27 грудня 2021 року відбулась звітна конференція трудового колективу за результатами діяльності університету у 2021 році.
Основним питанням порядку денного цієї конференції було заслуховування звіту ректора Львівського національного аграрного університету щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту закладу вищої освіти, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої освіти у 2021 році.
Головою конференції трудового колективу було обрано голову профспілкової організації працівників ЛНАУ Романа Шмига, секретарем – завідувача канцелярії Оксану Музику.
У своєму звіті ректор Володимир Снітинський акцентував увагу на формуванні контингенту студентів, кадровому забезпеченні освітнього процесу, навчальній, науковій, виховній роботі, фінансово-господарській роботі та благодійній діяльності ЛНАУ, відобразив основні досягнення університету у 2021 році та окреслив завдання на 2022 рік, зокрема:
1. збільшити кількість вступників до університету та активізувати роботу у напрямі залучення талановитої молоді з високими результатами ЗНО;
2. запроваджувати нові технології навчання: інтенсивні методи навчання іноземних мов, новітні методики ведення семінарських занять тощо;
3. продовжувати цифровізацію управління університетом, зокрема запровадити нові програми для автоматизованого складання розкладу занять, академічних довідок та інших документів з організації освітнього процесу;
4. продовжити роботу з удосконалення якості практичної підготовки студентів, зокрема шляхом відкриття нових навчально-наукових лабораторій;
5. посилити винахідницьку та патентно-ліцензійну діяльність в університеті;
6. активізувати роботу із залучення позабюджетних коштів для виконання НДР шляхом укладання господарських договорів та договорів про науково-технічне співробітництво з промисловими підприємствами;
7. посилити кількісні і якісні показники наукової діяльності, зокрема збільшити кількість публікацій в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science;
8. забезпечити виконання мінімум одного міжнародного чи вітчизняного наукового проєкту факультетами університету;
9. посилити співпрацю з Національним офісом «Еразмус+» в Україні з метою збільшення кількості таких проєктів.

Powered by Web Agency