Андрій Сергійович Попов (д.е.н., професор кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва).

Дякуємо всім учасникам онлайн-зустрічі за чудову атмосферу, змістовні практичні поради та цікаві ідеї!
Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2020 році  - 29 березня  2021

29 березня на кафедрі земельного кадастру відбулась Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2020 році. Студенти, які займаються науковою роботою в наукових гуртках кафедри, доповіли про результати власних наукових досліджень. Тематика представлених доповідей актуальна та цікава. Хочемо побажати студентам й надалі нових креативних ідей, натхнення та наукових здобутків!
Зустріч зі стейкхолдерами  на землевпорядному факультеті

На землевпорядному факультеті 17 лютого 2021 року кафедрами земельного кадастру та геодезії та геоінформатики організований та проведений науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітньої програми» (у форматі круглого столу).
Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійної програми спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» всіх освітніх рівнів – «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» (Phd).
В заході взяли участь: в.о. декана землевпорядного факультету Н.Є. Стойко, завідувачі кафедр геодезії та геоінформатики (П.П. Колодій), земельного кадастру (Р.Б. Таратула), землеустрою (М.С. Богіра), а також науково-педагогічні працівники факультету, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти.
Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:
- сертифіковані інженери-геодезисти ТзОВ «Західземпроєкт» – Андрій Романович Тішаєв, Степан Андрійович Шарко.
- інженери-землевпорядники ТзОВ «ТЕРРАЗЕМ» – Марта Степанівна Пирожик, Роман Юрійович Таратула.
Процес взаємодії зацікавлених сторін – держави, освіти та стейкхолдерів – в межах землевпорядного факультету реалізується через участь стейкхолдерів у всіх етапах реалізації освітньої траєкторії:
- ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в межах спеціальності факультету;
- залучення зовнішніх стейкхолдерів до лабораторних та практичних занять;
- проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними місцями для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
- реалізація дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді;
- забезпечення академічної доброчесності.
Викладачі землевпорядного факультету відвідують виставку «Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини»

Викладачі землевпорядного факультету відвідали виставку «Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини», яка розміщена у фоє головного корпусу ЛНАУ. За словами викладачів, це дозволяє ще раз усвідомити, наскільки дорогою ціною Україна виборює своє право на свободу, на мир та життя.
Вкотре подумки висловлюємо щирі слова вдячності Героям Небесної Сотні, які ціною власного життя захищали нашу незалежність!
25 листопада на кафедрі земельного кадастру Львівського національного аграрного університету доцентом М.В. Смолярчук проведена тематична виховна година в групі ЗВ-13сп «День пам’яті жертв голодоморів». Це щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає традиційно на кінець листопада.
Кураторка академічної групи проінформувала студентів про жахливі події ХХ сторіччя – три голодомори: 1921–1923, 1932–1933 і 1946–1947 років, найбільшу трагедію в історії українського народу. На заході були присутні заступник декана з виховної роботи доцент О.О. Костишин, завідувач кафедри земельного кадастру доцент Р.Б. Таратула та інші викладачі кафедри земельного кадастру.
Студенти групи підготували цікаві доповіді. Присутні хвилиною мовчання та запаленою свічкою на згадку про мільйони українців, убитих радянською владою, вшанували їх пам’ять.
Дуже багато лиха довелося витерпіти нашому народові. І нам треба сьогодні жити так, щоб смерть наших людей була виправдана щасливою і вільною долею нашого народу в незалежній державі. Беззаперечно, ми повинні знати правду про наше минуле: не лише заради простої людської цікавості, а заради щасливого майбутнього нашого і наших нащадків.Відеоконференція «Особливості обігу земельних ділянок в ринкових умовах»


2 жовтня 2020 року на кафедрі земельного кадастру землевпорядного факультету Львівського НАУ проведено відеоконференцію «Особливості обігу земельних ділянок в ринкових умовах». У науково-практичному заході взяли участь викладачі факультету, експерти-оцінювачі та студенти-магістри.
На конференції обговорювались актуальні питання забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки із врахуванням перебігу адміністративно-територіальної реформи в країні. Розглянуто також правові аспекти регулювання оцінки земель із врахуванням регіональних особливостей. Акцентовано увагу учасників на методичних підходах до експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та застосування економіко-математичних методів для розрахунку їх вартості.
Конференція була надзвичайно цікавою, науково обґрунтованою та підкріпленою практичними прикладами. Планування такого роду заходів  буде корисним як для викладацького складу, так і для фахівців сфери землеустрою.На кафедрі земельного кадастру Львівського національного аграрного університету доцентом С.С. Радомським проведена тематична виховна година в групі ЗВ-11 «День Гідності та Свободи». Це свято відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). Виховна година проходила у дистанційній формі.
Куратор академічної групи проінформував студентів про історичне значення гідності, свободи та боротьби за права людини, утвердження державної незалежності України. На заході були присутні заступник декана з виховної роботи доцент О.О. Костишин, завідувач кафедри земельного кадастру доцент Р.Б. Таратула та інші викладачі кафедри.
Студенти групи підготували цікаві доповіді.
Це наш обов’язок – зберегти пам’ять про Майдан, щоб Революція гідності була зафіксована в історичній пам’яті, в індивідуальній пам’яті кожного з нас. Ми повинні дбати про власну історію і не допустити повторення таких подій.
Цього року Всесвітній день вишиванки відзначали 19 травня. Свято не прив’язане до жодного державного чи релігійного, і відзначається кожного третього четверга травня. Цього дня прийнято приходити на роботу чи навчання у вишиванках. Також у цей день у ЛНАУ проходили тематичні акції та флешмоби.Анотації магістерських робіт студентів кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету ЛНАУ

скачати


Новий підручник із реєстрації земельних ділянок

Бібліографія: Реєстрація земельних ділянок: підручник. / М.Г.Ступень, О.Ф.Ковалишин, С.О.Малахова, Р.П.Возняк, Г.І.Грещук, З.Ю.Черевко; за заг. ред. М.Г.Ступеня. – К. : «Агроосвіта», 2014. – 359 с.

Доцент кафедри права і підприємництва Р.П. Возняк  разом з працівниками кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету видали підручник для студентів землевпорядного факультету «Реєстрація земельних ділянок».

Підручник підготовлено за загальною редакцією професора Михайла Ступеня у співавторстві: І розділ – д.е.н., проф. Ступень М. Г., ІІ розділ – к.е.н. Возняк Р. П., Ковалишин О.Ф. ІІІ розділ – Малахова С. О., IV розділ – к.е.н. Грещук Г. І., V розділ – Малахова С. О., Ковалишин О. Ф., VI розділ –  Черевко 3. Ю.

Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

У підручнику опрацьовано питання створення системи реєстрації земельних ділянок та речових прав на них. Розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних відносин, процесуальний порядок реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт. Вивчаючи дисципліну «Реєстрація земельних ділянок» студенти отримають інформацію про правову сторону земельного кадастру, яка забезпечує дотримання принципів недоторканості земельного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів на надані їм в установленому порядку землі. Держава, проводячи реєстраційні роботи, з одного боку, виступає гарантом права власності на землю, з другого – здійснює контроль за використанням свого стратегічного потенціалу, а практично цю роботу виконуватимуть фахівці землевпорядники.

Powered by Web Agency